Product Nijm-Noord-wijkaanpak

Omschrijving

Nijmegen-Noord is een stadsdeel dat relatief goed scoort wat betreft het woon- en leefklimaat en waar het aantrekkelijk is om te wonen.
Op basis van de gegevens uit de Sociale Atlas is er dus geen sprake van een aanpakwijk. Inzet van de wijkaanpak is gericht op het in goede banen leiden van dit stadsdeel in ontwikkeling en het bevorderen van bewonersparticipatie. De bestaande woonkernen worden ondersteund in wijkbeheer en versterking van sociale cohesie en identiteit.

Financieel overzicht

Nijm-Noord-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60397 Overige wijkaanpak Waalsprong

201

201

201

61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong

27

29

33

-4

Totaal lasten product

229

231

234

-4

Financiele baten per product

61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong

Totaal baten product

Totaal Nijm-Noord-wijkaanpak

229

231

234

-4

Toelichting financiën