Product Verkeer

Omschrijving

In deze productgroep richt de output zich op de bereikbaarheid van Nijmegen, op het versterken van het gebruik van de fiets, op het beter benutten van de bestaande infrastructuur en op de verkeersveiligheid.

Financieel overzicht

Verkeer
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60487 Productgroepmanagement Verkeer

124

124

124

60489 Verkeersbesluiten

59

-59

60490 Verkeersadvisering en maatregelen

78

78

25

53

60491 Verkeersbeleid en beheersing

1.614

959

1.227

-268

61142 Verkeersmaatregelen

510

510

299

211

61235 Dynamisch verkeersmanagement

210

210

290

-80

61236 Verkeersveiligheid

185

185

195

-10

Totaal lasten product

2.720

2.066

2.219

-153

Financiele baten per product

60491 Verkeersbeleid en beheersing

-122

61235 Dynamisch verkeersmanagement

-8

61236 Verkeersveiligheid

-20

Totaal baten product

-151

Totaal Verkeer

2.720

2.066

2.068

-153

Toelichting financiën

Het product sluit praktisch op € 0,00 door een afwijking van € 150.000 op zowel de lasten (nadeel) en de baten (voordeel). De afwijking is voor € 80.000 veroorzaakt door de uitvoering van het subsidieproject "Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen - aanpak Wijchenseweg" (bij de Najaarsnota nog voorzien voor 2015). Het overige verschil wordt m.n. veroorzaakt door werkzaamheden die gedeeltelijk zijn gedekt uit interne bijdragen: onderzoek/voorbereiding Waalbrug met een bijdrage uit product Openbaar vervoer; rotonde Heijendaalseweg met een bijdrage van Veiligheid.De kosten voor onderzoek/voorbereiding Waalbrug konden verder binnen de Verkeersbegroting worden opgevangen.
Doordat een in 2014 geplande bijdrage aan de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk niet doorging - door vertraging in de regionale afstemming zal de voorbereiding van dit project pas in 2015 starten - kwam ruimte vrij voor een extra bijdrage aan de investering Groene Route (S-100) om het wegvallen van subsidies te compenseren.