Programma Wijken

Algemeen

Maatschappelijk effect

Met het programma Wijken streven we naar leefbare en veilige wijken, met goede sociale relaties en samenhang in buurten.
Leefbaarheid en veiligheid richten zich zowel op de fysieke als op de sociale kwaliteit van de wijken.
Goede  sociale relaties en samenhang in buurten dragen bij aan de zgn. collectieve zelfredzaamheid. Participatie van bewoners, eigen initiatief van bewoners,  elkaar onderling hulp aanbieden of aanspreken op gedrag wordt daardoor bevorderd.

Het programma is gericht op alle wijken:

 • het op peil houden van wijken waar het goed gaat
 • het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven
 • stimuleren van participatie

Het programma omvat een samenhangende aanpak van sociale en fysieke kansen en problemen in de wijken. Dit doen we in samenwerking met bewoners en ondernemers, woningcorporaties, politie, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties  en andere betrokken partijen in de wijken. Intern zijn er relaties met de meeste gemeentelijke programma’s. Veiligheid, Zorg- en Welzijn, Wonen en Openbare Ruimte zijn de belangrijkste daarvan. Door de samenwerking en het optimaal benutten van  netwerken wordt het mogelijk bruggen te slaan tussen bewoners en bewonersgroepen onderling, tussen bewoners en instanties en vanuit deze samenwerking initiatieven en ontwikkelingen in gang te zetten die bijdragen aan het doel van dit programma.

Het bereiken van doelstellingen wordt gemeten via de stads- en wijkmonitor. Deze komt om de twee jaar uit. Voorjaar 2012 was de meest recente, gebaseerd op metingen in 2011. Voorjaar 2014 komt de nieuwe wijkmonitor uit. De gegevens konden nog niet worden meegenomen in deze begroting. Wel is er een analyse gemaakt door O&S op basis van de landelijke leefbarometer. Deze analyse is hieronder verwerkt bij de indicatoren leefbaarheid en sociaal economische situatie.

Nijmegen kent 9 stadsdelen en 44 wijken, in de Wijkmonitor worden 35 woonwijken besproken. Dieper inzoomend zie we dat binnen de Nijmeegse wijken er ca. 65 deelgebieden aanwijsbaar zijn waar gebiedsproblemen spelen. De meeste behoren tot de bekende aandachtsgebieden, maar er zijn enkele andere kleine risicogebieden. Via het wijkmanagement houden we ook in die gebieden vinger aan de pols. Gebiedsproblematiek in Nijmegen kenmerkt zich vooral door sociale problematiek, gekoppeld aan een dominantie van lage sociaaleconomische status en kenmerken van de woningvoorraad.

AANDACHTSGEBIEDEN
We onderscheiden 6 groepen van aandachtsgebieden:

 1. Aandachtsgebieden Oude stadswijken: Biezen, Wolfskuil, Willemskwartier in Nije Veld) en Kolpingbuurt (in Goffert);
 2. Aandachtsgebieden Nieuw-West: Neerbosch-Oost en Heseveld;
 3. Aandachtsgebied in Zuid: Hatert;
 4. Aandachtsgebieden Dukenburg: Zwanenveld, Malvert, Meijhorst, Aldenhof en Tolhuis 52-78 (in Tolhuis);
 5. Aandachtsgebieden Lindenholt: Zellersacker, Voorstenkamp, Gildekamp, Leuvensbroek;
 6. Aandachtsgebied Centrum: Stadscentrum en Benedenstad

ALGEMENE TOELICHTING OP INDICATOREN

Bij de Programmarekening  2011 en de Stadsbegroting 2013 is al toegelicht dat er vanaf 2011 een gewijzigde meetmethode is. Daardoor treedt er een trendbreuk op in het onderzoek, kunnen de scores op de indicatoren vanaf 2011 niet meer goed vergeleken worden met de jaren daarvoor en zijn de cijfers voor de buurten en wijken niet meer beschikbaar. De onderzoeksgegevens (Stads- en wijkmonitor, veiligheidsmonitor) blijven om de twee jaar verschijnen.

Verbetering leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Wij willen de leefbaarheid in de Nijmeegse wijken op peil houden en verbeteren daar waar achterstanden zijn. Deze ambitie drukken we uit in de indicator 'bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat’  en een algemeen rapportcijfer van bewoners voor de eigen buurt/woonomgeving.
De indicator Bewonerswaardering woon- en leefklimaat is opgemaakt uit vragen met betrekking tot het totaaloordeel over de eigen buurt: het plezier waarmee men in de buurt woont, de eventuele (dringende) wens om uit de buurt te verhuizen en de gehechtheid aan de buurt.
De indicator woonomgeving is het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren van 15 jaar en ouder hebben gegeven aan hun woonomgeving.

De ambities voor 2014 drukken we uit in
0 handhaven op zelfde niveau
- lichte afname
-- sterke daling
+   lichte stijging
++   sterke stijging

Op basis van aanduidingen op Leefbaarometer.nl op het gebied van leefbaarheidsrisico's, en de ontwikkeling van kleine deelgebieden in de periode 2010 tot en met 2012, worden hier indicaties geven op het gebied van leefbaarheid.

Algemeen beeld: leefbaarheidsrisico’s in de aandachtsgebieden blijven aanwezig maar lijken in brede zin verminderd, soms in aard (de mate), soms in omvang (van het gebied).

 • Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum: leefbaarheidsrisico's (Kop Bloemerstraat) zijn verdwenen; Benedenstad leefbaarheid positief en stabiel, Stadscentrum matig positief en stabiel;
 • Aandachtsgebieden oude stadswijken: risico’s zijn er in inmiddels veel kleinere gebieden, aard en intensiteit blijven vergelijkbaar; Leefbaarheid in Biezen positief (was matig positief), Wolfskuil, Willemskwartier en Kolpingbuurt blijven matig positief;
 • Aandachtsgebieden Nieuw West: leefbaarheidsrisico's in grote lijnen vergelijkbaar, doch wat minder intensief; Leefbaarheid in de wijken matig positief en stabiel;
 • Aandachtsgebied Hatert: leefbaarheid matig positief en stabiel; in deelgebieden is de aard en omvang van leefbaarheidsrisico's in brede zin verminderd. Opvallend is een nieuw aandachtsgebied: omgeving HAT-complex (van Talis), gelegen tegen De Winkelsteeg;
 • Aandachtsgebieden Dukenburg: leefbaarheidsscores blijven op wijkniveau matig positief; aard en omvang van leefbaarheidsrisico’s zijn binnen deelgebieden in brede zin verminderd;
 • Aandachtsgebieden Lindenholt: leefbaarheidsscores zijn op wijkniveau verbeterd (van matig positief naar positief); leefbaarheidsrisico’s in deelgebieden zijn minder intensief.

