Product Stimuleren ontwikkelingskansen

Omschrijving

Op grond van wettelijke regels hebben wij een zorgplicht met betrekking tot de feitelijke bereikbaarheid van scholen die vallen onder de Wet Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (deel II) voor leerlingen die in de gemeente Nijmegen hun hoofdverblijf hebben. De wijze waarop deze plicht wordt uitgevoerd is nader uitgewerkt in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen.
De schoolkeuze van ouders voor leerlingen in het basisonderwijs wordt geregeld via het centraal aanmeldpunt. Hiermee werken we met een eenduidig en transparant model van plaatsing en levert de gemeente de schoolbesturen logistieke ondersteuning.
Via voorschoolse voorzieningen, brede scholen en het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van educatietrajecten voor volwassenen nemen we maatregelen waarmee we de hoofddoelstelling 2 op programmaniveau realiseren. Aan diversiteit in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs wordt via projecten bij de GGD aandacht besteed.

Financieel overzicht

Stimuleren ontwikkelingskansen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60592 Diversiteitsprojecten

134

134

134

60595 OAB

3.060

3.163

3.103

61

60596 Aangepast vervoer

1.700

1.564

1.513

52

60597 Eigen vervoer

86

100

101

-1

60598 Openbaar vervoer

92

57

57

60600 Ondersteuningssubsidie onderwijs

75

137

163

-26

60605 Volwasseneneducatie WEB

643

712

713

-1

60611 Volwasseneducatie overig

2

60634 Peuterspeelzaalwerk

4.722

3.749

3.831

-82

60836 Open Wijkschool

1.950

2.123

2.123

60885 OAV-PO

329

249

249

60886 OAV-VO

96

96

96

61117 Kinderopvang

915

784

737

47

Totaal lasten product

13.804

12.871

12.821

50

Financiele baten per product

60595 OAB

-1.755

-1.755

-3.301

1.546

60596 Aangepast vervoer

-8

-8

-8

60597 Eigen vervoer

-3

60600 Ondersteuningssubsidie onderwijs

-25

-21

-4

60605 Volwasseneneducatie WEB

-620

-690

-691

1

60634 Peuterspeelzaalwerk

-2.608

-2.608

-2.608

61117 Kinderopvang

-1

Totaal baten product

-4.991

-5.086

-6.624

1.535

Totaal Stimuleren ontwikkelingskansen

8.813

7.785

6.198

1.585

Toelichting financiën