Product Zorgplicht onderwijshuisvesting

Omschrijving

Het product Zorgplicht onderwijshuisvesting omvat de uitwerking van de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de huisvesting van alle leerlingen van 4-18 jaar in de instellingen voor Primair Onderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Het maakt beleidsmatig en financieel onderdeel uit van het Programma Onderwijs.

Op 19 december 2007 namen wij een besluit over de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Met dit besluit is de zorg voor onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden voor onbepaalde tijd overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. Deze afspraak is gekoppeld aan een prestatieconvenant waarin afspraken over spreiding en bereikbaarheid van onderwijs voor leerlingen zijn gemaakt.

De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting wordt door de schoolbesturen volgens de doordecentralisatieovereenkomsten uitgevoerd. Evaluatie van deze overeenkomsten heeft plaats gevonden in 2013. In februari 2014 zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. De belangrijkste conclusies zijn: De afgelopen jaren is al veel bereikt; zowel wat betreft huisvesting als op de inhoudelijke prestatieafspraken; In totaal 16% van de totale oppervlakte van de doorgedecentraliseerde scholen is de afgelopen jaren vernieuwd. Tegelijkertijd constateren we een aantal aandachtspunten in de uitvoering van de overeenkomst. We gaan aan de slag met de evaluatie doordecentralisatie om te komen tot een herijking van de doordecentralisatie. Bijna alle schoolbesturen doen mee in de doordecentralisatie. We zetten € 15 mln. in 2014 van een totaal onderwijshuisvestingsbudget van € 18,3 mln. De overige € 3,3 mln. hebben we ingezet in voor niet-doorgedecentraliseerde scholen in de bestaande stad en Nijmegen noord.

De schoolgebouwen van de besturen die nu nog niet meedoen blijven binnen het product onderwijshuisvesting evenals de daaraan gekoppelde vergoeding. De aansturing hiervan vindt plaats binnen het Programma Onderwijs. Voor de nieuwe voorzieningen in Nijmegen noord hebben we de ambitie om tot doordecentralisatie te komen.

Financieel overzicht

Zorgplicht onderwijshuisvesting
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60601 Integraal huisvestingplan

18.224

18.285

18.199

86

60602 Overige voorzieningen

106

107

146

-40

60603 Schadebeheer schoolgebouwen

37

37

64

-27

Totaal lasten product

18.368

18.429

18.409

20

Financiele baten per product

60601 Integraal huisvestingplan

-22

-22

-10

-12

61012 Mut. res. PG Huisvesting onderwijs

-44

-44

-44

Totaal baten product

-67

-67

-54

-12

Totaal Zorgplicht onderwijshuisvesting

18.301

18.362

18.354

8

Toelichting financiën