Indicatoren

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

1.1 Bewonerswaardering woon- en leefklimaat (schaalscore evaluatie buurt)

1.1 stad

7,5

0

7,6

0

1.1a aandachtsgebiedenNijmegen-centrum

7,3

0

7,3

0

1.1b aandachtsgebieden Oude stadswijken

6,8

+

6,8

+

1.1c aandachtsgebieden Nieuw west

6,8

+

6,9

+

1.1d Hatert

6,7

+

6,9

+

1.1e aandachtsgebieden Dukenburg

6,4

+

6,8

+

1.2 rapportcijfer woonomgeving

1.2 Stad

7,5

0

7,5

0

1.2a aandachtsgebieden Nijmegen-centrum

7,4

0

7,5

0

1.2b aandachtsgebieden Oude stadswijken

6,8

0

7,0

0

1.2c aandachtsgebieden Nieuw west

6,9

0

7,0

0

1.2d aandachtsgebied Hatert

6,9

0

7,2

0

1.2e aandachtsgebieden Dukenburg

6,8

0

6,9

0

1.2f aandachtsgebieden Lindenholt

6,9

+

7,0

+

De stads- en wijkmonitor verschijnt eens in de twee jaar. Over 2014 zijn er geen realisatiecijfers beschikbaar. Vanaf 2011 is een breuk in de onderzoekslijn ontstaan door een andere gebiedsclustering en meetmethode. De tabel toont de trend en de ambitie 2014.

De toelichting op wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan staat voor alle stadsdelen vermeld na de hoofddoelstellingen.

Sociale cohesie

Wat willen wij bereiken?

Wij willen dat meer bewoners zich in 2013 verantwoordelijkheid voelen voor de eigen buurt. Daarmee streven we ernaar de stijgende lijn van de afgelopen jaren, die we in veel wijken hebben gezien te handhaven. In veel aandachtswijken en stadsdelen kunnen derhalve de ambitie voor de betrokkenheid en het zelforganiserende vermogen (collectieve zelfredzaamheid) van de bewoners bij hun dagelijkse woon- en leefomgeving worden opgehoogd.
De indicator waarmee dit wordt weergegeven is een percentage van bewoners dat zich verantwoordelijk voelt. Deze  indicator Sociale kwaliteit woonomgeving is opgemaakt uit vragen met betrekking tot de sociale kwaliteit van de eigen buurt: kennen de mensen in de buurt elkaar, hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om, de saamhorigheid en de mate waarin mensen zich thuis voelen bij anderen.

Indicatoren

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

2. Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving

2. Stad

5,9

0

5,9

0

2.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum

4,9

0

4,8

0

2.b aandachtsgebieden Oude stadswijken

5,6

+

5,5

+

2.c aandachtsgebieden Nieuw west

5,3

+

5,5

+

2.d aandachtsgebied Hatert

5,4

0

5,8

0

2.e aandachtsgebieden Dukenburg

5,3

+

5,6

+

2.f aandachtsgebieden en Lindenholt

5,1

+

5,4

+

De toelichting op wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan staat voor alle stadsdelen vermeld na de hoofddoelstellingen.

Veilig voelen in eigen buurt

Wat willen wij bereiken?

Wij willen dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt. Mede door de integrale aanpak van de veiligheid zien we een (gunstige) vermindering van het onveiligheidsgevoel en is de ambitie voor 2013 om onveiligheidsgevoelens verder terug te brengen.  
De indicator wordt uitgedrukt in het percentage bewoners dat aangeeft zich onveilig te voelen.

Indicatoren

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

3. % onveilig voelen in eigen buurt

3. Stad

19%

18 %

3.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum

26,4%

-

27 %

-

3.b aandachtsgebieden Oude stadswijken

23%

- -

26 %

- -

3.c aandachtsgebieden Nieuw west

26,5%

-

25 %

-

3.d aandachtsgebied Hatert

24,7%

-

25 %

-

3.e aandachtsgebieden Dukenburg

29,6%

-

24 %

-

3.f aandachtsgebieden Lindenholt

23,5%

0

24 %

0

De stads- en wijkmonitor verschijnt eens in de twee jaar. Over 2014 zijn er geen realisatiecijfers beschikbaar. Vanaf 2011 is een breuk in de onderzoekslijn ontstaan door een andere gebiedsclustering en meetmethode. De tabel toont de trend en de ambitie 2014.

De toelichting op wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan staat voor alle stadsdelen vermeld na de hoofddoelstellingen.

Sociaal-economisch perspectief

Wat willen wij bereiken?

Vanuit het programma wijken kunnen we op beperkte schaal een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-economische situatie van mensen.  We hebben hier immers te maken met problematiek  waarvoor niet alleen andere beleidsterreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs maar ook andere schaalniveaus dan de wijk (de stad, regio, landelijk) aan zet zijn.  
We monitoren in ieder geval de ontwikkelingen in de zwakkere wijken en buurten op dit vlak en  we houden daar sterker een vinger aan de pols. Daar waar nodig nemen we de regie in handen om samen met betrokken beleidsdisciplines tot een gewenste verbetering te komen. De indicatoren bestaan uit het percentage leerlingen op havo/vwo en het percentage uitkeringen van de WWB.

Het sociaal-economisch perspectief in veel aandachtsgebieden lijkt zich op basis van het onderwijsniveau van leerlingen te verbeteren. Deze gebieden worden echter harder dan gemiddeld getroffen door de opkomende werkloosheid. Vooral aandachtsgebied Hatert en de aandachtsgebieden in Lindenholt later een behoorlijke toename zien van het percentage WWBers. Ook het beeld in de aandachtsgebieden Nieuw West en Dukenburg verslechtert bovengemiddeld.

