Product Speelvoorzieningen

Omschrijving

Het product speelvoorzieningen bestaat uit de deelproducten speelplekken, recreatieve sportvoorzieningen, wijkspeeltuinen, stedelijke speeltuinen en kinderboerderijen.
Ons beleid is er op gericht de bestaande infrastructuur van speelvoorzieningen op een aantrekkelijk niveau te houden en waar dat mogelijk is nieuwe voorzieningen aan te leggen. De uitgangspunten zijn vastgelegd in het nieuwe ‘Beleidskader Speelvoorzieningen 2011-2014’ en borduren voort op de vorige beleidnotities “Kom je buiten Spelen 2007-2010” en “Van buiten spelen naar buiten sporten 2007-2010”.
Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van het ingezette beleid van de afgelopen jaren. Wel zal er de komende jaren bezuinigd moeten worden om investeringen te kunnen doen in de nog te bouwen gebieden in Nijmegen-Noord. Dit doen we onder andere door te bezuinigen op beheer bij de wijkspeeltuinen en door de norm voor speelvoorzieningen toe te passen en daar waar mogelijk speelplekken af te bouwen. De afgelopen periode hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe speel- en sportvoorzieningen en revitalisering van bestaande voorzieningen en de achterstanden zijn weggewerkt. Voorts bevorderen wij de aanleg van natuurlijke speeltuinen en speelplekken, maar investeren wij niet langer in solitaire JOP’s, seniorenbeweegplekken en jeu de boulesbanen, omdat deze niet tot onze doelgroep 18- kinderen behoren.
Het product Spelen heeft relaties met de programma’s Wijken, Zorg & Welzijn, Sport, Groen & Water en Facilitaire Diensten.

Financieel overzicht

Speelvoorzieningen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60460 Kinderboerderijen

413

267

266

1

60461 Beleid speelvoorzieningen

287

433

487

-54

60462 Stedelijke speeltuin

529

529

529

60463 Wijkspeeltuinen

168

169

169

61075 Recreatieve sportvoorzieningen

118

118

120

-2

61118 Speelplekken

293

293

294

-1

61225 Sted speeltuinen OR

18

18

15

3

Totaal lasten product

1.826

1.826

1.880

-54

Financiele baten per product

60461 Beleid speelvoorzieningen

-10

60462 Stedelijke speeltuin

-364

-364

-364

61118 Speelplekken

Totaal baten product

-364

-364

-374

Totaal Speelvoorzieningen

1.462

1.462

1.506

-54

Toelichting financiën

Het resultaat voor 2013 laat een voordeel zien op de lasten van € 23.000 en is gerelateerd aan de structurele bezuinigingsopdracht uit de perspectiefnota 2014  van € 75.000 betreffende efficiënter onderhoud van speelvoorzieningen. Door gebruik te maken van duurzame materialen en onderhoud meer in eigen beheer van de wijk uit te voeren is een kostenbesparing mogelijk.