Programma Mobiliteit

Algemeen

Maatschappelijk effect

Wij willen een betrouwbare lokale en regionale bereikbaarheid van Nijmegen, die een bijdrage levert aan de economische vitaliteit van de stad. Ook streven we naar voldoende en toegankelijke parkeergelegenheid en zo hoog mogelijke verkeersveiligheid; dit alles binnen de krappere financiële kaders in verband met de bezuinigingen.

Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een goede bereikbaarheid van Nijmegen van buiten de stad en van de bestemmingen in de stad en naar een goede doorstroming van het autoverkeer, zodat wij inwoners, bezoekers en ondernemers in onze stad de gelegenheid bieden die vervoersmodaliteit te kiezen, die bij hun situatie past.

Wat hebben we bereikt?

Door de opening van De Oversteek is de bereikbaarheid van de stad met de auto enorm verbeterd. De vertragingen op de hoofdwegen rond de stad zijn aanmerkelijk afgenomen. Buiten de spitsen heeft de nieuwe structuur geleid tot een hogere reissnelheid, met name op delen van de S100 en de Graafseweg; in de spitsen is de gemiddelde reistijd ongeveer gelijk gebleven. De betrouwbaarheid van het verkeerssysteem met name op de waaloverschrijdende verbindingen is enorm verbeterd. De grootste winst op dit vlak wordt gehaald op het traject knooppunt Ressen – Keizer Karelplein, waar de variatie in reistijd meer dan gehalveerd is.  Verbeteringen zijn nog mogelijk als de werkzaamheden rond Poort Neerbosch zijn afgerond en de fietstunnel onder de Prins Mauritssingel bij de Laauwikstraat is gerealiseerd. Wij hebben uw Raad over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

Na de opening van De Oversteek is sprake van een robuuster wegennet en zijn de vertragingen als gevolg van incidenten (zoals verwacht) minder vaak voorgekomen.
We hebben de hinder van bouwverkeer van projecten zoals bij Poort Neerbosch, station Goffert en Koningsdaal door duidelijke afspraken op een acceptabel niveau weten te houden.
Wij hebben stevig geparticipeerd in de voorbereiding van het vervolg van het Programma Beter Benutten van het Rijk, dat vanuit de Stadsregio / Provincie gecoördineerd wordt. Dit opent de weg naar een forse co-financiering vanuit het Rijk voor een verdergaande beperking van de doorstromingsproblemen in de spitsen door een structurele wijziging van het vervoersgedrag.  

We zijn gestart met de werkzaamheden voor het project Poort Neerbosch. Voor het P&R-terrein bij Ressen hebben wij een optimale win-win-oplossing gekozen door dit terrein te combineren met de parkeerfunctie van Cinemec en te verplaatsen naar de zuidzijde van de Dorpensingel.

Wij hebben samen met de gemeente Lingewaard een tracéverkenning verricht voor de Dorpensingel. De Raad van de gemeente Lingewaard heeft besloten maximaal € 1,5 mln. beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze verbinding

Indicatoren

Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten

7 (1,7)

7 (1,1)

1.1a Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein

13 (1,7)

12 (4)

11 (0,7)

1.1b Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen

10 (0,7)

9 (1)

12 (1,1)

1.1c Keizer Karelplein - Goffert

6 (0,4)

6 (1)

6 (0,4)

1.1d Goffert - Keizer Karelplein

6 (0,6)

7 (1)

6 (0,4)

1.1e Goffert - knooppunt Neerbosch

6 (0,4)

6 (0)

6 (0,4)

1.1f knooppunt Neerbosch - Goffert

5 (0,5)

5 (1)

5 (0,5)

1.1g Goffert - afslag Lindenholt

6 (0,6)

7 (1)

5 (0,3)

1.1h AfslagLindenholt - Goffert

6 (0,4)

6 (1)

6 (0,4)

1.2 Waardering bezoekers bereikbaarheid van de stad

6,4

6,1

De gemiddelde reistijd in de spits is redelijk gelijk gebleven. Op het traject Keizer Karelplein – knooppunt Ressen is die met 2 minuten toegenomen, ivm  de –tijdelijke- gelijkvloerse afwikkeling van het langzaam verkeer over de Prins Mauritssingel bij station Lent (Laauwikstraat). Medio 2015 zal hierin met de fiets-voetgangerstunnel ter plaatse verbetering optreden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2014 hebben wij op en rond de S100 een aantal maatregelen getroffen die de doorstroming nog verder moeten verbeteren, zoals dynamische snelheidsadvisering en DRIS-panelen waarop routeadviezen worden geboden.