Indicatoren

% leerlingen 3 HAVO/VWO 3e leerjaar

2008/2010

2011/2013

ontwikkeling

ontwikkeling

Nijmegen

44.7%

51,9%

+ 7,2

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

42,9%

47,3%

+4,4

Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)

Aandachtsgebieden oude stadswijken

20,0%

29,9%

+9,9

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Nieuw West

31,2%

44,7%

+13,5

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebied Hatert

20,5%

43,7%

+23,2

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Dukenburg

21,7%

32,8%

+11,1

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Lindenholt

27,4%

33,0%

+5,6

Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)

De cijfers zijn een gemiddelde per periode. De cijfers voor  2014/2016 zijn nog niet beschikbaar.

% WWB in beroepsbevolking

2009

2012

ontwikkeling

ontwikkeling

Nijmegen

4,3%

5,2%

+0,9

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

3,9%

4,7%

+0,8

Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,9%

8,1%

+1,2

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,3%

7,8%

+1,5

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebied Hatert

6,7%

8,6%

+1,9

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Dukenburg

7,5%

9,1%

+1,6

Duidelijke verbetering

Aandachtsgebieden Lindenholt

5,5%

7,3%

+1,8

Wat achterblijvende ontwikkeling (wel positief)

De cijfers voor 2014 zijn nog niet beschikbaar.

Samengevat voor de stadsdelen Wat hebben we bereikt en Wat hebben we ervoor gedaan?

Samenvattend willen we bereiken op de 4 hoofddoelstellingen:

 • Dat de leefbaarheid en veiligheid in de Nijmeegse wijken op peil blijft en verbetert daar waar achterstanden zijn.
 • Dat meer bewoners zich verantwoordelijkheid voelen voor de eigen buurt.
 • Dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt.
 • Dat de sociaal economische situatie van bewoners verbetert.

Betreft toelichting  op activiteiten voor alle hoofddoelstellingen.  

 • In 2014 werkten we verder aan het op peil houden van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving. Dit deden we via beproefde lijnen:
 • in de aandachtsgebieden en in probleembuurten realiseren we (integrale) wijk/buurt aanpak programma’s in samenwerking met bewoners en ondernemers, gemeente- afdelingen en instanties zoals woningcorporaties, politie, zorg- en welzijns instellingen, scholen etc. Kennis over ontwikkelingen en netwerken in de wijken ontsluiten we voor alle betrokken partijen.
 • In alle stadsdelen zorgden we dat we weten wat er speelt en dat gebeurt wat nodig is!
 • We organiseren samenwerkingsverbanden
 • We ondersteunen en stimuleren bewonersinitiatieven
 • We investeren in bestaande en nieuwe contacten met alle wijken; met de bewoners, ondernemers en de in de wijken werkzame organisaties
 • We voeren de regie op de aanpak van jongerenoverlast en woonoverlast- en multiprobleemhuishoudens
 • We stimuleren nieuwe en noodzakelijke ontwikkelingen op het brede terrein van leefbaarheid en veiligheid in de wijken
 • We zorgen voor voldoende speelvoorzieningen en stimuleren het gebruik en (vormen van ) zelfbeheer
 • We zijn alert op kansen voor de wijk en brengen partijen bij elkaar
 • We zijn expliciet gericht op kansen voor de wijk, meer initiatief en participatie.
 • We doen dit o.a. door te investeren in het vinden en verbinden op wijkniveau zelf: vraag en aanbod en informatie bij elkaar brengen via interactieve websites, social media, wijkbladen, netwerkbijeenkomsten, een wijkenmarkt , faciliteren van wijkondernemerschap etc.  
 • Onze subsidievoorwaarden  zijn gebaseerd op flexibiliteit/ tijdelijkheid en doelgerichtheid. We ondersteunen stimuleren met onze subsidies initiatief en participatie.  Daarbij streven we naar het op ‘eigen benen’ staan. Optimale financiële onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt. Vanzelfsprekend passen we hier maatwerk toe.
 • Er is vertrouwen in de eigen kracht van de wijkgemeenschap, al heeft die af en toe wat hulp nodig.
 • We dragen eraan bij dat de komst van stips en sociale wijkteams in 2014 op een goede manier ‘landen’ in de wijken en goed aansluiten op bestaande netwerken in de wijken.

Toelichting op specifieke activiteiten in de wijken

Noord

 • Vervolg 1 wijk 1 plan: Wijkprofiel, wijknetwerk en wijkagenda staan nu op de facebookpagina Nijmegen Noord en worden up- to –date gehouden met informatie van bewoners en professionele partners. In het wijkaanpakprogramma aandacht voor het sociaal domein, de zorg en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied. De gesprekken met de wijkmedia- vrijwilligers in Noord verlopen positief. Wijkraden en platform Waalsprong willen een pro-actieve en meedenkende rol spelen bij de gevolgen van de stagnerende ontwikkeling van het gebied
 • De uitkomsten van het pilotproject Noorderstroom, met daarbinnen maatschappelijk opdrachtgeverschap als thema, zijn gepubliceerd op de facebook- pagina van de gemeente en voor veel bewoners toegankelijk geworden.
 • We leveren een bijdrage aan samenwerking van  scholen, ouders, bewoners, jongeren en professionals bij de voorbereidingen op de te verwachte grote groep kinderen/ jongeren in Noord  in de komende 10 jaar (van plm. 1.500 naar plm. 3.000).
 • We hebben projectondersteuning geregeld om te kunnen komen tot uitbreiding van de moestuin Lentse Aarde. Voor de carnavalsverenigingen zoeken we naar “bouwruimte” nu de meeste grote loodsen zijn afgebroken.
 • De afzonderlijke initiatieven (Lentse Aarde, Co- Bomen, Historische tuin Lent, Natuurspeeltuin Vieze Broek e.a.) hebben vooralsnog de focus op het verstevigen/ uitbreiden van het eigen initiatief. We leverden een bijdrage aan de realisatie van jongerenvoorzieningen o.a. uitbreidig van de Ster en werkten aan verplaatsing Jop Visveld naar een nieuwe locatie (nabij Lentmark) en inmiddels aangevuld met  een trapveldje.
 • Ten slotte is aan een groot aantal initiatieven van bewoners ondersteuning verleend (verbindingen, subsidies)

Centrum
We ondersteunden diverse bewonersinitiatieven zoals:

