Product Individuele voorzieningen WMO

Omschrijving

De individuele voorzieningen die wij in 2014 op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt hebben:

  • op het gebied van wonen: woonaanpassingen en – voorzieningen;
  • op het gebied van vervoer: vervoerskostenvergoeding, auto-aanpassingen, scootmobiels;
  • hulp bij het huishouden;
  • (sport)rolstoelen.

De voorzieningen worden door de afdeling Zorg, cluster Wmo, verstrekt op basis van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de bijbehorende beleidsregels.

In 2015 staat veel te veranderen rondom de Wmo. De toeleiding naar zorg en ondersteuning
verloopt via de Sociale Wijkteams. Dat geldt ook voor individuele maatwerkvoorzieningen. Eerst
wordt gekeken wat de mogelijkheden van de burger zijn om op eigen kracht of met gebruikelijke
hulp zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren. Daarna wordt gekeken naar
mogelijkheden van mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk. Als dat niet
toereikend is, wordt gekeken naar een geschikte algemene voorziening. Indien deze mogelijkheden
de burger niet compenseren, dan wordt een individuele maatwerkvoorziening ingezet.

Financieel overzicht

Individuele voorzieningen WMO
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60665 Indicatiestelling WVG

4.136

4.124

4.365

-241

60925 Rolstoelen

1.204

1.204

1.092

111

61092 Huishoudelijk verzorging WMO

14.802

13.309

12.441

868

61131 Woningaanpassing

1.446

1.446

1.545

-100

61132 Vervoersvoorzieningen

2.963

2.963

2.512

450

Totaal lasten product

24.549

23.044

21.955

1.088

Financiele baten per product

61092 Huishoudelijk verzorging WMO

-3.300

-3.300

-3.033

-267

Totaal baten product

-3.300

-3.300

-3.033

-267

Totaal Individuele voorzieningen WMO

21.249

19.743

18.922

821

Toelichting financiën