Product Lindenholt-wijkaanpak

Omschrijving

Het stadsdeel Lindenholt is een ruime groene wijk, tussen kanaal, haven- en industriegebied, het spoor en belangrijke verkeersaders zoals de A73. Er wonen circa 16.200 inwoners. Elk van de drie woonwijken, ’t Acker, De Kamp en ’t Broek, is onderverdeeld in apart ontworpen subwijken, in totaal 17, met elk gemiddeld 400 tot 500 woningen. Daarnaast zijn er nog 4 gebieden met bedrijvigheid en dienstverlening (Kerkenbos, West Kanaaldijk, Neerbosch West en Bijsterhuizen). De woonwijken zijn gefaseerd ontstaan in de jaren 70 tot 80. Lindenholt kent een relatief jonge bevolkingsopbouw met een groot aandeel kinderen (0-14 jaar) en tieners. Het aandeel ouderen is nog erg laag, maar zal in de toekomst groeien. Over het geheel genomen kan Lindenholt worden omschreven als een rustig en gedifferentieerd woongebied.
Volgens de stad- en wijkmonitor 2011 is het rapportcijfer voor de woonomgeving in Lindenholt wat lager (7,1) dan het gemiddelde in Nijmegen(7,3). De schaalscore voor sociale kwaliteit van de woonomgeving ligt in 2011 eveneens lager (5,6) dan het gemiddelde cijfer voor Nijmegen (5,9). De inzet is de algemene waardering voor het wonen op 7,2 te krijgen en de score voor sociale kwaliteit op 5,8. Het product wijkaanpak Lindenholt bestaat uit de onderdelen bewonersactiviteiten, wijkaanpak Gildekamp en Voorstenkamp en overige wijkaanpak.

Financieel overzicht

Lindenholt-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60379 Overige wijkaanpak Lindenholt

201

201

201

61109 Bewonersactiviteiten Lindenholt

96

99

63

36

Totaal lasten product

297

300

264

36

Financiele baten per product

60379 Overige wijkaanpak Lindenholt

Totaal baten product

Totaal Lindenholt-wijkaanpak

297

300

264

36

Toelichting financiën