 • De bewonerswerkgroep Sociaal Wijkteam die met het rapport “Schouder aan Schouder” bijdroeg aan bewonersbetrokkenheid bij start en ontwikkeling van het sociaal wijkteam en Stip eb de verbinding met de wijkmedia.
 • De Beweegtuin aan de Waalkade trekt vanaf het begin veel gebruikers uit alle leeftijdsgroepen. De beweegtuin speelt een rol in projecten van het Gezondheidscentrum ter bestrijding van obesitas en eenzaamheid maar wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door de leerlingen van de Petrus Canisiusschool. De bewonerswerkgroep houdt een oogje in het zeil bij het beheer van de voorziening.
 • Een andere bewonerswerkgroep werkt samen met de joodse gemeenschap aan een namenmonument voor joodse Nijmegenaren die in de tweede wereldoorlog zijn vermoord.  
  Het bewonersplatform Centrum heeft een constructieve rol gespeeld bij de gesprekken over woonzorgcentrum Doddendaal en het realiseren van nabije zorgvoorzieningen in het Centrum.
 • De activiteitencommissie Benedenstad is als vanouds zeer actief geweest (bouwdorp, sinterklaasfeest, jongerenactiviteiten, kaartavonden, gespreksgroepen, kookactiviteiten). De commissie heeft een constructieve rol gespeeld bij inzet van Buurtcentrum het Oude Weeshuis voor het sociaal domein. Hierdoor kunnen kansrijke verbindingen worden gelegd tussen het Gezondheidscentrum, het Sociaal Wijkteam, het informatiepunt en allerlei activiteiten die in het buurtcentrum worden georganiseerd. De wijkwebsite heeft het eerste jaar achter de rug en kreeg stap voor stap meer bezoekers. Het bewonersplatform Centrum vormt de “draaischijf” voor veel werkgroepen van bewoners. De Vrienden van het Kronenburgerpark zijn actief als altijd. De stichting heeft groot onderhoud van de voliere op het verlanglijstje gezet.
 • Beheersing van drugsoverlast (straatdealen en overlast vanuit coffeeshops) blijft aandacht vragen. De aanpak in het Kronenburgerpark heeft positief uitgewerkt. Een aanpak van deze overlast in de Bloemerstraat en directe omgeving (waterbed- effect)  is voorbereid en zal in samenhang met de fysieke aanpak van deze straat worden uitgevoerd. Daarbij staat het tegengaan van deze overlast in woonstraten centraal. Bij Kelfkensbos/ Gerard Noodtstraat is een overlastprobleem in samenwerking met politie, toezicht en wijkbeheer aangepakt.
 • Aanpak uitgaansoverlast in en om de horecaconcentratiegebieden i.s.m. bewoners, ondernemers, politie en toezicht. en waar nodig met de afdeling Veiligheid (bestuurlijke maatregelen). Het gaat om Wintersoord, Grotestraat, Peperstraat, Priemstraat, Smetiusstraat/ Bloemerstraat, van Broekhuizenstraat/ Klein Marienburg.
 • Tenslotte is een bijeenkomst voorbereid waarbij bewonersgroepen die uitgaansoverlast ervaren  met horeca- ondernemers en handhavers in gesprek gaan.
  De bestaande afspraken over toezicht en handhaving in en om de verslaafdenopvang MFC (van Schevichavestraat) worden voortgezet. Dit is de uitkomst van de overleggen met Buurtbeheergroep MFC. Deze groep met onafhankelijk voorzitter bestaat uit bewoners, ondernemers, MFC, politie, toezicht, beleidsafdeling en wijkmanagement, bestaat al 10 jaar.
  Er is een bewoners bijeenkomst over inbraakpreventie georganiseerd. Daarnaast is er een pilot ondersteund om te komen tot vermindering van winkeldiefstal. Hierbij is samengewerkt met Centrummanagement, Economische zaken, politie en toezicht. Een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers zal begin 2015 plaatsvinden. Het tegengaan van fietsendiefstal is onderwerp geweest van twee acties op het stationsplein.

  In het afstemmingsoverleg Veiligheid Centrum (8 x per jaar) zijn alle veiligheidskwesties besproken en waar nodig zijn afspraken gemaakt over ieders rol en inzet.

  De veiligheidssituatie in de Stadswaard (eigenlijk Nijmegen oost) is met betrokken partners besproken. Hierbij speelt de toegenomen toegankelijkheid van dit gebied en de toenemende drukte (onder meer door De Kaai) een rol. Overlast door enkele zwervers in de Stadswaard is bestreden. De verrommeling door feestjes op de Waalstrandjes is met een spontane opruimactie door gebruikers zelf opgelost

Oost

 • De nieuwe locatie voor de sportkooi aan de Diemerbroeckstraat  is gerealiseerd en wordt nog half verhard. Het participatieproject Spoorkuil Bottendaal kan na wat  vertraging door. Het Seinhuisje is op de aandachtslijst voor monumenten geplaatst.
 • Jongerencentrum Exposure heeft een belangrijke rol gespeeld in het tegengaan van jongerenoverlast in Oost (Limos/ Hobbemaplein/ van Langeveldstraat). Er was geen draagvlak onder de jongerengroep voor zelfbeheer. Het onderwerp staat nog op de agenda.
 • In het kader van 1 wijk 1 plan is een wijkprofiel voorbereid en is overzicht ontstaan van het wijknetwerk. De wijkagenda in dit grote gebied met 8 wijken is vol en we bekijken hoe deze overzichtelijk kan blijven.
 • Het voorbereidingsproces met betrekking tot wonen, zorg en welzijn in Oost is afgerond.  Inmiddels wordt samen met bewoners gewerkt aan de komst van een STIP in Hengstdal.
 • Bewoners(groepen) in Nijmegen Oost organiseren door het jaar heen veel activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld:
  het kunstwerk Neptunusring op de kruising Hengstdalseweg/ Broerdijk waar een relatief kleine groep bewoners veel activiteiten heeft georganiseerd waarmee veel bewoners zijn bereikt.
  Het buur(t)ontmoetingsfeest Hengstdal in samenwerking tussen bewoners, het AZC, woningstichting de Gemeenschap en jongerenwerk. Een activiteit die voor de tweede keer is georganiseerd en veel deelnemers en bezoekers op de been bracht.
  bewonersplatform Kwakkenberg heeft een agenda opgesteld, waaraan  medewerking is verleend samen met wijkbeheer, toezicht en politie.
 • We werkten samen met de corporaties Standvast Wonen en De Gemeenschap bij het realiseren van hun verbeterplannen voor de sociale huurwoningen in Hengstdal.
 • De bijeenkomsten over het nieuwe zorgstelsel hebben verbindingen opgeleverd met zzp-ers die op dat terrein in Oost werkzaam zijn.
 • We hebben bijgedragen aan het ontstaan van het Platform Kamerbreed dat zich richt op het tegengaan van overlast van kamerverhuurbedrijven o.a. door zelf actie te ondernemen bijvoorbeeld: Pimp je Voortuin in de van Oldenbarneveltstraat.
 • bewoners en ondernemers/ verenigingen van Groenewoud/ d’Almarasweg/ Park Brakkenstein hebben inbreng gehad in het locatiegebonden beleid voor deze gebieden.
 • We stuurden op beheersing van de jongerenoverlast in de LIMOS, Spoorbuurt, Rode Dorp en Hengstdal Hiervoor werkten we samen met de partners: draaiboek Mooi Weer en de risico- analyse voor Oud en Nieuw zijn concrete producten.  Daarnaast is met betrokkenheid van bewoners  jongerenoverlast op enkele locaties (o.a. Limos) aangepakt.

