Product Toezicht openbare ruimte

Omschrijving

Dit product richt zich op het uitvoeren van algemeen toezicht (zoals APV, uitstallingen en hondenbeleid) en milieutoezicht (zoals huisvuil en zwerfvuil). Door de integrale wijze waarop het toezicht in Nijmegen uitgevoerd wordt, is er een sterke relatie met de programma’s Mobiliteit (parkeertoezicht, fietsregulering) en Veiligheid (overlast jongeren, scholenproject, MFC, stadsparken). Daarnaast wordt Toezicht op projectmatige basis ingezet als specifieke flexibele maatregel in wijken met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en wordt er tijdens evenementen toezicht gehouden.
Dit product levert een bijdrage aan de hoofddoelstelling van het programma Openbare ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Financieel overzicht

Toezicht openbare ruimte
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60403 Milieutoezicht

484

480

484

-4

60404 Overige toezicht

2.428

2.451

2.453

-2

61036 Markttoezicht

138

138

138

61037 Evenemententoezicht

281

281

281

Totaal lasten product

3.331

3.350

3.356

-6

Financiele baten per product

60403 Milieutoezicht

-2

61200 PV-vergoedingen

-213

-133

-120

-13

Totaal baten product

-213

-133

-122

-13

Totaal Toezicht openbare ruimte

3.118

3.218

3.235

-19

Toelichting financiën

Het product Toezicht Openbare Ruimte sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 17.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,5%.

De geringe afwijking ten opzichte van de begroting lichten we hieronder toe.

Toelichting
Bij de baten is een tekort opgetreden bij de ontvangsten uit Mulderbonnen (PV-vergoedingen). Bijstelling heeft met een ton plaatsgevonden door verwerking van besluitvorming van de Najaarsnota '14. Er liggen verscheidende oorzaken ten grondslag aan de achterblijvende baten. Met name leidt de combinatie van minder en terughoudend  verbaliseren en lagere inzet van personeel tot minder uitgeschreven bonnen.

Structureel tekort
Er is sprake van een structureel nadeel. Met ingang van 2015 heeft het Rijk de vergoedingsregeling stopgezet. Hier zijn vooralsnog onvoldoende bijsturingsmaatregelen mogelijk.