Product Verkeersregelinstal.en -voorzien.

Omschrijving

Dit product richt zich op instandhouding, beheer en onderhoud van het verkeersareaal.
Het verkeersareaal zoals deze binnen gemeente Nijmegen beheerd wordt kan grofweg worden opgedeeld in twee vakdisciplines, te weten verkeersregelinstallaties (VRI’s) en verkeersvoorzieningen. Verkeersvoorzieningen is daarbij een verzamelnaam voor de volgende onderdelen: RVV-bebording, straatnaambebording, belijning en markering, bewegwijzering en reclame-uitingen.
Dit product levert een bijdrage aan de hoofddoelstelling “schoon, heel en veilig” van het programma openbare ruimte. Daarnaast dragen goed functionerende verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen bij aan een veilige en leefbare stedelijke woon- en leefomgeving waarbij de bereikbaarheid van de stad een belangrijke rol speelt.

Financieel overzicht

Verkeersregelinstal.en -voorzien.
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60444 DRIS en VOP

64

64

96

-32

60445 Verkeersvoorziening

793

693

713

-20

60446 VRI

1.048

1.059

1.118

-59

61029 Verkeersvoorziening KB

243

243

207

36

Totaal lasten product

2.148

2.059

2.134

-75

Financiele baten per product

60445 Verkeersvoorziening

-1

60446 VRI

60

Totaal baten product

59

Totaal Verkeersregelinstal.en -voorzien.

2.148

2.059

2.193

-75

Toelichting financiën

Het product Verkeersregelinstallaties en -voorzieningen sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 134.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 6%.

Het negatieve resultaat op het product lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 75.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door diverse kleine tekorten   op materiële budgetten.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 59.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door een correctie op een niet ontvangen subsidiepost € 60.000 (in 2013 als baten opgenomen)