Wij hebben intensief meegewerkt aan de voorbereiding van het vervolg van het Programma Beter Benutten van het Rijk, dat vanuit de Stadsregio / Provincie gecoördineerd wordt. Nadruk van het Rijk ligt hierbij op het beperken van de doorstromingsproblemen in de spitsen door een structurele wijziging van het vervoersgedrag. Voor Nijmegen hebben wij daarbij een link gelegd met ons beleid ten aanzien van het bevorderen van het fiets- en OV-gebruik, het accent op bewonersparticipatie en concreet op de bereikbaarheidsproblematiek in het kader van het groot onderhoud aan de Waalbrug.

Doordat het wegennet na de opening van De Oversteek robuuster is geworden, zijn de vertragingen als gevolg van incidenten (zoals verwacht) minder vaak voorgekomen. Vanaf september 2014 nemen wij samen met de gemeente Arnhem, de Provincie en Rijkswaterstaat deel aan een pilot met stedelijke weginspecteurs op motoren. Met behulp van deze weginspecteurs hebben wij een scherper beeld van de aard, impact en volume van de incidenten op onze belangrijkste lokale wegen en wordt als gevolg van die inzet de verkeershinder beperkt. Deze proef loopt door tot de zomer van 2015.

Bij evenementen, wegwerkzaamheden en calamiteiten hebben wij door de inzet van DRIS-panelen, regel scenario’s en verkeersbegeleiders het verkeer beter kunnen managen.

Tegelijk zijn wij doorgegaan met het beperken van de hinder van bouwverkeer van projecten door vooraf  afspraken te maken over routes, tijden en maatregelen zoals bij Poort Neerbosch, station Goffert en Koningsdaal.

Kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij streven naar één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad.

Wat hebben we bereikt?

In algemene zin is de parkeerdruk in de avonduren op straat gedaald terwijl de bezetting van de parkeergarages is toegenomen. Garages worden beter gebruikt en ook het transferium wordt in het weekend beter gevonden. Afgeleid gevolg is dat de parkeerdruk zich meer en beter spreidt. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid van de binnenstad en de mogelijkheid een vrije parkeerplaats voor een laag bedrag te vinden. Hierdoor is het rustiger geworden op straat en is het voor de bewoners weer mogelijk om na thuiskomst in de directe omgeving van de woning een vrije parkeerplaats te vinden. Ook de visite van de binnenstadsbewoners vinden gemakkelijker een vrije parkeerplaats in de buurt van hun bezoekadres. De parkeerder heeft het  avondparkeren geaccepteerd, dit komt mede doordat er goedkope alternatieven in de parkeergarages en terreinen zijn.
We hebben de parkeervoorziening Oude Stad opgewaardeerd en in gebruik genomen. Tevens hebben we de parkeergarage onder Plein 1944 opgeleverd en worden er abonnementen uitgegeven (ongeveer 75% van de beschikbare openbare parkeerplaatsen is uitgegeven). Door in de ringstraten enkel kortparkeren toe te staan tijdens de kernwinkeltijden hebben we een goede doorstroming van het parkeren in deze straten bereikt en behouden. Hiermee bereiken we een optimale benutting van het parkeerareaal in dit bijzondere winkelgebied en garanderen we het winkelend publiek een parkeerplaats tijdens de winkeltijden en kunnen de bewoners makkelijker een plek vinden bij thuiskomt doordat het publiek dat 's avonds de stad bezoekt een goedkoop parkeeralternatief in de garages heeft.
We hebben de blauwe zone geëvalueerd en geconstateerd dat die werkt voor specifieke locaties met winkelconcentraties.

