Product Wegen en kunstwerken

Omschrijving

Dit product richt zich op het beheer en onderhoud van asfaltwegen en klinkerstraten, fiets- en voetpaden en op het beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten in de verschillende stadsdelen. Dit doen we op basis van technische inspecties en rationeel plannen van kosten en activiteiten. Hierbij stemmen we zoveel mogelijk af met andere disciplines, wijkbeheerplannen en grote projecten die in de stad plaatsvinden. Dit komt tot uiting in het integraal uitvoeringsprogramma. Ook vergunningen voor het gebruik van de openbare weg valt onder dit product.
Dit product levert een bijdrage aan heel en veilig van de hoofddoelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Financieel overzicht

Wegen en kunstwerken
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60447 Verkoop en beheer openbare weg

52

137

259

-122

60448 Kunstwerken

988

988

944

44

60450 Vergunning gebruik openb. weg

7

7

13

-5

60451 Wegen KwaliteitsBeheer

189

205

210

-5

60453 Wegen

501

1.045

1.063

-17

60454 Wegen SD 02 (Zuid)

442

1.076

1.405

-330

60455 Wegen SD 03 (Dukenburg)

459

28

28

60456 Wegen SD 04 (Lindenholt)

313

28

28

60457 Wegen SD 05 (West)

377

28

28

60458 Wegen SD 06 (Noord)

142

28

28

61030 Wegen Regie

230

230

234

-4

61031 Wegenonderhoud Regie

987

1.413

1.414

61107 Kunstwerken KB

421

408

414

-6

61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

124

124

31

93

61232 Wet info-uitwissel. ondergr. netten

278

189

67

123

61233 Alg. Verord. Ondergr. Infrastruct.

88

302

1.004

-702

61258 Elec. kasten en water expl.

318

162

199

-37

61259 Kunstwerken Regie

624

624

611

13

61273 Onderhoud brandkranen

130

130

-1.509

1.638

61284 Walstroom

56

7

49

61285 Beheer stroom- en wateraansluiting

156

157

-1

Totaal lasten product

6.668

7.365

6.634

731

Financiele baten per product

60447 Verkoop en beheer openbare weg

-328

-328

-155

-173

60448 Kunstwerken

-3

3

60450 Vergunning gebruik openb. weg

-57

-57

-76

19

60453 Wegen

-11

60454 Wegen SD 02 (Zuid)

-332

61030 Wegen Regie

-3

61031 Wegenonderhoud Regie

-200

-200

61107 Kunstwerken KB

61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

-101

-101

-25

-76

61233 Alg. Verord. Ondergr. Infrastruct.

-470

-480

-1.084

604

61258 Elec. kasten en water expl.

-162

-162

-162

61273 Onderhoud brandkranen

1.650

61284 Walstroom

-56

-16

-40

61285 Beheer stroom- en wateraansluiting

-41

Totaal baten product

-1.118

-1.384

-458

337

Totaal Wegen en kunstwerken

5.550

5.981

6.177

1.068

Toelichting financiën

Het product Wegen en Kunstwerken sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 195.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 3%.

Toelichting op het saldo
De diverse projecten vallen deels onder de integrale samenwerking van de afdelingen Stadsbeheer en andere afdelingen. In de praktijk worden de kosten en opbrengsten verantwoord daar waar de projecten worden uitgevoerd. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten binnen dit product zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.