Product Parkeren + regulering

Omschrijving

Dit product richt zich qua output op een evenwichtig parkeerbeleid en op het verzorgen van stallingsmogelijkheden voor de fiets.

Financieel overzicht

Parkeren + regulering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60469 Bezwaarschriften parkeervergunningen

180

180

180

60470 Bouwkundig onderhoud (VG A&O)

488

516

516

60471 Exploitatie parkeervoorzieningen

7.855

9.664

9.716

-52

60472 Fietsenstallingen

287

287

146

141

60474 Fiscalisering

281

301

273

27

60476 Parkeerprogramma

226

261

351

-90

60477 Parkeertoezicht

2.940

2.929

2.930

60480 Toezicht en beheer fietsparkeren

578

578

597

-18

60481 Vergunningverlening

711

557

559

-2

60482 Verkeersmanagementcentrale

950

934

914

20

60944 Mut.res .PG-6110-002

100

153

-153

Totaal lasten product

14.596

16.207

16.335

-128

Financiele baten per product

60471 Exploitatie parkeervoorzieningen

-50

-66

16

60472 Fietsenstallingen

-6

-6

-3

-3

60475 Parkeerinkomsten

-15.534

-16.206

-16.071

-135

60476 Parkeerprogramma

-108

-8

-153

146

60480 Toezicht en beheer fietsparkeren

-7

-7

-27

19

60481 Vergunningverlening

-59

-99

-99

-1

60482 Verkeersmanagementcentrale

-80

-80

-75

-5

60944 Mut.res .PG-6110-002

-432

-1.902

-1.902

Totaal baten product

-16.227

-18.358

-18.396

38

Totaal Parkeren + regulering

-1.630

-2.151

-2.061

-90

Toelichting financiën

Het product Parkeren laat een negatief saldo zien van € 90.000. Dit saldo is de som van een nadeel op de lasten van € 128.000 en een voordeel op de baten van € 38.000.

Bij de lasten is een storting in het bereikbaarheidsfonds verwerkt. Het gaat om een storting van € 1,5 ton welke is betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis.
Bij de lasten houden we € 1 ton over op budget fiets. Dit komt mede door de vertraagde openingsstelling van de fietsenstalling Doornroosje. Verder hebben we een voordeel op electriciteitskosten van € 1 ton. Met deze voordelen dekken we een overschrijding van €1 ton op het budget voor vernielingen en diefstal en verder hebben we een inhaalafschrijving van € 1 ton op het transferium Ressen in de jaarcijfers verwerkt. Op dit transferium is afgelopen jaren te weinig afgeschreven.  

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een bijdrage van € 1,5 ton welke is betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis. Het gaat om een bijdrage van een appartementencomplex in de Broerstraat. De bouwactiviteiten hiervan zijn in het najaar 2014 gestart. Daarnaast hebben we € 1 ton hogere opbrengsten door de succesvolle verkoop van vergunningen voor de nieuwe parkeergarage Plein '44.  Er zijn inmiddels 200 vergunningen verkocht waarmee deze garage vrijwel volledig bezet is. De inkomsten uit parkeerboetes blijven ongeveer € 2 ton achter op de begroting. Dit komt door de hoge betalingsgraad (deze is toegenomen van 90% in 2013 naar 94% in 2014) en door het afname van het straatparkeren ten gunste van het parkeren in de garage.