Indicatoren

Kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Parkeeraanbod Centrum (1.1)

2.1a Straatparkeren (1.1)

3.450

3.700 (1.2)

3.700

2.1b Garageparkeren (1.1)

2.050

2.500 (1.3)

2.500

2.1c Transferia

550 (1.4)

550 (1.4)

550

2.2 Piekbezettingsgraad centrum (2.1)

2.2a Straatparkeren(2.2)

65%

76%

69%

2.2b Garageparkeren (2.3

1.256

1.100

1.821

2.3 Betalingsgraad (3.1)

90%

94%

94%

2.4 Tevredenheid (4)

5,8

5,8

Wat hebben we ervoor gedaan?

Sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in januari 2013, zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot een andere manier van parkeren in onze stad. In 2014 hebben we:

 • De proef met de blauwe zone is geëvalueerd waarin geconcludeerd wordt dat we de bestaande zones handhaven en eventuele nieuwe zones uitsluitend weloverwogen en randvoorwaardelijk in gaan richten.
 • De centrumgebieden A, C en D zijn samengevoegd tot één vergunninggebied “centrum” en de overige vergunninggebieden zijn in overeenstemming gebracht met de tariefgebieden (eerste ring en tweede ring oost en tweede ring west).
 • In woongebieden hebben wij het parkeren in de directe woonomgeving zoveel mogelijk beschikbaar gehouden voor de bewoners. Waar dit onder druk komt, voeren we betaald parkeren in. Dit doen we alleen op verzoek van de bewoners zelf. In 2014 is besloten om betaald parkeren in te gaan voeren in de wijk st-Anna.
 • Wij hebben  effectief toezicht  gehouden in de gereguleerde parkeergebieden en hebben daarbij oog voor de klant. Vanwege een hoge betalingsbereidheid zijn er in 2014 substantieel minder naheffingsaanslagen opgelegd.
 • Het parkeervergunninguitgifte programma is vervangen waardoor de verdere digitalisering van de parkeerproducten mogelijk wordt.
 • Het aantal uitgegeven vergunningen in het voetgangersgebied is opgehoogd naar 100% voor bewoners en 50% voor zakelijk belanghebbenden. Voor deze laatste groep is de wachtlijst opgeheven.
 • De aanbesteding voor de vervanging van de parkeerapparatuur Mariënburggarage is gestart. Begin 2015 wordt overgegaan tot gunning.
 • Wij hebben ons beleid voortgezet om de parkeeroverlast rondom de Goffert tegen te gaan.
 • De opwaardering van het parkeerterrein Oude Stad is gerealiseerd en het terrein is in gebruik genomen.
 • De parkeergarage onder Plein 1944 is in gebruik genomen.
 • Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is er in 2014 wederom een toename van het aantal parkeertransacties ten opzichte van 2012 en 2013. We kunnen dan ook stellen dat er overdag geen terugloop is in het aantal bezoekers aan de stad. De verschuivingen van straat naar garage doen zich dan ook met name in de avonduren voor, dit is in overeenstemming met de doelstellingen van het begin 2013 ingezette beleidslijn.

Verkeersveiligheid

Wat willen wij bereiken?

De wegen in Nijmegen voldoen zoveel mogelijk aan de criteria van Duurzaam Veilig. Wij streven naar zo min mogelijk verkeersdoden en ongevallen met ziekenhuisgewonden in het verkeer.
Afgelopen jaren is relatief veel infrastructuur ontworpen en veel projecten zijn reeds uitgevoerd of worden op korte termijn uitgevoerd. In de ontwerpfase is consequent ingezet op het realiseren van de ontwerpprincipes van duurzaam veilig: scheiden van snel- en langzaam verkeer, rotondes en met verkeerslichten geregelde kruispunten, autoluwe woongebieden, essentiële herkenbaarheidskenmerken, etc. Ook de komende jaren zullen we hierop inzetten.