Oud West

 • Er zijn 15 nieuwe straatambassadeurs gevonden. We gaven opdracht aan Tandem om tot verbreding van het bewonersnetwerk te komen o.a. als informele sociale schil rond het sociaal wijkteam en het steun en informatiepunt (STIP)
 • We faciliteerden de wijkraden Ons Waterkwartier en Wolfskuil, de wijkwebsite en het wijkblad de Wester en het ZZP-netwerk in de vorm van subsidies, informatie en advies
 • We werkten aan de invulling aan 1 wijk, 1 plan door het opstellen van een wijkprofiel in filmvorm. Gefilmd wijkprofiel Bruisend Biezen gereed. Start filmprofiel  Wolfskuil gestart., een digitale doorlopende wijkagenda, netwerkbijeenkomsten voor bewoners en professionals, het stroomlijnen van wijk processen (zoals samengaan ontwikkeling sociaal wijkteam, STIP en straatambassadeurs, wijkaanpakprogramma en wijkbeheerplan)
 • aanpak jongerenoverlast via draaiboek risicolocaties; regie op de uitvoering er was speciale aandacht voor het Ridderspoor
 • We volgden de woningbouwontwikkelingen: Bouw Nachtegaalplein gestart. Herontwikkeling Rozenbuurt in voorbereiding (hier nog geen sloop). Jacobsterrein Molenweg is nu leeg en kan starten. Diverse kraaksituaties in particuliere panden beëindigd ism eigenaren, politie.
 • Faciliteren 2 wijkenfonds: voor een bedrag van € 20.000,- gaat een vertegenwoordiging van de wijkraden Wolfskuil/Waterkwartier zelf actief buurtinitiatieven werven en begeleiden en voor subsidie voordragen. De samenstelling van de begeleidingsgroep zal elke 2 jaar vernieuwen.
 • Ondersteunen van de vernieuwing programmaraad (leden en programmering afspiegeling van een wijk in transformatie) van het voorzieningenhart de Biezantijn (opdracht aan Tandem) en introduceren eigen budget t.b.v. communicatie en programmering.
 • Contacten gelegd met afdeling CMV van de HAN (vestiging in Honig) die ter ondersteuning van dit proces een kwartiermaker kunnen gaan leveren.Doel: VZH meer vebinden met totale vraag/aanbod in de wijk en communicatie/programmastrategie neerzetten.
 • Alle nieuwe bewoners in De Biezen kregen een welkom pakket uitgereikt door leden van Ons Waterkwartier met allerhande wijk informatie.
 • Uitvoering wijkaanpakprogramma Biezen:
  Gestart met maken van  nieuw WAP, afronding in 2015
  Uitvoering wijkaanpakprogramma Wolfskuil:
  In 2014 nieuwe wijkaanpakprogramma gereed,  uitvoering  acties in 2015
 • Begeleiden bedrijfsplan en faciliteren van de Wijkfabriek: plan voor maatschappelijk ondernemen,  buurtactiviteiten, ondersteuning coöperatieve wijkinitiatieven (inkoop energie etc) voor heel Oud West; Startsubsidie verstrekt. Twee lege woningen van Portaal zijn beschikbaar. Intern traject tbv omgevingsvergunning voorbereid.
 • Stimuleren van (door) ontwikkeling wijkevenementen. Wijkevenementen dragen bij aan verbindingen tussen bewoners, organisaties en versterken van het imago. Het Waterkwartier heeft al een bouwdorp en doorkomst Vierdaagse, Het Westerpark is  een interessante locatie voor een wijkevenement. Ideeën die nu ontstaan ondersteunen (oprichting activiteitengroep, ondersteunen activiteiten o.a. openlucht bioscoop).
 • Vrienden van Westerpark opgericht: heropening park, multiculti festival, openlucht Wolfskuil. Start verkenning draagvlak cultureel evenement in de wolfskuil rondom Sterke Verhalen.   Vrienden van Florapark in oprichting.

Nieuw West

 • In 2014 is de koerswijziging voor het platform Heseveld ingezet. In kader van nieuw WAP worden gesprekken gevoerd in de wijk over andere vorm van overleg.
 • In Neerbosch-Oost is gestart met een nieuwe vorm van het bewonersoverleg.
 • We ondersteunden bewonersiniitatieven zoals: het jongerenproject in winkelcentrum Notenhout, het wijkonderzoek rondom de nieuwbouw brede school, de bewonersgroepen rondom groen en moestuinen, de vrijwilligers bij Het Octaaf en Schalmei. We begeleidden de ontwikkeling van de bewonersbudgetgroep Neerbosch-Oost
 • In Neerbosch-Oost is ontmoeting georganiseerd tussen verschillende voorzieningen, elke keer op andere locatie (OpMaat, Honinghoeve, Schalmei etc).
 • In heel Nieuw-West is gestart met de wekelijkse bloklunch door het nieuwe SWT.
 • In kader van de gezamenlijke toekomstagenda zijn de banden met de 4 corporaties in Neerbosch-Oost aangehaald (afstemming gebiedsvisies).
 • Gewerkt aan het goed neerzetten van nieuwsvoorziening: Neij West is ls wijkblad in Heseveld en Neerbosch-Oost goed verankerd. Hees houdt haar eigen blad. Goede wisselwerking buurtverbinders met Neij West en bewonersoverleg.
 • Op Maat functioneert als STIP voor Neerbosch-Oost en heeft nauwe banden met het nieuwe SWT, vanaf september 2014 opererend vanuit Daniëlsplein.  Dit jaar is gestart met een zoektocht naar een STIP voor Heseveld/Hees, in overleg met bewoners.
 • Het jongerenloket in NBO is dit jaar in voorjaar 2014 gestart. Er zijn spreekuren georganiseerd in wijkcentrum De Schalmei. Jongerenwerk, OpMaat en gemeente (werk, opleiding, schuldhulpverlening) werken hierin samen. De eerste resultaten zijn hoopgevend, evaluatie in februari 2015. Jongeren uit Heseveld behoren ook tot de doelgroep.
 • Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij het thema veiligheid blijft een belangrijk thema. Het Klantenpanel Veiligheid NBO vervult goede functie in de prioritering. Goed nieuws is dat er sinds oktober 2014  een nieuwe buurtpreventiegroep in voorbereiding is: De Baron. In januari zullen zij starten met een groep van 8 vrijwilligers (4 duo’s). Zij worden ondersteund door wijkmanagement, politie, toezicht en corporaties.
 • We faciliteerden  de bewonersklankbordgroep Dennenstraat e.o. (in relatie tot de aanleg snelle fietsroute en ontwikkeling sportpark De Dennen ) en de actiegroep west wil groene buffer.
 • Diverse kraaksituaties zijn beëindigd ism eigenaren en politie/ODRN.
 • We hadden net als eerdere jaren extra aandacht voor het Tubaplein en omgeving In overleg met een tiental actieve bewoners is de herinrichting van het Tubaplein tot stand gekomen.

