Programma Openbare ruimte

Algemeen

Wij beogen een schone, hele, veilige en toegankelijke openbare ruimte in Nijmegen, een duurzame en leefbare stad voor onze burgers. Een stad waarin onze burgers zich thuis voelen. We stimuleren actief burgerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen in duurzaam beheer een voorbeeld zijn voor bedrijven, ondernemers en inwoners. We houden rekening met sociale veiligheid en toegankelijkheid bij herinrichtingen, wijkbeheersplannen en bel- en herstellijn werkzaamheden zoals snoeien van overhangend groen. Het is noodzakelijk om ook op dit programma te bezuinigingen. Onderhoud aan wegen, openbare verlichting en openbaar groen willen we echter zoveel mogelijk ontzien, we zoeken bezuinigingsmogelijkheden vooral in de niveaus van beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door meer te differentiëren in het dagelijks beheer. We hebben een taakstelling gerealiseerd van 3,2 miljoen euro in 2014.

Maatschappelijk effect

Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte alsmede het toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval.
Wij beogen een schone, hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen. Een duurzame en leefbare stad waar onze burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen alsmede bezoekers zich thuis voelen, is speerpunt van ons beleid.
We willen actief burgerschap meer stimuleren want een schone, hele en veilige openbare ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen de burgers en ondernemers de ruimte geven om deze verantwoordelijkheid nog meer op te pakken.
We willen een voorbeeld zijn voor bedrijven, ondernemers en inwoners ten aanzien van duurzaam beheer.

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte.
We willen een schone stad. We onderzoeken de burgertevredenheid eens in de twee jaar met de stadspeiling. (1.1 en 1.2) Onze doelstelling is om beide percentages op 70% te houden. In tijden van bezuinigingen vinden we het een goed streven dat ruim twee derde van de bewoners tevreden is. Daarnaast meten we maandelijks de kwaliteit van de reiniging volgens de beeldsystematiek van het schouwboekje “Nijmegen: schoon, heel & veilig” voor onder andere zwerfvuil. (1.3.1 en 1.3.2)
We streven naar een hele en veilige openbare ruimte in Nijmegen (1.5.1 en 1.5.2). Onze doelstelling  is om de komende jaren een gelijkblijvend percentage te houden. De onderhoudskwaliteit zetten we af tegenover het percentage van burgers dat tevreden is over het onderhoud op wegen en fietspaden dat we eens in de twee jaar bij de stadspeiling meten (1.4). In de volgende stadspeiling zullen wij de tevredenheid van de burgers over de fietspaden en de wegen apart uitvragen.
We willen de betrokkenheid van de burgers met hun openbare ruimte vergroten en hun beleving over deze openbare ruimte positief beïnvloeden. In de wijkbeheerplannen die we in iedere wijk eens per vier jaar opstellen, maken we afspraken met burgers en overige betrokkenen in de wijk over welke projecten en wanneer worden uitgevoerd. Daarbij is het essentieel dat we de acties die we in de wijkbeheerplannen afspreken ook daadwerkelijk uitvoeren. (1.6) Wij willen een goede service bieden aan onze burgers door meldingen over de openbare ruimte via de Bel- & Herstellijn zo snel mogelijk af te handelen. (1.7) Bij de stadsrekening zullen we de top drie vermelden van de soort meldingen zodat we daar lering uit kunnen trekken voor de vervolgjaren.

Wat hebben we bereikt?

1.1 en 1.2 Nijmegen schoon volgens de stadspeiling;
In 2014 hebben we geen stadspeiling uitgevoerd. De percentages voor 2013 gelden ook voor 2014. Dat betekent dat zes op de tien inwoners Nijmegen een schone stad vindt. Hiermee hebben we de 70% niet gehaald. Dit komt vooral door de andere manier van enquêtering in 2013 (digitale ondervraging). Meer mensen zijn geneigd om neutraal te antwoorden (in 2011 gaf 17% een neutraal antwoord,  in 2013 is dat 30%).
Met 75% van de Nijmegenaren die hun buurt schoon vinden zitten we wel 5% boven onze ambitie van 70%.

