Product Oost-wijkaanpak

Omschrijving

Nijmegen-Oost is een stadsdeel dat relatief goed scoort wat betreft het woon en leefklimaat. Het is voor velen een aantrekkelijk stadsdeel om te wonen, zeker ook door de goede voorzieningen en de kwaliteit van de groene uitloopgebieden aan de randen. Het stadsdeel heeft 8 wijken, met een verschillend karakter. Overwegend is sprake van laagbouwwoningen. Dichtbij het Stadscentrum en langs de grote uitvalswegen gaat het om vroeg-negentiende eeuwse bebouwing met een grote beeldkwaliteit. Op grotere afstand van het Stadscentrum wordt het beeld bepaald door “dertiger-jaren-woningen”. Tenslotte zien we een behoorlijke voorraad sociale woningen. Behoudens de bewoners van het AZC is het aandeel niet westerse allochtone Nederlanders relatief klein. Nijmegen-Oost is een overwegend “ witte wijk” met sociaaleconomisch gunstige kenmerken. Het stadsdeel heeft geen aandachtsgebieden. Waar concentraties van sociale woningbouw aanwezig zijn (Spoorbuurt, Rode Dorp, Oostkant Hengstdal), is de leefbaarheid op redelijk niveau. Al moet bij enkele huishoudens de vinger aan de pols gehouden worden. Er is sprake van woning- en autoinbraken en fietsendiefstal is toegenomen. Bij de aansluitingen van het stadsdeel op het Stadscentrum, is sprake van wat meer overlast. Het gaat om verkeers- en parkeerdruk, drugs- en jongerenoverlast, uitgaansoverlast. In de openbare ruimte en de verkeersinfrastructuur is sprake van enkele knelpunten. Met het nieuwe wijkcentrum de Ark en de hierbij opgenomen sporthal, het sportpark aan de Nijmeegsebaan, een nieuw zwembad, het theater aan de Daalsweg en de kunstenaarsinitiatieven (bijv. in de LIMOSkazerne) is sprake van een compleet voorzieningenniveau. Aanvulling van jongerenvoorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van jongerenwerk en activiteiten, is gewenst. In verband met nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wonen, zorg en welzijn is het nodig, om samen met de partners (corporaties, zorg- en welzijnspartijen) de demografische ontwikkeling van – de wijken in - het stadsdeel tegen het licht te houden.
Onder dit product vallen de deelproducten Bewonersactiviteiten en Overige wijkaanpak Oost.

Financieel overzicht

Oost-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60388 Overige wijkaanpak Oud-oost

50

50

50

61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost

65

67

57

10

Totaal lasten product

115

117

108

10

Totaal Oost-wijkaanpak

115

117

108

10

Toelichting financiën