Wat hebben we bereikt?

In 2014 hebben wij het verkeersveiligheidsbeleid verder gecontinueerd. Een groot aantal vragen van burgers mbt verkersveiligheid is beantwoord. Bij die vragen gaat het vaak om de subjectieve beleving van verkeersveiligheid. Wij kunnen dit subjectieve gevoel steeds vaker wegnemen met feiten die afkomstig zijn in een landelijke database met geregistreerde ongevallen. Deze database voorziet in een betrouwbare registratie van de dodelijke ongevallen en ook van de ernstige gewonden inclusief ziekenhuisoppnamen. Uit die registratie blijkt dat Nijmegen over het algemeen relatief veilig is dwz niet ongunstig afsteekt ten opzichte van de ons omliggende steden en van de landelijke gemiddelden.  
In Nijmegen zijn op dit moment geen zogenaamde black spots meer te vinden, d.w.z plaatsen waar in de afgelopen drie  jaar 6 letselongevallen of meer hebben plaatsgevonden. Nieuwe wegen worden duurzaam veilig aangelegd en bestaande wegen passen wij zoveel mogelijk bij reconstructie aan. In dat verband hebben wij in 2014 het tweede deel van de st Jacobslaan duurzaam veilig gemaakt.

Indicatoren

Verkeersveiligheid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Aantal doden in het verkeer

4

4

nog niet bekend

3.2 Aantal ongevallen met ziekenhuisopname

onbekend

26

nog niet bekend

Wat hebben we ervoor gedaan?

Over verkeersveiligheid voeren wij regelmatig overleg in het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid. Daar worden de regionale problemen van verkeersveiligheid besproken. Vanuit dit overleg zijn twee acties in 2014 gehouden met een groot bereik:
1. In het kader van de verkeerscampagnes hebben wij dit jaar wederom ingezet op de Drive Experience waarmee beginnende automobilisten (18 -20 jaar) nog extra rijvaardigheden kunnen opdoen en zo meer ervaring opdoen in het kader van beheersing van hun voertuig. De deelname in 2014 bestond uit ongeveer 90 beginnende automobilisten.
2. Ook hebben wij dit jaar weer ingezet op de verlichtingsacties waarbij fietsers of een leuke attentie krijgen ofwel een functionerende verlichting krijgen aangeboden. In totaal gaat het daarbij om 5 acties met een totaal bereik van ongeveer 1000 fietsen die weer verkeers- en verlichtingsveilig de weg op kunnen. Ongeveer 600 fietsers hebben een presentje gekregen omdat hun verlichting in orde was. Het totaalbereik in 2014 betrof 1600 fietsers.
Met de politie stemmen wij jaarlijks af over de inzet van de verkeersbrigadiers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) . VVN stelt de mensen beschikbaar. De politie instrueert en verzorgt een presentje. Verkeersbrigadiers worden ingezet bij scholen in het basisonderwijs om een veilige oversteek te waarborgen.
Verder hebben wij de reguliere contacten met basisscholen gehad mbt uitvoering van verkeersmaatregelen.

Stimuleren deelname openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar een absolute groei van het openbaar-vervoergebruik. Het openbaar vervoer vormt een gelijkwaardig alternatief ten opzichte van andere vervoerswijzen, vooral ten opzichte van de auto. De belangrijkste knooppunten en bestemmingsgebieden worden op een hoogwaardige manier met elkaar verbonden.

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Nijmegen is één van de spelers die werkt aan een beter openbaar vervoer, maar de gemeente heeft geen bevoegdheid voor de kwaliteit van het lijnennet. Als wegbeheerder kunnen we daar wel een bijdrage aan leveren. OV-bedrijf Hermes is de concessiehouder van het openbaar vervoer in de regio Arnhem Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen was in 2014 opdrachtgever van Hermes.In 2015 gaat die verantwoordelijkheid over naar de provincie Gelderland.

