Product Beheer openbaar groen

Omschrijving

Dit product richt zich op het beheer van het openbaar groen. Het zwaartepunt van het werkterrein van groenbeheer bevat onder meer het maaien van gazons, schoffelen van plantsoenen in de verschillende stadsdelen. Daarnaast worden de bomen, volgens een vierjaarlijkse cyclus, gecontroleerd en gesnoeid. Ook vergunningen openbaar groen en rooien van bomen alsmede een aantal bewonersparticipatie projecten voor groenbeheer vallen onder dit product.
Dit product levert een bijdrage aan alle aspecten van de hoofddoelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Financieel overzicht

Beheer openbaar groen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60411 Aanleg en onderhoud groen

113

113

63

50

60413 Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

22

22

23

-1

60414 Beheer en onderhoud begraafplaatsen

8

8

8

1

60416 Openbaar groen StadService

419

419

386

34

60417 Openbaar groen SD 01 (Centrum/Oost)

478

1.355

1.301

53

60419 Openbaar groen SD 02 (Zuid)

643

1.351

1.411

-59

60420 Openbaar groen SD 03 (Dukenburg)

657

73

73

60421 Openbaar groen SD 04 (Lindenholt)

472

65

65

60422 Openbaar groen SD 05 (West)

405

103

103

60423 Openbaar groen SD 06 (Noord)

339

46

46

60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer

701

701

690

10

60861 Bewonersparticipatie

58

58

57

1

60867 Onderhoud Bomen

387

687

747

-61

60868 Diverse groen activiteiten

886

947

944

3

61021 Openbaar groen KwaliteitsBeheer

106

106

73

33

61271 Groenprojecten

213

213

147

66

Totaal lasten product

5.909

6.269

6.138

131

Financiele baten per product

60414 Beheer en onderhoud begraafplaatsen

-2

60416 Openbaar groen StadService

-7

-7

-11

4

60417 Openbaar groen SD 01 (Centrum/Oost)

-2

60419 Openbaar groen SD 02 (Zuid)

-45

60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer

-6

60867 Onderhoud Bomen

-300

-355

55

61021 Openbaar groen KwaliteitsBeheer

-1

Totaal baten product

-7

-307

-421

58

Totaal Beheer openbaar groen

5.901

5.962

5.717

189

Toelichting financiën

Het product Beheer Openbaar Groen sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van €245.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 4%.

Het positieve resultaat op het product lichten we hieronder toe.
De diverse projecten vallen deels onder de integrale samenwerking van de afdelingen Stadsbeheer en andere afdelingen. In de praktijk worden de kosten en opbrengsten verantwoord daar waar de projecten worden uitgevoerd. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten binnen dit product zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.