Product Diversiteit

Omschrijving

In ons coalitieakkoord staat de ambitie dat inwoners met verschillende achtergronden zich thuis voelen in Nijmegen en volwaardig kunnen participeren. Er is ruimte voor diversiteit en er zijn gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, uiterlijk, beperking, geslacht of seksuele voorkeur. Maatschappelijke organisaties en hun personeel horen net zo kleurrijk en divers te zijn als de Nijmeegse bevolking. Om dit te bereiken stappen wij af van specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen naast het reguliere beleid. In plaats daarvan streven wij ernaar dat er binnen reguliere instellingen en in onze eigen gemeentelijke dienstverlening erkenning is voor de diversiteit in de Nijmeegse bevolking.
We verleggen onze aandacht van integratie- naar diversiteitsbeleid. We hebben daarbij het voornemen om diversiteit aandacht te geven in alle programma’s van de gemeente. Zo werken we integraal aan het bevorderen van gelijke behandeling van alle inwoners en aan het tegengaan van discriminatie op grond van afkomst, leeftijd, uiterlijk, beperking, geslacht of seksuele gerichtheid.
In 2014 zullen wij bovenstaande visie op diversiteit verder uitwerken en concretiseren. Centraal hierbij staat dat diversiteit meer is dan rekening houden met demografische verschillen. Het gaat om het werkelijk erkennen van verschillen tussen mensen en deze tot uitgangspunt nemen van beleid. Niet alleen binnen Zorg en Welzijn, maar binnen alle programma’s en ook binnen de gemeentelijke organisatie.

Financieel overzicht

Diversiteit
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61221 Vluchtelingen en asielzoekers

502

322

267

55

61222 Seksuele diversiteit

104

66

65

61223 Participatie allochtonen

785

1.103

1.139

-35

Totaal lasten product

1.390

1.491

1.471

20

Financiele baten per product

61221 Vluchtelingen en asielzoekers

-85

-79

-6

61222 Seksuele diversiteit

-5

Totaal baten product

-85

-84

-6

Totaal Diversiteit

1.390

1.406

1.387

14

Toelichting financiën