Midden

 • Bewoners in het Willemskwartier werkten aan meer groen in de wijk.
 • bewoners en gemeente onderzoeken of een vorm van een programma raad gewenst is voor het voorzieningenhart, na de stop van de vorige.
 • We leverden een bijdrage aan proces en communicatie bij de plannen van Nedtrain voor een onderhoudsloods In de spoorkuil en bij de nieuwbouwontwikkeling ter hoogte van de Genestetlaan.
 • We werkten samen met de de wijkraad van Willemskwartier die zicht richt op   bewonersactiviteiten in ’t Hert en de participatiewet in relatie tot vrijwilligerswerk in de wijk.
 • De jongerenoverlast is door intensieve samenwerking met bewoners, politie, straatcoaches, jongerenwerk, beheer ’t Hert en Futsal Chabbab  aangepakt. heeft geleidt tot rust op straat, eenduidige kaders naar de jongeren en een gezamenlijke aanpak bij overschrijding daarvan.
 • We leverden een bijdrage aan de start van sociaal wijkteam en voorbereiding voor de komst van een STIP.
 • We faciliteerden diverse participatie-initiatieven en projecten, zoals o.a. wijkfeest Landbouwbuurt , parkeerregulering op maat voor St. Anna, Hazenhulp en de Kunstbus.
 • Het wijkcentrum de Klokkentoren heeft Pluryn als nieuwe huurder. De groep NAH (niet aangeboren hersenletsel) heeft daar zijn dagactiviteiten. Er zijn verbindingen gelegd met bewoners uit de Muntenbuurt, die meedoen aan deze activiteiten.
 • In de Kolping gaat het wijkaanpakprogramma onverminderd door. Talis werkt aan een toekomstvisie:  renovatie of gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van. De gemeente sluit aan vanuit diverse afdelingen zoals wijkbeheer, wonen, stedenbouw en wijkmanagement.
 • Dankzij de buurtbeheergroep is er weinig overlast van de bewoners uit het Domushuis. Deelnemende buren en bedrijven werken goed samen en treden gelijk op bij kleine incidenten.

Zuid

 • We onderhielden contacten met de verschillende culturele en godsdienstige instellingen (Islamitsch Centrum, Turks Cultuur Centrum, stichting SEMA en basisschool Hidaya) en bespraken hun betrokkenheid bij de wijk.  
 • We leverden een bijdrage aan de wijkwebsites:  via www.mijnnijmegenzuid.nl krijgt het digitaal platform steeds  meer inhoud en kleur. Gelukkig doet Brakkenstein nu ook mee. Er zijn nu 3 buurtverbinders en zij zijn zeker in Hatert onderdeel van het wijknetwerk (STIP, wijkkrant, wijkplatform, SWT). In de andere 3 wijken krijgt dit  komend jaar meer vorm.
 • Uitvoering en borgen van wijkaanpak Hatert: voortgang realiseren op de bouwstenen burgerkracht, imago en woningmarkt. Betere inzet op bestrijding werkloosheid en bevorderen gezondheid. (Zie voortgangsbericht Hatert 2.0)
 • Afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet op thema burgerkracht: mijnbuurtje, vrijwilligers stip, zichtbaar maken bewonersinitiatieven,  nieuwe projecten (oa dagbesteding voor ouderen in wijkcentrum) en activiteiten in kader van gewoon meedoen (via SWT). Wat betreft imago: extra boost aan Hatert door facelift van de winkelstrip Couwenbergstraat. Daarnaast open dag wijkcentrum, Kleurrijk Hatert, Dag van het Park, wijklunch door Brede School en positieve aandacht in plaatselijke media. Met de werkgroep Imagoverbetering worden nu voorbereidingen getroffen voor De Week van Hatert (laatste week van juni 2015). Een week van verantwoording maar vooral een bruisende week met tal van activiteiten. Werkloosheid en gezondheid: stappen gezet om Hatert Werkt en Sociaal Wijkteam veel meer met elkaar te vervlechten, vooral op terrein van schuldhulpverlening en jongeren (onderwijs en arbeidsmarkt).
 • Uitvoering integrale buurtaanpak Kastelenbuurt in Hatert (2013 – 2015): i.s.m. Hatert Werkt, Sociaal Wijkteam en Portaal. Doel: participatie en perspectief van huishoudens en individuen verbeteren.
 • Het stimuleren van bredere bewonersparticipatie in Grootstal en Hatertse Hei (ondersteunen van beide wijkraden)
 • Vooral in Hatertse Hei zijn er nieuwe initiatieven gestimuleerd zoals de moestuin en de klusploeg bij De Mix. Ook zijn er bewoners gefaciliteerd bij de opzet van nieuw gebruik openbaar groen. Beide wijkraden hebben enkele nieuwe leden gekregen en wijkmanagement is gestart met een gezamenlijk overleg met beide wijkraden over wijkoverstijgende thema’s als herinrichting St.Jacobslaan, STIP en SWT. Het 40-jarig jubileum van wijkkrant De Heistal is ondersteund en ook de uitbreiding van de redactie. Komend jaar zal opbouwwerk vanuit het nieuwe SWT meer mogelijkheden hebben om de bewonersparticipatie echt een niveau hoger te brengen. Dit is samenhang met de ontwikkeling van de STIP in dit gebied. Bovendien is het proces rondom 1 wijk 1 plan gestart, wat ook weer een impuls zal geven aan participatie en het zichtbaar maken ervan.
 • We leverden een bijdrage aan de vernieuwing van de Mix tot ontmoetingsruimte in combinatie met zelfbeheer (samenwerking gemeente, wijkraad en Tandem)
 • De gerichte aanpak op bepaalde straten en delen van Grootstal en Hatertse Hei (in relatie tot zorg en overlast en botsing van leefstijlen) is nog niet van start gegaan. Uiteraard pakt het regieteam haar verantwoordelijkheid voor de lopende casussen en is er een eerste analyse gemaakt, op basis van de wijkenmonitor en gesprekken met bewoners en beroepskrachten. In 2015 zal de aanpak starten en vooral gericht zijn op Grootstal.
 • In Brakkenstein zijn afgelopen jaar mooie initiatieven ondersteund. Het breicafé in Brakkefort; de commissie kloostertuin en het foto-project Wondere Wijk zijn hier voorbeelden van. De wijkraad is ook ondersteund in haar rol als intermediair tussen gemeente en bewoners, bijvoorbeeld op de dossiers nieuwbouw basisschool , nieuwbouw kerk en klooster en vernieuwing winkelcentrum De Feste. Eind van 2014 is ook in Brakkenstein het proces rondom 1 wijk 1 plan gestart, in samenwerking met wijkraad en andere bewoners/ondernemers. Ook is gestart (ism Talis) met het zoeken naar nieuwe gebruikers voor ontmoetingsruimte De Kannunik, nu de ZZG daaruit weg gaat. Het nieuwe SWT en ook de STIP-ontwikkeling wordt hierbij betrokken.