2014 was een jaar waarin veel projecten op het gebied van openbaar vervoer zijn afgerond en in gebruik genomen. De belangrijkste daarvan:

 • Uitbreiding van het aantal fietsenklemmen en verbetering van de kwaliteit van de stationsomgeving van station Nijmegen Heyendaal;
 • Opening van het fietstransferium Doornroosje bij Nijmegen Centraal Station;
 • Ingebruikname van station Nijmegen Goffert, inclusief nieuwe bushalten;
 • De start van de latere treinen tussen Nijmegen, Arnhem en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht, zodat we een nog betere verbinding met de Randstad hebben gekregen;
 • Ingebruikname van de busbaan Woenderskamp in Nijmegen Noord, vooruitlopend op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied;
 • Afronding van de busbaan langs de Prins Mauritssingel stadinwaarts;
 • In samenspraak met de vervoerder infrastructurele aanpassingen doorgevoerd om de doorstroming en het comfort van het openbaar vervoer te verbeteren;
 • Een start gemaakt met het vervangen van een aangepaste verkeerslichtenbeïnvloeding door middel van Korte Afstand Radio (KAR) waardoor de impact van het openbaar vervoer op de doorstroming van het overig verkeer beperkt wordt. Daar gaan we in 2015 en 2016 mee door.
 • In 2014 zijn de werkzaamheden aan Poort Neerbosch gestart, met voorzieningen voor het openbaar vervoer en de aanleg van een P&R-terrein. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond.

Busmaatschappij Breng heeft aangegeven dat het openbaar-vervoergebruik in de regio stijgt. Die groei is het grootste op de HOV-lijnen 300 en 331, waar we de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in de kwaliteit, en op enkele corridors, zoals Druten – Nijmegen.

Indicatoren

Stimuleren deelname openbaar vervoer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Aandeel OV in woon-werkverkeer, Nijmegenaren die in Nijmegen werken

4%

4%

4.2 Aandeel OV binnenstadsbezoek op werkdagen

22%

22%

4.3 Tevredenheid openbaar vervoer

91%

geen meting

Wat hebben we ervoor gedaan?

Naast de uitvoering van de genoemde projecten, waarvoor de voorbereidingen vaak al in 2013 zijn gestart en waarbij is samengewerkt met diverse partijen zoals de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland, ProRail, NS en bewoners, zijn er nog andere werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van het openbaar vervoer:

 • We zijn in overleg met Rijkswaterstaat en potentiële subsidiegevers geweest om zowel een verbreed fietspad aan de westzijde en een busbaan aan de oostzijde van de Waalbrug te realiseren. Omdat de benodigde financiën hiervoor niet op tijd beschikbaar kwamen, is uiteindelijk gekozen om alleen het fietspad aan te leggen.
 • De Nijmeegse 65-plussers konden tussen medio november en medio december weer een goedkoop busabonnement aanschaffen, voor een eigen bijdrage van € 22,50 per jaar.
 • We hebben de bushaltes herkenbaarder gemaakt door de Breng-tegels aan te leggen. De informatievoorziening is verbeterd door de plaatsing van extra DRIS-panelen met dynamische reisinformatie.
 • We zijn met ProRail en NS gestart met de planvorming voor station Nijmegen CS. Het betreft de invoering van Programma Hoogfrequent Spoor, waarvoor onder meer een extra perron, een vergroting van de transfercapaciteit en een betere positionering van de stijgpunten nodig zijn. De wens van de gemeente om de voetgangerstunnel door te trekken om een volwaardige westelijke entree te realiseren, wordt daarin meegenomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het stationsplein te verbeteren, waarbij onderscheid wordt gemaakt in maatregelen op korte termijn en op langere termijn.
 • In 2014 hebben we gewerkt aan een definitieve oplossing voor het transferium Waalsprinter bij de Ovatonde, mede in relatie tot de Landschapszone, Cinemec, HOV, PDV-locatie en Dorpensingel Oost.
 • Ook in 2014 hebben we kleinere verbeterpunten aangepakt met een flexibel budget (‘Shortlist OV’). Dat blijkt een goede manier te zijn om flexibel om te springen met kleinere knelpunten die in de loop van het jaar duidelijk worden.

