Product Zuid-wijkaanpak

Omschrijving

Nijmegen-Zuid bestaat uit Hatert, Hatertse Hei, Grootstal en Brakkenstein. Van deze wijken heeft Hatert nog steeds de meeste aandacht nodig. Het zijn dan vooral sociaal-economische achterstanden die hier met kracht aangepakt moeten worden. Hoewel vanaf 2009 het Vogelaarplan voor deze wijk goed op stoom is gekomen en (gezien de jongste wijkenmonitor) ook goede resultaten heeft opgeleverd, wonen in Hatert nog steeds relatief veel mensen die op de terreinen werk, scholing, opvoedingsondersteuning, inkomensproblematiek e.d. echt de steun van de overheid en andere instellingen nodig hebben. Gezien de aard en samenstelling van de woningvoorraad blijft dit ook zo. In fysiek opzicht is er in Hatert de afgelopen jaren erg veel verbeterd (Plan “Hatert Onder de Pannen”). Alleen is er dankzij de economische crisis wat vertraging gekomen in het streven om de woningvoorraad verder te differentiëren: met name de geplande koopwoningen vinden nu geen aftrek. Daarmee moet nu gewacht worden totdat de (koop)woningmarkt weer aantrekt. Behalve in de woningvoorraad zien de mensen in Hatert ook in de openbare ruimte veel verbeteringen.
Hoewel de wijken Hatertse Hei en Grootstal op de leefbaarheidsindices aanmerkelijk beter scoren dan Hatert, zijn er met name in Hatertse Hei gedeelten die mogelijk zouden kunnen afglijden. Samen met de opgerichte bewonersorganisaties, de wonigcorporaties en andere instellingen is het hier zaak de vinger aan de pols te houden. Bij tijd en wijle “popt” hier ook jongerenproblematiek op. Het is dan zaak om de dialoog binnen de wijk hierover gaande te houden en actie te ondernemen waar dat nodig is.
Van de 4 wijken in Zuid kent Brakkenstein de gunstigste leefbaarheidscijfers en dat is al heel lang zo.
Voor de 4 wijken van Zuid is onder de naam Vierwijkenfonds een bewonersorganisatie actief die bewonersinitiatieven op het terrein van leefbaarheid stimuleert en financiert. Hatert kent daarbovenop nog de Werkgroep Fortuna die dankzij de Vogelaarstatus van deze wijk over een soortgelijk extra budget beschikt, maar dan aanzienlijk groter. Beide groepen hebben een zeer grote mate van zelfbeslissing. Voor hen is de gemeente slechts kasbeheerder. Dit soort budgetten draagt bij aan de bewonersbetrokkenheid en maakt de wijken leefbaarder.

Financieel overzicht

Zuid-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60399 Overige wijkaanpak Zuidrand

282

282

282

61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand

55

59

83

-24

Totaal lasten product

337

340

364

-24

Totaal Zuid-wijkaanpak

337

340

364

-24

Toelichting financiën