Product Integraal beheer openbare ruimte

Omschrijving

Dit product richt zich op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Het uitgangspunt is dat ieder stukje openbare ruimte een inrichting én beheer moet hebben dat is afgestemd op de karakteristiek en het feitelijke gebruik van die openbare ruimte met als doel dat de burger graag buiten is. Wijkbeheer doet dat in nauwe samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden met de totstandkoming van de wijkbeheerplannen. Verder biedt de Bel- en Herstellijn de inwoners van Nijmegen een laagdrempelige mogelijkheid om klachten over de openbare ruimte te melden. De wijkserviceteams lossen deze meldingen. Vanuit beleid kijken we naar de stad als geheel en stellen we de kaders voor het beheer en onderhoud voor een duurzame en leefbare stad.
Dit product levert een bijdrage aan de hoofddoelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.
De bezuinigingstaakstelling voor het programma Openbare ruimte zal gedeeltelijk in dit product gerealiseerd worden.

Financieel overzicht

Integraal beheer openbare ruimte
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60429 Beleidsadv. civieltechnische werken

27

27

60

-34

60433 Wijkservice

3.317

3.317

3.320

-3

60517 Plantoetsing

55

55

120

-65

60986 IBOR-beleid

451

411

535

-124

61033 UPOR Stadsbeheer

3.509

113

774

-661

61034 IBOR opdracht H. Klomp

832

843

-11

61035 Gedifferentieerd Beheer

260

1.426

1.216

210

61106 IBOR Regie

51

768

753

15

61134 IBOR Wijkbeheer

222

166

99

67

61260 IBOR opdrachten R.Tannemaat

448

430

18

61263 IBOR Hoofd Stadsbeheer

122

79

43

61264 IBOR opdrachten P. van Velp

264

291

-27

E000181 IB externe opdrachten

326

-326

E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen

50

50

60

-10

Totaal lasten product

7.942

7.998

8.905

-907

Financiele baten per product

60517 Plantoetsing

-29

61033 UPOR Stadsbeheer

-226

61034 IBOR opdracht H. Klomp

-197

-197

61134 IBOR Wijkbeheer

61264 IBOR opdrachten P. van Velp

-189

-189

E000181 IB externe opdrachten

-326

E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen

-50

-50

-60

10

Totaal baten product

-50

-436

-1.027

10

Totaal Integraal beheer openbare ruimte

7.892

7.562

7.878

-897

Toelichting financiën

Het product Integraal Beheer Openbare Ruimte sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 316.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 4%.

Het positieve resultaat op het product lichten we hieronder toe.
De diverse projecten vallen deels onder de integrale samenwerking van de afdelingen Stadsbeheer en andere afdelingen. In de praktijk worden de kosten en opbrengsten verantwoord daar waar de projecten worden uitgevoerd. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten binnen dit product zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.