1.3 Schoon volgens beeldsystematiek schouwboekje;
1.3.1 Centrum
Naast de burgertevredenheid die we meten bij de stadspeiling hebben we onze eigen (technische) eisen van de beeldkwaliteit van de reiniging op basis van het schouwboekje “Nijmegen Schoon, heel en veilig”. Deze gegevens hebben we wel specifiek voor 2014. Voor het centrum zitten we voor het vierde jaar op de afgesproken beeldkwaliteit met een 8,7. De beeldkwaliteit in de Benedenstad en het Centrum voldoet 96% aan onze eisen voor het zwerfafval. Voor onkruid is dat eveneens 96%. Gemiddeld komen we voor alle onderdelen uit op ruim 87%.
1.3.2 Rest stad
Voor de wijken is de gemiddelde beeldkwaliteit een 7,5 ten opzichte van een 7,4 in 2013. Hiermee hebben we weer voldaan aan de vereiste beeldkwaliteit. Voor het thema zwerfafval zitten we voor de wijken op bijna 96%. Voor onkruid is dat 93%. Gemiddeld komen we op 93% voor alle onderdelen van het schouwboekje.

1.4.1 en 1.4.2 Burgers tevreden over onderhoud fietspaden in de stad en wegen in de buurt;
Vorig jaar is voor het eerst bij de stadspeiling gevraagd naar de mening van Nijmegenaren over het onderhoud van de fietspaden in de stad. Een meerderheid (60%) vindt dat deze goed worden onderhouden, bijna een kwart (23%) reageert neutraal en 14% is van mening dat er geen sprake is van goed onderhoud.
Ongeveer twee derde (63%) van de bevolking vindt dat de wegen in hun buurt goed worden onderhouden.

1.5.1 en 1.5.2 Onderhoudsniveau fietspaden en wegen (technisch);
We bepalen de technisch kwaliteit van de wegen en fietspaden door de inspecties die we regelmatig uitvoeren. De technische kwaliteit bepalen we op basis van onze technische normen. Dit vertalen we in de onderhoudsbehoefte. De onderhoudsbehoefte kan variëren van het dichten van scheuren tot het compleet vervangen van het asfalt of het herstraten van een klinkerweg. Onze doelstelling in 2014 was dat 76% van onze fietspaden in de stad en wegen in de buurt aan onze technische kwaliteit voldoet. Deze doelstelling hebben we gehaald.

 • Fietspaden: Van de technische kwaliteit van de fietspaden voldoet 87% aan onze norm.
 • Asfaltwegen: We hebben in 2014 weer een aantal grote hoofdwegen verbeterd zoals de wegen van de van Boetbergweg, Oude Groenestraat en Edisonstraat & Nieuwe Mollenhutseweg. 82% van de hoofdwegen voldoen aan onze technische eisen. Dit is gelijk aan vorig jaar. Het gepleegde onderhoud en de normale slijtage van de wegen heffen elkaar op. Voor de overige asfaltwegen is het gemiddeld 76% ten opzichte van 73% vorig jaar. Hieronder vallen ook de woonstraten die in asfalt zijn uitgevoerd. Voor deze woonstaten zoeken we naar momenten om aan te sluiten bij riolerings- en ontwikkelprojecten om werk met werk te maken en zo optimale efficiency te halen.
 • Klinkerwegen en trottoirs: Van de klinkerwegen en trottoirs voldoet 77% ten opzichte van 76% in 2013.

1.6 Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen;
De doelstelling om 90% van de acties van de wijkbeheerplannen uit te voeren, hebben we gehaald. We zitten op gemiddeld 91% voor alle wijken in 2014.

