Product Dukenburg-wijkaanpak

Omschrijving

Dukenburg ligt ingeklemd tussen het Maas- en Waalkanaal, Rijksweg 73, de spoorlijn van/naar Den Bosch en het Hatertse Broek. Het is een gedifferentieerd stadsdeel met 7 wijken en bijna 23.000 inwoners. Het aandeel allochtone inwoners is groter dan het stedelijk gemiddelde en dat geldt ook voor het aantal ouderen.
Opeenvolgende wijkmonitors lieten de afgelopen jaren steeds positieve ontwikkelingen zien. Volgens de wijkmonitor 2011-2012 treedt nu stabilisatie op. Dukenburgers zijn redelijk tevreden over hun woonomgeving, over winkels, het openbaar vervoer en het groen. Zij willen, in geval van verhuizing, graag in het stadsdeel blijven wonen. Hier nekt zich op dit moment de crisis op de woningmarkt: de gewenste en noodzakelijke woningbouw - bijvoorbeeld in de categorie levensloopbestendig wonen - ligt vrijwel stil in Dukenburg.
Het stadsdeel bestaat nu ongeveer 45 jaar en dat betekent dat voor veel – maatschappelijk - vastgoed (onder meer scholen en woonzorgvoorzieningen) de mogelijkheden van herstructurering of (ver) nieuwbouw worden onderzocht.
Er zijn veel bewonersgroepen actief die zich verenigd hebben in een overkoepelende wijkorganisatie “De Zevensprong”. De Dukenburger ontwikkelt steeds meer een eigen identiteit, wat niet in de laatste plaats te danken is aan het wijkmagazine “de Dukenburger”. Veel bewoners zijn betrokken bij het proces “Dromen over Dukenburg” waarbij zij zelf hun verbeteringen voor hun eigen omgeving formuleren en ook realiseren, zo nodig met hulp van overheid en professionals. Men voelt meer trots op het eigen stadsdeel en dat vertaalt zich in de scores voor de sociale klimaat en de gehechtheid aan de buurt.
Op een aantal terreinen “scoort” Dukenburg onder het stedelijk gemiddelde. Het gaat dan om de verhouding tussen allochtone en autochtone buurtbewoners, deelname aan sport en cultuur, gezondheidsproblemen en onderwijsscores. Ook zijn er veel klachten over verkeersovertredingen en toenemende parkeerdruk.
Er zijn veel relatief grote en goedkope huurwoningen. Mede hierdoor kent Dukenburg een groot aandeel huishoudens met een zwakke sociaal maatschappelijke positie. In verband hiermee bestaan er knelpunten in het sociale klimaat. Op het terrein van veiligheid is er een divers beeld. Dukenburgers voelen zich iets onveiliger dan de gemiddelde Nijmegenaar, maar geven ook aan dat op veel plaatsen in het stadsdeel de jongerenoverlast verminderd is, hoewel het een blijvend punt van aandacht is.

Financieel overzicht

Dukenburg-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60375 Overige wijkaanpak Dukenburg

342

342

342

61108 Bewonersactiviteiten Dukenburg

151

159

117

42

Totaal lasten product

493

501

459

42

Totaal Dukenburg-wijkaanpak

493

501

459

42

Toelichting financiën