Product Inzameling huishoudelijk afval

Omschrijving

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied. Deze wettelijke zorgplicht is verankerd in de APV door tal van bepalingen over het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval.
Dit product richt zich op het inzamelen, verwijderen en hergebruiken van huishoudelijke afvalstromen en het faciliteren van een telefonisch meldpunt waar burgers terecht kunnen voor vragen en klachten. Deze uitvoerende gemeentelijke taken worden door Dar uitgevoerd en zijn vastgelegd in een jaarlijkse Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO). Dit product heeft dus een relatie met de verbonden partij "Dar NV".
Door de gemeente zelf is een plan van aanpak huishoudelijke afvalstoffen opgesteld, worden afvalprojecten uitgevoerd, inzamelvergunningen verleend en adviezen opgesteld voor de DVO met Dar. De behaalde inzamelresultaten worden gevolgd.
De bezuinigingstaakstelling voor het programma Openbare Ruimte zal gedeeltelijk in dit product gerealiseerd worden.

Financieel overzicht

Inzameling huishoudelijk afval
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60340 Kwijtschelding afvalstoffenheffing

674

674

663

11

60344 Bezwaar en beroep Afvalstoffenheff

1

1

1

60345 Aanslagen Afvalstoffenheffing

44

44

1

43

60407 Inzameling afval

9.575

9.489

9.641

-152

60529 Uitvoering afval

128

128

135

-7

60762 Aanslagen Reinigingsrecht

26

26

-24

49

61019 DAR Inzameling afval KB

34

34

34

Totaal lasten product

10.482

10.396

10.451

-54

Financiele baten per product

60342 Opbrengst afvalstoffenheffing

-6.331

-6.086

-6.166

80

60407 Inzameling afval

-3.562

-4.062

-4.556

494

60765 Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht

-669

-669

-550

-119

Totaal baten product

-10.563

-10.818

-11.272

454

Totaal Inzameling huishoudelijk afval

-81

-422

-821

400

Toelichting financiën

Het product Inzameling huishoudelijk afval sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 0,4 miljoen.
Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 54.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

  • lagere kosten die gemaakt worden ivm afvalstoffenheffing en aanslagen reinigingsrecht: € 105.000 voordelig.
  • de bezuiniging op de verbonden partij Marn ad € 300.000 is in dit product bij de lasten geraamd.
    De werkelijke ontvangsten zijn als baten in dit product ingeboekt. Aan de lastenkant levert dit daarmee een nadeel op (aan de batenkant een voordeel). In 2014 is deze bezuiniging ruimschoots ingevuld.
  • op inzameling afval (DVO Dar) is een voordeel van € 140.000 opgetreden;

Toelichting op de baten
De baten zijn € 455.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

  • lagere baten voor afvalstoffenheffing en opbrengsten aanslagen reinigingsrecht: € 40.000 nadelig.
  • de bezuiniging op de verbonden partij Marn ad € 300.000 is in dit product bij de baten gerealiseerd.
  • op inzameling afval is een voordeel van € 200.000 behaald.
    Dit betreft extra opbrengsten voor het inzamelen van plastic. Hierop is bij de besluitvorming van de Najaarsnota 2014 geanticipeerd; in het laatste kwartaal zijn de ingezamelde hoeveelheden voor plastic nog eens sterk toegenomen.

Incidentele baten en lasten
We zien een afwijking bij de baten uit inzameling afval (plastic). De opbrengsten zijn erg aan fluctuaties onderhevig en daarom lastig exact te ramen.