Dukenburg

 • We zetten extra in op de 40-er straten in Zwanenveld door o.a. het regieteam aanpak woonoverlast en multiprobleemhuishoudens.  De inzet van het regieteam zorgt voor het beheersen van problematische thuissituaties, soms huisuitzettingen en voor minder overlast. De successen zijn soms van korte duur omdat in vrijgekomen woningen vaak nieuwe problematische huurders hun intrek nemen, hiervoor is inmiddels een  convenant voor politiescreening afgesloten.
 • Twee jongerencentra (De Horizon en Zwanenhoek) sloten de deuren in 2014. Een deel van de activiteiten kreeg een plek in de Lindenberg Aldenhof. Alle andere activiteiten kregen nieuwe plekken op onder meer de scholen en in de sportzalen. Deze trend past in het nieuwe jeugdbeleid waarin niet meer de accommodatie uitgangspunt is, maar de activiteiten.
 • De integrale jongeren aanpak, door alle professionals en de buurtbewoners (buurtpreventieteam, wijkveiligheidspanel)wierp zijn vruchten af want in 2014 was het rustig in Dukenburg.
 • In Malvert, Zwanenveld en Meijhorst betrokken we bewoners, jongeren en professionals bij het verplaatsen van jongerenfaciliteiten zoals jops en voetbalveldjes. In de Meijhorst ligt inmiddels een nieuwe voetbalkooi.
 • In 2014 namen meer dan honderd nieuwe huishoudens hun intrek in de vernieuwde maisonnettes in Malvert. Een nieuwe bewonerscommissie boog over de inrichting van de openbare ruimte.
 • We ondersteunden de communicatie met de wijk over nieuwbouwontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen. (Malvert, Meijhorst en Zwanenveld).
 • We faciliteren de activiteitencommissie en het zelfbeheer  in het wijkcentrum de Grondel.. De kinderclub uit Zwanenveld kreeg alternatieve ruimte aangeboden in wijkcentrum de Grondel.
 • In 2014 zijn de wijkaanpakprogramma’s in Tolhuis en Meijhorst geactualiseerd.
 • Het  winkelcentrum Meijhorst kreeg een kleine opknapbeurt,  in samenwerking met de ondernemers.
 • Er was extra aandacht voor de Tolhuis 52e-75e straat  en de sfeer is verbeterd.
 • In 2014 opende de STIP XL haar tijdelijke deuren in Meijhorst. Vanwege de verbouwing van het wijkcentrum kon de STIP pas in december naar haar definitieve plek. Er is intensieve samenwerking met het sociale wijkteam. In het eerste jaar werden veel nieuwe vrijwilligers opgeleid en bouwden de medewerkers aan een nieuw netwerk.
 • In 2014 hebben Dukenburgers weer veel dromen gerealiseerd. In 2014 kwamen er verschillende moestuinen bij, en boekte de stichting die in Dukenburg een dekkend systeem van levensreddende AED’s wil organiseren, grote progressie. Er was een bewonersfietstocht, een gedichtenbundel en het Dukenburgbrede bewonersfestival “Dit is Dukenburg” kende zijn eerste editie.
 • Bewoners en professionals maakten een gezamenlijke start voor het jubileumjaar 2016, als Dukenburg 50 jaar bestaat. Diverse werkgroepen zijn aan de slag met het organseren van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, groen en geschiedenis.

