Product Inburgering

Omschrijving

Nijmegen moet een ongedeelde stad blijven, waar iedereen kansen heeft om zichzelf te ontplooien en waar iedereen kan communiceren met elkaar. Daarom is het van belang dat alle inwoners bekend zijn met de Nederlandse taal, regels en gewoonten en zo nodig ondersteund worden bij het verwerven van een plaats in de maatschappij. We zetten om die reden al jaren inburgeringstrajecten (sinds 2010: participatietrajecten) uit. Deze door ons ingekochte trajecten gaan uit van maatwerk en zijn afgestemd op het doelperspectief van de inburgeraar. Dit kan zijn werk, scholing, opvoeding of andere sociale activiteiten. Participatie in de Nijmeegse samenleving staat hierdoor centraal en theorie en praktijk worden hierdoor met elkaar verbonden.
Het inburgeringsbeleid van de gemeente Nijmegen wordt echter versoberd als gevolg van Rijksbezuinigingen. De nieuwe Wet inburgering (Wi) gaat in per 1 januari 2013 en schrijft voor dat we als gemeente enkel nog een participatietraject aanbieden aan niet-Westerse nieuwkomers en geestelijk bedienaren. Daarnaast dienen in 2013 de reeds ingezette trajecten te worden afgehandeld (het overgangsrecht). Alle andere groepen die de Nederlandse taal willen leren vallen vanaf 2013 onder het generieke beleid voor volwasseneneducatie. Het inburgeringsbudget wordt in 2013 ten opzichte van 2012 gehalveerd en per 1 januari 2014 volledig stopgezet. Het doel is dat inburgeraars vanaf dat moment inburgeren op eigen initiatief en op eigen kosten. Voor de minder draagkrachtigen zet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een sociaal leenstelsel op.

Financieel overzicht

Inburgering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60087 Oudkomersregeling

-390

61090 Inburgering All. Vrouwen Taal Totaal

-1

61186 Participatiebudget

1.193

1.298

1.294

4

Totaal lasten product

802

1.298

1.294

4

Financiele baten per product

61105 Wet inburgering

-390

-390

61186 Participatiebudget

-656

-656

-643

-13

Totaal baten product

-656

-1.046

-1.033

-13

Totaal Inburgering

146

252

262

-9

Toelichting financiën