Product Wijkaccommodaties

Omschrijving

Onder wijkaccommodaties verstaan we algemene multifunctionele accommodaties die primair bedoeld zijn voor wijkgerichte activiteiten. In Nijmegen hebben we de beschikking over 26 wijkaccommodaties, voorzieningenharten, buurthuizen en dependances. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad.
In het coalitieakkoord staat vermeld: elke wijk heeft zijn eigen karakteristiek en trekt mensen die er graag willen wonen. Die diversiteit koesteren we en benadrukken we in de wijkaccommodaties. Dit geven wij vorm door het assortiment van producten en voorzieningen in de accommodaties af te stemmen op de gebruikers en de bewoners van de wijk. Denk hierbij aan een speciale kookgelegenheid in nieuwe accommodaties waar veel allochtonen komen.
Wij kennen de volgende relaties met de beleidsprogramma's:
Facilitaire Dienstverlening, product maatschappelijk vastgoed:
Binnen dit programma komen de exploitatieresultaten van de wijkcentra tot uitdrukking.
Sport:
In een aantal wijkcentra en sportzalen in de voorzieningenharten vinden activiteiten plaats in het kader van ‘meer bewegen voor ouderen’.
Zorg en Welzijn:
Wij verzorgen het jongerenbeheer in wijkcentra. Het gebruik van wijkcentra door jongeren bevordert de sociale cohesie in de wijk. Daarnaast is multifunctioneel gebruik van wijkcentra voordeliger voor de exploitatie.
Onderwijs:
Van de Voorzieningenharten in Nijmegen-Noord, in het Willemskwartier en in het te realiseren Voorzieningenhart in het Waterkwartier maken de scholen een essentieel onderdeel uit. Ook beheren wij 3 van de in totaal 12 Open Wijkscholen

Financieel overzicht

Wijkaccommodaties
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60369 Wijkaccommodaties Nijmegen

6.651

6.624

6.624

60941 Wijkacc.Waalsprong

2.878

2.878

2.874

4

Totaal lasten product

9.530

9.502

9.498

4

Financiele baten per product

60369 Wijkaccommodaties Nijmegen

-2.169

-2.169

-2.169

Totaal baten product

-2.169

-2.169

-2.169

Totaal Wijkaccommodaties

7.360

7.333

7.329

4

Toelichting financiën

De gerealiseerde lasten en baten van het  product Wijkaccommodaties in 2013 vertonen geen significante verschillen ten opzichte van de begroting.