Product Werk

Omschrijving

Zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden kunnen het best bereikt worden via betaald werk. Via werk wordt perspectief geboden aan mensen. Meer dan voorheen stellen we daarbij de zelfredzaamheid van werkzoekenden centraal. Werk boven inkomen en wederkerigheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wie een uitkering ontvangt, doet zijn best werk te vinden. We spreken niet langer over inwoners die arbeidsplichtig zijn, maar over werkzoekenden die aanspraak kunnen maken op ondersteuning naar werk.
We willen toe werken naar een re-integratiestelsel, dat voor werkzoekenden stimulerend is en voor ondernemers en instellingen herkenbaar en ondersteunend is in het aannemen van werkzoekenden. In 2013 willen we de werkgeversdienstverlening verder ontwikkelen en intensiveren. We willen toe naar het zo maximaal mogelijk opheffen van de verschillen tussen regelingen en doelgroepen. We zetten in op regionale samenwerking tussen de regiogemeenten, het SW-bedrijf Breed en het UWV WERKbedrijf.
De re-integratieondersteuning kan bestaan uit informatie en advies, begeleiding, scholing en het opdoen van werkervaring bij werkcorporaties, bij instellingen en ondernemers in de stad. Een verdere ontwikkeling van werkcorporaties en de doorstroom naar (regulier) werk is een belangrijk speerpunt.
Als gemeente voeren we niet meer de volledige re-integratie in eigen beheer uit. Onze rol van uitvoering van volledige re-integratietrajecten verandert naar het actief benaderen van klantgroepen en klanten stimuleren, activeren en faciliteren om hun eigen re-integratieproces vorm te geven. De jeugd is de toekomst, in hen blijven we investeren teneinde overerving van armoede, langdurige werkloosheid, schulden, schooluitval en overlast te voorkomen.

Financieel overzicht

Werk
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60089 Arbeidsactivering

7

-7

60099 Kinderopvang doelgroepen

-90

110

102

8

60101 Afbouw I/D-banen

7

11

-4

60102 Afbouw WIW banen

-7

141

-148

60103 Wsw

30.093

30.990

31.417

-427

61093 Trajecten

50

50

53

-3

61094 Werkervaring

1.410

925

485

61095 Faciliteiten

1.521

1.373

637

737

61096 Participatie

4.627

2.027

2.754

-726

61182 Project Hatert werkt

2

61184 Jeugd aan de slag

775

875

1.225

-350

61241 Werkcorporaties

4.464

5.198

5.875

-678

61245 Jeugd aan de Slag extra ESF

1.077

660

416

61255 Leerwerkprojecten

3.520

4.281

6.017

-1.736

61256 Voortrajecten

929

1.484

794

690

Totaal lasten product

45.890

48.876

50.621

-1.743

Financiele baten per product

60099 Kinderopvang doelgroepen

-81

60103 Wsw

-28.550

-29.478

-29.904

426

61002 Mut. res. PG Reintegratie

-50

-50

-657

607

61094 Werkervaring

-1.410

-934

-476

61095 Faciliteiten

-755

-1.373

-637

-737

61096 Participatie

-5.959

-3.911

-4.178

267

61182 Project Hatert werkt

-1

61184 Jeugd aan de slag

-775

-775

-1.125

350

61241 Werkcorporaties

621

-383

-1.052

669

61245 Jeugd aan de Slag extra ESF

-1.077

-660

-416

61255 Leerwerkprojecten

-5.453

-4.266

-6.002

1.736

61256 Voortrajecten

415

-700

-10

-690

Totaal baten product

-40.506

-43.423

-45.240

1.736

Totaal Werk

5.384

5.453

5.381

-8

Toelichting financiën