1.7 Tijdig afgehandelde meldingen Bel- & Herstellijn;
In het eerste halfjaar heeft 84,5% van de melders een terugmelding gehad binnen 5 werkdagen. Een uitschieter was er februari met 91,6%. In het laatste half jaar is dit teruggevallen naar 74%. Over het hele jaar is het gemiddelde 79%. Hiermee is onze doelstelling niet gehaald. We blijven sturen op de stijgende lijn die is ingezet om onze doelstelling het komende jaar wel te halen.

Indicatoren

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 % Nijmegenaren dat Nijmegen schoon vindt

60%

70%

60%

1.2 Nijmegenaren dat de eigen buurt schoon vindt

75%

70%

75%

1.3.1 Centrum - beeldkwaliteit goed

88%

83%

87%

1.3.2 Rest stad - beeldkwaliteit basis

93%

95%

93%

1.4.1  Burgers tevreden over onderhoud fietspaden in de stad

60%

65%

60%

1.4.2 Burgers tevreden over onderhoud wegen in hun eigen buurt

63%

76%

63%

1.5.1 Onderhoudskwaliteitsniveau fietspaden (technisch)

87%

76%

87%

1.5.2 Onderhoudskwaliteitsniveau wegen (technisch)

76%

76%

77%

1.6 Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen

87%

90%

91%

1.7 Tijdig (binnen 5 werkdagen) afgehandelde meldingen Bel- & Herstellijn

75%

85%

79%

Wat hebben we ervoor gedaan?


Beleidsnota "Geef ze de (openbare) ruimte"

In 2014 is verder vorm gegeven aan de vernieuwing van onze manier van werken en rolverdeling tussen bewoners, ondernemers, uitvoerende partijen en de gemeente. In de beleidsnota was al aangegeven dat de uitwerking op de 4 beleidspijlers een zoektocht is: in nauw overleg met de samenwerkende partners krijgt de nieuwe manier van werken stap voor stap vorm. In het tweede jaar zijn de volgende resultaten en ervaringen geboekt:

 • Het aantal projecten en initiatieven op de participatiekaart.nl/nijmegen is verder doorgestegen naar 163. De wijkbeheerders en wijkopzichters slagen er steeds beter om bewoners te enthousiasmeren en faciliteren , maar zien ook dat ze in diverse gevallen een initiatiefnemende rol moeten pakken;
 • We hebben proeven uitgevoerd om de wijkbeheerplannen te vernieuwen: in Altrade zijn bewoners ook via social media benaderd om mee te denken; in de Kampwijken hebben bewoners kennis gemaakt met gedifferentieerd beheer, waaruit een aantal nieuwe participatie-initiatieven zijn voortgekomen;
 • Ons college heeft in het voorjaar het Marikenniveau vastgesteld en een inspiratieboekje waarin we laten zien wat mogelijk is als bewoners zelf op bepaalde plekken het onderhoud willen doen.
 • In de uitvoering krijgt het “werken op regie” samen met Dar steeds duidelijker vorm. Met minder geld worden dezelfde resultaten op straat gerealiseerd door Dar. Dar heeft in 2014 de reiniging en het groen- en grijsonderhoud in 3 stadsdelen uitgevoerd.

Afvalbeleidsnota
In de afvalbeleidsnota "Creatief met Afval 2013-2020" zijn de strategie en de aanpak vastgesteld om de inzameling van huishoudelijke afvalstromen te verbeteren en de mate van hergebruik verder te vergroten. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van de service en het scheidingsgemak voor onze inwoners. In 2013 was het percentage hergebruik van het huishoudelijk afval 62,7%. Voor 2014 is dit nog niet bekend.
In 2014 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • De milieustraat aan de Kanaalstraat is volledig verbouwd en gemoderniseerd;
 • De pilot inzameling drankkartons in Bottendaal is succesvol afgerond;
 • Binnen MARN-verband zijn afspraken gemaakt met ARN/Remondis om drankkartons én blik gezamenlijk met het plastic afval in de plastic hero zak in te zamelen en deze stroom vervolgens uit te sorteren. Daarbij zijn gegarandeerde hergebruikspercentages overeengekomen. In 2015 voeren we dit in.
 • Het projectplan om de inzameling van oud papier bij laagbouwwoningen met minicontainers uit te voeren is in 2014 vastgesteld en wordt nu verder uitgerold;
 • In 2014 hebben we deelgenomen aan een afvalbenchmark. Hieruit blijkt wederom dat Nijmegen (binnen haar stedelijkheidsklasse) na Maastricht de hoogste mate van afvalscheiding behaalt en dat tegen zeer lage afvalbeheerkosten.