Stimuleren fietsgebruik

Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad. Fietsen levert een bijdrage aan gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Wat hebben we bereikt?

In 2014 hebben wij opnieuw belangrijke stappen gezet om te komen tot een netwerk van hoogwaardige snelfietsroutes, conform de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. We zijn op meerdere fronten voor meerdere projecten bezig met realisatie, planvoorbereiding en planvorming, mede in regionaal verband. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om de komende jaren de westelijke fietsvoorziening op de bestaande Waalbrug te kunnen verbreden. Met cofinanciers zijn afspraken gemaakt.
Belangrijke uitvoeringsprojecten waren de fietsstraat Dennenstraat en fietstunnel Poort Neerbosch (snelfietsroute Nijmegen-Beuningen), de Wijchenseweg (snelfietsroute Nijmegen-Wijchen) en de start van de werkzaamheden fietstunnel Prins Mauritssingel-Laauwikstraat in Lent (oa. RijnWaalpad).
De snelfietsroute op Nijmeegs grondgebied is afgerond. In 2015 wordt het RijnWaalpad opgeleverd.
In december 2014 hebben wij het nieuwe fietstransferium naast station Nijmegen geopend, onderdeel van het plan Doornroosje. In de voorziening zijn ruim 3500 plaatsen beschikbaar voor treinreizigers die per fiets naar het station komen en bezoekers aan het poppodium. De voorziening is van hoge kwaliteit en is dag en nacht geopend en gratis te gebruiken.
De werkzaamheden aan de fietstunnel in het kader van project Poort Neerbosch zijn in volle gang en worden in 2015 opgeleverd
Met de provincie en stadsregio zijn afspraken gemaakt over de cofinanciering van een nieuw verbreed fietspad langs de Waalbrug, waarbij fietsers in twee richtingen kunnen rijden
De fietsstraat Dennenstraat is in april 2014 beschikbaar gekomen voor scholieren en ander fietsverkeer
Het besluit tot aanleg van de 2e fase is genomen en uitwerkingen zijn gemaakt. Voor het gedeelte door het Goffertpark  hebben wij extra werk verricht om te kunnen komen tot een zorgvuldige inpassing, zoals een gebruikersenquete.
In regionale samenspraak zijn aanvullende middelen voor realisatie van de fietsbrug bij Mook-Cuijk gevonden binnen het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg
In samenwerking met de stadsregio, de gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben wij ons vol ingezet om het grote internationale fietscongres Velo-city naar Arnhem Nijmegen  te halen. In december is bekendgemaakt dat onze inzet wordt beloond, en dat het congres Velo-city in 2017 in Arnhem Nijmegen wordt gehouden!
Wij hebben de fietsoversteek over de singels verbeterd door de verkeerslichten gunstiger af te stellen
De fietsenstalling onder Plein 1944 is een nu een jaar open en wordt goed gebruikt. Voor de verbetering van de fietsbereikbaarheid zijn voorbereidende studies verricht, ondermeer voor de verbinding Tunnelweg-Plein 1944
In 2014 is de 2e fase van de St.Jacobslaan uitgevoerd met vrijliggende fietspaden.