Lindenholt

 • We ondersteunden verschillende initiatieven in de wijk:
  In het begin van het jaar hebben bewoners en professionals samen de wijkagenda gemaakt. Er zijn een 10-tal thema’s benoemd die spelen in de wijk
 • Lindenholt maakt Geschiedenis: bewoners werken aan wijkontwikkeling vanuit cultuurhistorisch perspectief; vrijwel de hele route door de wijk is in kaart gebracht en wordt in 2015 geopend.
 • Betere benutting van wijkcentrum De Brack
 • Bewoners en 6 instellingen  zijn samen de pilot Wijkatelier gestart; een voormalige school die gebruikt wordt voor ontmoeting en dagactiviteiten: zoals Soepie doen, Eat & Meet, Kledingherstel en Repaircafe.
 • We leverden een bijdrage aan de vergunningsprocedure voor het initiatief voor een 2ehands kledingwinkel met kleding van en voor bewoners uit de wijk. De eventuele opbrengsten worden weer ingezet bij wijkactiviteiten.  De aanvraag voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is net voor het eind van het jaar ingediend.
 • Vanuit het Gezondheidscentrum Horstacker zijn de ontmoetingslunches met werkers uit de wijk weer gestart. Via de pilot GGZ-hulpverlening Lindenholt is het swt nauwe samenwerking aangegaan met andere instanties in de wijk. Doel van de pilot was meer samenhang te creëren in het aanbod en het liefst in de wijk zelf aan bewoners een passend aanbod kunnen aanbieden.
 • Het STIP is na de zomer begonnen en heeft al veel vrijwilligers uit de wijk weten te bereiken.
 • Regie op de aanpak van jongerenoverlast via het draaiboek aanpak jongerenoverlast op risicolocaties; en aanpak overmatig drugsgebruik onder jongeren in de wijk aan te pakken.
 • faciliteren doorontwikkeling nieuwsvoorziening Lindenholt (wijkblad, website, nieuwe media) en het verbinden van deze wijkmedia (self supporting) De afstemming tussen wijkblad en wijkwebsite is versterkt doordat een paar redactieleden deelnemen aan beide media.
 • Voor de aandachtswijken
  regie op de uitvoering van het wijkaanpakprogramma Voorstenkamp en Gildekamp. Opgesteld i.s.m. bewoners, Interlokaal, politie, Talis, Standvast,, Portaal, Tandem, ’t Kompas (basischolen): geheel van 32 maatregelen/aandachtspunten op het vlak van schoon, heel, veilig, verkeer/parkeren, wonen, ontmoetingsplekken en buurtactiviteiten.
 • Monitoren van de leefbaarheidssituatie en maatwerk in andere aandachtsbuurten (Drieskesacker, Hillekensacker, Leuvensbroek, Horstacker).
 • Het regieteam overlast en multiprobleemhuishoudens pakt met name casuïstiek uit bovengenoemde gebieden op.

Voor Wijkaccommodaties
Wijkaccommodaties zijn tevens een onderdeel van het product Maatschappelijk Vastgoed en worden eveneens toegelicht bij het programma Facilitaire Zaken.

 • Genoemd kan worden in het kader van het programma Wijken dat ook in 2014 is gestreefd naar inzet op én evenwichtige exploitaties én stimuleren van sociale cohesie. Dat uit zich met name door het vaker zelf een rol nemen van bewoners in de accommodaties, actieve afstemming van activiteitenaanbod op de behoefte van de wijk en het onverminderd streven allochtone zelforganisaties een plek te geven. Als geslaagd voorbeeld kan het Wijkatelier Lindenholt dienen.
 • In 2015 zullen we aangeven hoe we de klanttevredenheid willen meten.
 • In de risico’s (mn op leegstand) zijn geen wijzigingen opgetreden, gepast kan zijn om nogmaals te wijzen op opzeggingen vanuit de kinderopvang.

Voor Speelvoorzieningen

 • De speeltuinen en speelplekken staan er overwegend goed bij. De plekken worden minder frequent onderhouden en schoongemaakt dan in voorgaande jaren. Ook van bewoners wordt verwacht dat zij de plekken mede schoonhouden. Uiteraard voldoen alle speeltoestellen aan Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). De ingeslagen weg van bewonersparticipatie zijn we verder gaan uitbreiden; niet de speelnorm, maar de bewonersparticipatie is leidend bij de nieuw aan te leggen speelplekken. In Nijmegen Noord hebben we 5 nieuwe speelplekken op deze manier gerealiseerd, waarvan één plek met jongeren vormgegeven. De ingeslagen weg om samen met bewoners de speelplekken beter toegankelijk en bespeelbaar gemaakt voor kinderen met een beperking hebben we voortgezet.
 • Bij alle kinderboerderijen in de stad stimuleren we de verbetering van het dierenwelzijn. De milieu-educatieve functie van de kinderboerderijen wordt versterkt. Voorts is bij de 3 kinderboerderijen die de gemeente in beheer heeft, onderzocht of het dagelijks beheer kan worden overgedragen aan zorginstellingen in de stad. Per 1 januari 2015 is dat een feit.
 • De inzet van bewoners bij de wijkspeeltuinen is wisselend, maar in 2015 zijn meer middelen beschikbaar voor professioneel beheer van deze wijkspeeltuinen. Wel worden de wijkspeeltuinen nog altijd goed bezocht en staan er goed bij.

Financiële gegevens

Wijken
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Wijkaccommodaties

9.530

9.502

9.498

4

Flexibele wijkaanpak

183

183

161

21

Dukenburg-wijkaanpak

493

501

459

42

Lindenholt-wijkaanpak

297

300

264

36

Midden-wijkaanpak

341

349

317

32

Nieuw-West-wijkaanpak

295

298

301

-3

Oost-wijkaanpak

115

117

108

10

Oud-West-wijkaanpak

391

393

421

-28

Stadscentrum-wijkaanpak

190

193

190

3

Nijm-Noord-wijkaanpak

229

231

234

-4

Zuid-wijkaanpak

337

340

364

-24

Wijkposten

Speelvoorzieningen

1.826

1.826

1.880

-54

Totaal lasten product

14.227

14.234

14.198

36

Financiele baten per product

Wijkaccommodaties

-2.169

-2.169

-2.169

Flexibele wijkaanpak

Dukenburg-wijkaanpak

Lindenholt-wijkaanpak

Midden-wijkaanpak

Nieuw-West-wijkaanpak

Oost-wijkaanpak

Oud-West-wijkaanpak

Stadscentrum-wijkaanpak

Nijm-Noord-wijkaanpak

Zuid-wijkaanpak

Wijkposten

Speelvoorzieningen

-364

-364

-374

10

Totaal baten product

-2.533

-2.533

-2.544

11

Totaal Wijken

11.694

11.701

11.655

46

Toelichting financiën

Het programma  sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 0,05 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,4 %.

Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,04 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • 2 opdrachten in de openbare ruimte, aanpak Tubaplein en voetbalveldje Bottendaal, blijken grotendeels in 2015 te worden uitgevoerd

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,01 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • investeren in speeltoestellen Brakkenfort waarvoor een bijdrage is ontvangen

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1063 Wijken

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

2.533

14.227

11.694

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

7

7

Totaal Wijzigingen

7

7

Risico's

 • Foutieve afwikkeling van subsidies met bewonersorganisaties, wat leidt tot te hoge subsidieverstrekking, te weinig controle, onduidelijke afspraken en fouten in het beschikkingentraject.