Reclamebeleid
De beleidskadernota ‘Reclameboodschap’ is in 2013 vastgesteld en is één integrale beleidsnota voor reclame, uitingen en aankondigingen op zowel openbaar als particulier terrein en gevels. In 2014 hebben we dit verder vertaald in een uitwerkingsnota die we begin 2015 vast gaan stellen.

Elektrische oplaadpunten
Het aantal (deels) elektrisch aangedreven auto’s is ook in 2014 verder gegroeid; vooral als gevolg van gunstige fiscale maatregelen voor ondernemers. Daarmee gepaard gaat een stijgende vraag naar elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte. Nijmegen heeft deelgenomen aan een aanbestedingstraject van de stadsregio met als doel de selectie van een concessiehouder voor de exploitatie van elektrische oplaadpunten. Deze aanbesteding is inmiddels afgerond. Ons voornemen is om begin 2015 een overeenkomst met de geselecteerde concessiehouder aan te gaan.

Bel- & Herstellijn
De Bel- & Herstellijn, bestaande uit een front- en backoffice, biedt de inwoners van Nijmegen een laagdrempelige mogelijkheid om een melding over de openbare ruimte in te dienen. Dit kan zowel telefonisch, via internet of via de Bel & Herstel-app. De Bel&Herstel-app is begin 2013 gelanceerd en is bedoeld om kapotte stoeptegels, scheve lantaarnpalen en andere mankementen in het straatbeeld te melden. De afhandeling van meldingen is te volgen via de app.
Het aantal meldingen van de Bel- &Herstellijn komt dit jaar op 13.284. Dit zijn zowel de meldingen via de Bel&Herstel-app, internetmeldingen (via het webformulier), als de telefonische meldingen. De Bel&Herstel-app was in 2014 goed voor zo'n 3769 (ruim 28%) meldingen. In 2013 waren er totaal ongeveer 12.800 meldingen. De drie categorieën waarop we de meeste meldingen binnen kregen zijn: Trottoirs en verharding (2411), verlichting (2138) en Bomen en bos ( (1365). Ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Openbare verlichting
We hebben LED verlichting aangebracht op de Groenestraat, Dobbelmanweg, Ubbergseweg en Grootstalselaan. Op de Grootstalselaan hebben we dit uitgebreid met licht op aanvraag. Het gaat in totaal om 159 LED-vervangingen. Daarnaast hebben we bijna 13 km kabelnet vervangen.

Gladheidsbeheersing
We hadden in 2014 een zachte winter met veel matige nachtvorst. Hierdoor waren na verhouding onevenredig veel preventieve strooiacties noodzakelijk. We hebben een beperkt aantal meldingen doorgekregen van gladheid. Voor de tweede winter achtereen zijn we echter wel verrast door zeer plaatselijke gladheid. Dit heeft geleid tot zeer lokale meldingen. Vanuit de resultaten van de infraroodmeldingen uit 2013 hebben we de 'bruggenroute' uitgebreid met koude plekken. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de eerste gladheid. Het strooiareaal is verder uitgebreid met de Verlengde Energieweg, stadsbrug de Oversteek, Graaf Alardsingel en de Magaretha van Megchelenstraat. Door de komst van de stadsbrug is Nijmegen-Noord ook beter en sneller bereikbaar geworden voor de gladheidbestrijding. Het aantal zoutkisten nam toe van 100 naar 150 stuks.

