Product Openbare verlichting

Omschrijving

Dit product richt zich op het efficiënt in stand houden van de Nijmeegse openbare verlichting en daar waar mogelijk het verbeteren daarvan. Hiervoor worden op reguliere basis vervangingen aan de verlichting verricht naast het gewone beheer en onderhoud.
Daarbij worden de gebruikte en te gebruiken materialen, steeds getoetst aan de technische ontwikkelingen, op duurzaamheid aspecten en op verantwoorde kosten in relatie tot de levensduur. Het onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit het drie jaarlijks vervangen van lampen en visuele controle op veiligheid.
Dit product levert een bijdrage aan de hoofddoelstelling 'heel' van het programma openbare ruimte. Daarnaast draagt een goed functionerende openbare verlichting bij aan veilige en leefbare stedelijke woon- en leefomgeving en aan de veiligheid van de weggebruiker. Verder heeft een goed functionerend verlichtingssysteem een positieve invloed op de bereikbaarheid van de stad Nijmegen.

Financieel overzicht

Openbare verlichting
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60441 Openbare verlichting

2.693

2.698

2.704

-6

Totaal lasten product

2.693

2.698

2.704

-6

Financiele baten per product

60441 Openbare verlichting

-33

-33

-30

-3

Totaal baten product

-33

-33

-30

-3

Totaal Openbare verlichting

2.660

2.665

2.674

-9

Toelichting financiën

Het product Openbare Verlichting sluit het jaar 2014 af met een zeer geringe afwijking. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,3 %.