Indicatoren

Stimuleren fietsgebruik

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad

64%

66%

64%

5.2 Aandeel fiets in het binnenstadbezoek

65%

63%

65%

5.3 Waardering bereikbaarheid fiets

7,7

8,0

7,8

5.4 Waardering fietsstalling

6,1

7,1

6,1

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • We hebben ons gericht op regionale samenwerking fiets, om de gezamenlijke aanpak en financiering van de snelfietsroutes zoals Beuningen-Campus, het verlengd RijnWaalpad, en de fietsbrug in de snelfietsroute Nijmegen Cuijk mogelijk te maken.  
 • We zijn in overleg met Rijkswaterstaat en potentiële subsidiegevers geweest om zowel een verbreed fietspad aan de westzijde van de Waalbrug te realiseren, met een lengte van 500 m.
 • Door een open en doelgerichte regionale samenwerking hebben wij het vermaarde internationale fietscongres Velo-city 2017 toegewezen gekregen (wereldcongres)
 • Binnen het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg hebben belangrijke middelen ter beschikking gekregen vanuit de fietsimpuls
 • Door samenwerking met ProRail en cofinanciering vanuit het Ministerie van I&M komt in het fietstransferium een fietsverwijssysteem, ter verbetering van de benutting van de stalling, de gebruiksvriendelijkheid en een efficiënte bedrijfsvoering.
 • Wij hebben bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming van snelfietsroutes
 • Wij hebben een gebruikersenquete in het Goffertpark gedaan om een beeld te krijgen van het huidige gebruik en het draagvlak voor verbeteringen
 • We zijn gestart met de opzet van het fietsstimuleringsplan zoals aangekondigd in het coalitieakkoord
 • We hebben voorbereidingen getroffen voor de aanpak van delen snelfietsroutes uit het netwerk zoals beschreven in de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar, zoals de verwerving van subsidies en de benodigde voorbereidende werkzaamheden.
 • We ontvangen met regelmaat buitenlandse bezoekers die het Nijmeegse fietsbeleid en hoogwaardige fietsinfrastructuur willen ervaren en als inspiratie willen gebruiken

Financiële gegevens

Mobiliteit
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Openbaar vervoer

1.849

2.376

2.158

218

Parkeren + regulering

14.596

16.207

16.335

-128

Verkeer

2.720

2.066

2.219

-153

Totaal lasten product

19.165

20.648

20.712

-64

Financiele baten per product

Openbaar vervoer

-515

-1.040

-825

-215

Parkeren + regulering

-16.227

-18.358

-18.396

38

Verkeer

-151

151

Totaal baten product

-16.742

-19.398

-19.371

-27

Totaal Mobiliteit

2.424

1.250

1.341

-91

Toelichting financiën

Het programma Mobiliteit  sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 91.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 7%.

Het resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten

De lasten zijn € 64.000 hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn nadelen bij de producten Parkeren en Verkeer.  Bij het product Parkeren is er een overschrijding van € 1 ton op het budget voor vernielingen en diefstal en we hebben een inhaalafschrijving van € 1 ton op het transferium Ressen in de jaarcijfers verwerkt. Op dit transferium is afgelopen jaren te weinig afgeschreven. Verder hebben we ontvangen bijdragen van € 1,5 ton in het bereikbaarheidsfonds gestort. Het gaat om bijdragen in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis  (zie ook toelichting op de baten).  Deze nadelen hebben we deels kunnen compenseren met een voordeel van € 1 ton op het budget fiets, door de vertraagde openingstelling van de fietsenstalling Doornroosje, en met een voordeel op elektriciteitskosten van eveneens € 1 ton.
Bij het product Verkeer is er een nadeel ontstaan voornamelijk door de uitvoering van het subsidieproject "Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen - aanpak Wijchenseweg". De start van dit project was bij de najaarsnota nog voorzien voor 2015. Verder ging een in 2014 geplande bijdrage aan de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk niet door; door vertraging in de regionale afstemming zal de voorbereiding van dit project pas in 2015 starten. Hierdoor kwam ruimte vrij voor een extra bijdrage aan de investering Groene Route (S-100) om het wegvallen van subsidies te compenseren. Bij het product Openbaar vervoer is er een voordeel door de verschuiving van een aantal openbaar vervoer projecten naar 2015: "Kleine Openbaar Vervoer-maatregelen 2014" en "Opwaarderen dynamisch busstation CS". Ook de met deze projecten gemoeide subsidies zijn naar 2015 doorgeschoven (zie nadeel baten).  De uitvoering van bushalte Station Goffert (bij de najaarsnota nog voorzien voor begin 2015) heeft wel in 2014 plaatsgevonden.