Wegen
In 2014 is de Kwakkenbergweg deels heringericht, ter hoogte van het Erica Terpstra zwembad. Ook is de St. Jacobslaan fase 2 uitgevoerd, net als Stijn Buysstraat fase 1 en Kanaalstraat fase 2. De snelfietsroute over de Dennenstraat is aangelegd en deze wordt snel uitgebreid over de Muntmeesterlaan. Poort Neerbosch is in 2014 opgestart en wordt in 2015 afgerond. Verder is er groot asfaltonderhoud gepleegd aan de van Boetbergweg, Nieuwe Ubbergseweg & Terwindtstraat, rotonde Griftdijk, Edisonstraat & Nieuwe Mollenhutseweg, Koolemans Beynenstraat en Oude Groenestraat. Ook is het asfalt vervangen van de woonstraten van Slichtenhorststraat, Dr. Jan Berendsstraat en Zwanenveld 21e straat. Daarnaast is de snelfietsroute RijnWaalpad afgerond door op de Visveldsestraat  een rode asfaltdeklaag aan te brengen. Ook is het fietspad langs de meubelboulevard aan de Wijchenseweg geasfalteerd, evenals het fietspad aan de Kelfkensbos. In de Einsteinstraat is het versleten asfalt vervangen door betonstenen en wordt in 2015 de tweede fase uitgevoerd.

Openbaar groen
Het bomenbestand van Nijmegen bestond in het najaar van 2014 uit 58.184 bomen; de hoeveelheid bomen in de hoofdstructuur is nagenoeg gelijk gebleven. De werkcorporatie voor het Goffertpark en de parken in West draaien goed.  Deze werkcorporatie is een samenwerkingsverband tussen Dar en Breed (social return). In het Goffertpark zijn we in 2014 verder gegaan met het dunnen van het bos. In 2014 hebben we BRIM-subsidies toegewezen gekregen (rijkssubsidie voor de instandhouding en het onderhoud van monumenten) voor de parken Brakkenstein, Kronenburgerpark en Valkhofpark voor de komende 6 jaar. In 2014 is ruim 35.000 m2 openbaar groen door burgers zelf onderhouden en zijn 388 geregistreerde boomspiegels bij ons bekend.

Project Groen Geregeld
In 2014 zijn ongeveer 45 gevallen van illegaal grondgebruik beëindigd of omgezet in legaal gebruik. Voor nog eens 140 adressen lopen acties om het illegaal grondgebruik te beëindigen. Deze acties lopen uiteen van onderhandeling met particuliere eigenaren (65 gevallen), onderhandelingen met een vastgoedbelegger (35 percelen) en met woningcorporaties (40 percelen). Het project Groen Geregeld heeft daarmee ook in 2014 positieve resultaten laten zien en biedt goede vooruitzichten dat dit in 2015 wordt gecontinueerd.

Toezicht
In 2014 hebben we het project 'Afval dump je niet’ uitgevoerd. Het betreft hier een pilot met als doel:

 • Met een aantal quick wins een signaal af te geven dat zwerfafval en illegale dumpingen niet getolereerd worden.
 • Een halt toe te roepen aan de dumpingen door met name de hot spots aan te pakken en hier intensief over te communiceren.
 • De hoeveelheid gedumpt afval terug te dringen.
 • Waarnemingen in de wijk zo snel mogelijk aan partners door te geven, handhavende acties combineren met het opruimen van de rommel.

De pilot is goed verlopen en dusdanig succesvol dat we hier in 2015 vervolgacties op uitzetten samen met Dar.

