Product Straatreiniging

Omschrijving

Dit product richt zich op het handhaven van een schone woon- en leefomgeving volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Dit gebeurt door het verwijderen van straat- en zwerfvuil, onkruid, hondenuitwerpselen en graffiti op gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte. Het bestrijden van overlast door sneeuw en gladheid behoort ook tot dit product. Deze gemeentelijke taken worden door de verzelfstandigde Dar uitgevoerd. Dit product heeft een relatie met de verbonden partij “Dar NV”.
Dit product levert een bijdrage aan het onderdeel schoon van de hoofddoelstelling van het programma Openbare Ruimte een schone, hele en veilige openbare ruimte.
De bezuinigingstaakstelling voor het programma Openbare ruimte zal gedeeltelijk in dit product gerealiseerd worden.

Financieel overzicht

Straatreiniging
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60410 Straatreiniging

9.164

9.605

9.599

6

60871 Projecten DAR

61020 DAR Straatreiniging KB

51

51

51

Totaal lasten product

9.216

9.656

9.650

6

Financiele baten per product

60410 Straatreiniging

-1.345

-1.345

-1.345

Totaal baten product

-1.345

-1.345

-1.345

Totaal Straatreiniging

7.871

8.311

8.305

6

Toelichting financiën

Het product Straatreiniging sluit het jaar 2014 af met een gering resultaat. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een verwaarloosbaar %.