Toelichting op de baten

De baten zijn € 27.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is met name veroorzaakt bij het product Openbaar vervoer: subsidies van doorgeschoven openbaar vervoer projecten worden pas in  2015 als baten geboekt  (zie analyse lasten). Het voordeel op de baten van het product Parkeren wordt veroorzaakt door bijdragen in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis. Het gaat met name om bijdragen van een appartementencomplex in de Broerstraat. De bouwactiviteiten hiervan zijn in het najaar 2014 gestart. Daarnaast hebben we € 1 ton hogere opbrengsten door de succesvolle verkoop van vergunningen voor de nieuwe parkeergarage Plein '44.  Er zijn inmiddels 200 vergunningen verkocht waarmee deze garage vrijwel volledig bezet is. De inkomsten uit parkeerboetes blijven ongeveer € 2 ton achter op de begroting. Dit komt door de hoge betalingsgraad (de mate waarin parkeerders betalen); de betalingsgraad is toegenomen van 90% in 2013 naar 94% in 2014. En door de afname van het straatparkeren ten gunste van het parkeren in de garage. Het voordeel op de baten bij het product Verkeer hangt vooral samen met subsidies op het project "Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen - aanpak Wijchenseweg" (zie analyse lasten).

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1072 Mobiliteit

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

16.742

19.165

2.424

Wijzigingen

BW-01307 aankoop parkeerplaatsen Plein 1944

Raad

26 feb '14

10/2014

1.721

1.721

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

345

-391

-737

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-28

-28

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-50

-50

0

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

101

101

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

640

130

-510

Totaal Wijzigingen

2.656

1.483

-1.174

Risico's

 • Het uitvallen van de binnenstadafsluiting wat kan leiden tot een chaotische en onveilige verkeerssituatie, slechte bereikbaarheid van winkels, overlast voor de bewoners en eventuele schadeclaims.
 • Een toezichthouder wordt agressief bejegend door een derde wat leidt tot geestelijk en/of lichamelijk letsel bij de medewerker. Dit kan leiden tot geestelijk en/of lichamelijk letsel bij de medewerker.
 • De communicatiemiddelen vallen uit. Dit kan leiden tot mogelijke onveilige situaties voor toezichthouders en het risico dat toezichthouders wegens onbereikbaarheid niet meer goed ingezet kunnen worden bij calamiteiten.
 • Als gevolg van bijvoorbeeld de economische crisis, maar ook gewijzigd inkoopgedrag door de opkomst van internetaankopen, kunnen de parkeeropbrengsten tegenvallen. Zo'n terugval kan zich snel voordoen, terwijl beheersmaatregelen meestal meer tijd kosten.
 • Files als gevolg van grote werkzaamheden en/of calamiteiten. Dit kan leiden tot economische verlies. Daarnaast kunnen files ook leiden tot bestuurlijk imago-afbreuk door een slechtere economische bereikbaarheid van de stad.
 • Stroomuitval of er doet zich een calamiteit voor in een parkeergarage.
 • Het niet meer weken van de parkeerautomaten door een ICT-probleem waardoor er geen parkeergeld meer geïnd kan worden.
 • Stroomuitval Verkeers Management Centrale (VMC): De roadbarriers werken dan niet meer waardoor het toelatingsbeleid niet geëffectueerd kan worden. Het reizigersinformatiesysteem kan niet meer beheerd worden waardoor de er geen of verkeerde informatie op de borden komt te staan. Er worden geen storingsmeldingen meer gedaan waardoor de onderhoudsploegen niet aangestuurd kunnen worden en er meer storingen aan parkeerapparatuur blijven bestaan. Er is geen communicatie meer met de diverse locaties waardoor de parkeergarages niet meer op afstand bediend kunnen worden. Tenslotte kunnen de beveiligings- en de verkeerscamera's niet worden uitgekeken waardoor onveilige situaties kunnen optreden en het nemen van verkeersmaatregelen niet langer mogelijk is.
 • Het huidige P&R Noord heeft een tijdelijke bestemming.Het terrein zal in verband met gebiedsontwikkeling Ressen naar verwachting in 2016 of 2017 een andere bestemming krijgen. We lopen een financieel risico omdat P&R Noord  dan nog niet volledig is afgeschreven.