Product Nieuw-West-wijkaanpak

Omschrijving

Nieuw West is een ingesloten stadsdeel tussen kanaal, haven- en industriegebied en de Graafseweg. Er wonen circa 16.500 inwoners. Er zijn 3 woonwijken. De wijk Hees met circa 2800 inwoners is rond 1960 ontstaan rondom een oude dorpskern en kent weinig problemen. Anders is het met de wijken Heseveld en Neerbosch-Oost. Hier kun je spreken van volkswijken gevormd door 13.700 bewoners. Beide wijken kennen een instroom van bewoners met een laag sociaal-economische profiel. Gezien de vastgoedwaarde en sociaal-economische positie van bewoners behoort Neerbosch-Oost tot de Nijmeegse wijken in de laagste woningmarktpositie. De wijk laat op meerdere scores een ongunstig totaalbeeld zien, al is het beeld wel stabiel. De wijk heeft de laatste jaren duidelijk meer (probleemgerichte) aandacht van instanties gekregen. De gebieden in de wijk met de grootste leefbaarheidsproblemen zijn de woongebieden met sociale huurwoningen en sociaal-maatschappelijke kwetsbare bewoners. Huishoudens zijn als het ware bezig vooral bezig met ‘overleven’. Naast problemen (vaak achter de voordeur) met betrekking tot financiën, drugs en huiselijk geweld, buurtconflicten en verslavingsproblematiek, is er een kloof tussen autochtone en niet-westerse bewoners. Behalve op het gebied van jongerenoverlast, zijn deze achtergronden echter niet direct zichtbaar in overlastsituaties op straat. De wijk huisvest zeer veel kinderen (18-) en er is een toenemende groep jong volwassenen (18+) in de wijk waar geen passend aanbod voor is en die qua opleiding/werk weinig perspectief hebben. De gebiedsgebonden aanpak van jeugd richt zich op de doelgroep tot 18 jaar. Bijzonder aandachtsgebied is de omgeving Tubastraat. Hierop richt zich een integrale aanpak i.s.m. politie, en Portaal. Hoewel het sociaal klimaat in Neerbosch-Oost nog altijd gekenmerkt wordt door weinig samenhang en geringe participatie van bewoners zijn er wel positieve ontwikkelingen op dat vlak. Bewoners maken zich zorgen over een toename van verkeersdruk als gevolg van het nieuwe stadsbrugtrace op de Neerbosscheweg.
Ook Heseveld wordt gerekend tot een wijk in de laagste woningmarktklasse. Scores op het gebied van woonomgeving laten een neutraal tot positief beeld zien. Op sociaal gebied liggen de scores wat lager. Ook hier geldt dat de gebieden met de grootste leefbaarheidsproblemen de gebieden met sociale huurwoningen zijn, die deels verouderd en slecht geïsoleerd zijn (geluidsoverlast). Problematiek achter de voordeur vertaalt zich niet direct in overlast op straat. Hangjeugd, zwerfvuil en vernielingen zijn en blijven aandachtspunten. De jongerenproblematiek is vooral geconcentreerd rondom het Daniëlsplein, maar van mindere orde dan in Neerbosch-Oost. Een bewonersplatform in ontwikkeling zorgt voor steeds meer bundeling van krachten en er zijn voldoende buurtinitiatieven. Kansen voor verbeteringen liggen er op het vlak van de aanwezigheid van ontmoetingsplaatsen als het wijkcentrum, plein Heseweide of de speeltuin, benutten van Planetenpark en Augustijnenbos, de herontwikkeling van het Quickterrein (o.a sporttalentcentrum) en Daniëlsplein. De Bouwmeesterbuurt heeft een fysieke opknapbeurt gekregen en de openbare ruimte leent zich daar nu meer voor diverse activiteiten.
Ondanks al deze factoren scoort het stadsdeel als geheel op de waardering voor woonomgeving ruim voldoende (7,1) vergeleken met een 7,3 voor Nijmegen. De schaalscore sociale kwaliteit (5,7) ligt iets onder het Nijmeegse gemiddelde (5,9).
Bij dit product horen de deelproducten : Heseveld Wijkaanpak, Neerbosch Wijkaanpak, Bewonersactiviteiten en Overige Wijkaanpak Nieuw-West.

Financieel overzicht

Nieuw-West-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60387 Overige wijkaanpak Nieuw-West

242

242

242

61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West

53

56

60

-3

Totaal lasten product

295

298

301

-3

Totaal Nieuw-West-wijkaanpak

295

298

301

-3

Toelichting financiën