Financiële gegevens

Openbare ruimte
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Toezicht openbare ruimte

3.331

3.350

3.356

-6

Inzameling huishoudelijk afval

10.482

10.396

10.451

-54

Straatreiniging

9.216

9.656

9.650

6

Beheer openbaar groen

5.909

6.269

6.138

131

Integraal beheer openbare ruimte

7.942

7.998

8.905

-907

Openbare verlichting

2.693

2.698

2.704

-6

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

2.148

2.059

2.134

-75

Wegen en kunstwerken

6.668

7.365

6.634

731

Totaal lasten product

48.387

49.792

49.972

-180

Financiele baten per product

Toezicht openbare ruimte

-213

-133

-122

-11

Inzameling huishoudelijk afval

-10.563

-10.818

-11.272

454

Straatreiniging

-1.345

-1.345

-1.345

Beheer openbaar groen

-7

-307

-421

114

Integraal beheer openbare ruimte

-50

-436

-1.027

591

Openbare verlichting

-33

-33

-30

-3

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

59

-59

Wegen en kunstwerken

-1.118

-1.384

-458

-926

Totaal baten product

-13.328

-14.455

-14.615

161

Totaal Openbare ruimte

35.059

35.338

35.357

-19

Toelichting financiën

Het programma Openbare Ruimte sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 19.000. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,05%.
Het negatieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Bij een aantal producten zien we een grote afwijking bij lasten en baten. Deze verschillen zijn nagenoeg budgettair neutraal en hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord bij Openbare Ruimte en verrekend met andere programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten binnen het programma Openbare Ruimte zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot.
Naast bovengenoemde verklaring is het nadeel op de lasten veroorzaakt doordat een bezuiniging bij de lasten is geraamd, terwijl deze bij de baten is gerealiseerd. Bij de lasten levert dit daarmee een nadeel op.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot.
Naast bovengenoemde verklaring is het voordeel op de baten veroorzaakt door de bij de lasten geraamde bezuiniging.  Bij de baten levert dit daarmee een voordeel op. Daarnaast is er meer ontvangen voor het ingezamelde plastic afval.
Deze opbrengsten zijn erg aan fluctuaties onderhevig en daarom lastig exact te ramen.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1062 Openbare ruimte

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

13.328

48.387

35.059

Wijzigingen

BW-01319 DVO DAR 2014

College

04 feb '14

3.14

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

1.076

1.168

92

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-13

-13

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

250

250

0

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-200

200

Totaal Wijzigingen

1.126

1.405

279

Risico's

Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van de risico’s zoals gemeld bij de Stadsbegroting 2015-2018.
Derhalve zijn de volgende zes risico’s nog steeds actueel:

 • ARN heeft onvoldoende aanvoer van afval, waardoor te lage omzet wordt gerealiseerd en verlies wordt geleden. Indien de door MARN aan ARN afgegeven garanties moeten worden aangesproken, kan dit leiden tot een financieel nadeel voor de gemeente Nijmegen.
 • Aanbestedingsprocedure is niet correct verlopen wat leidt tot claims, vertraging, imagoschade.
 • Er gebeurt een ongeval in de openbare ruimte wat leidt tot letsel en materiële schade bij een gebruiker van de openbare ruimte die de gemeente daarvoor aansprakelijk stelt. Als gevolg van slecht onderhoud en/of achterstallig onderhoud kan een ongeval zich voordoen, wat leidt tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Er treedt een natuurramp op wat leidt tot blokkades van wegen, overlast voor burgers, materiële schade voor de gemeente. Dit kan leiden tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Verborgen gebreken komen in beeld, wat leidt tot claims, vertraging en imagoschade.
 • Benodigd onderhoud aan inrichtingselementen van de openbare ruimte (asfalt, openbare verlichting en bomen) moet door beperkt budget achterwegen blijven. Dit kan leiden tot schade, claims, vertraging en imagoschade.

Over het geheel kunnen we melden dat er zich in 2014 geen risico’s hebben voorgedaan.