Product Maatschappelijke opvang

Omschrijving

Het product maatschappelijke opvang omvat alles wat wij doen in het kader van de Wmo prestatievelden 7,8 en 9. Concreet gaat het om het bieden van opvang voor dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, toeleiding naar zorg, de aanpak van huiselijk geweld en (preventief)verslavingsbeleid. De doelgroep van het product maatschappelijke opvang zijn kwetsbare mensen: mensen die op meerdere leefgebieden ernstige problemen ondervinden, zoals op het gebied van huisvesting, sociaal-, psychisch-, lichamelijk- en praktisch functioneren, financiën en dagbesteding. Tevens geldt dat zij om redenen samenhangend met de ernst en complexiteit van hun problematiek vaak geen (of onvoldoende) gebruik maken van voorzieningen die bedoeld zijn om een of meer van deze problemen te verlichten.

Financieel overzicht

Maatschappelijke opvang
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61217 Bemoeizorg en regie

3.717

3.435

3.396

39

61218 Vrouwenopvang en huiselijk geweld

2.221

1.970

1.713

258

61219 Opvang dak- en thuislozen

5.562

5.630

5.687

-57

61220 Verslavingsbeleid

3.643

3.545

3.542

3

Totaal lasten product

15.144

14.581

14.338

243

Financiele baten per product

61217 Bemoeizorg en regie

-225

-90

-71

-19

61219 Opvang dak- en thuislozen

-150

-150

61220 Verslavingsbeleid

-603

-754

-746

-8

Totaal baten product

-828

-994

-967

-26

Totaal Maatschappelijke opvang

14.316

13.587

13.371

216

Toelichting financiën