Product Welzijn

Omschrijving

Dit product is erop gericht om alle inwoners van onze stad in staat te stellen hun zelfstandigheid te behouden, hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Wij willen de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en in de wijken bevorderen. Het Wmo beleidsplan 2012 – 2015 is hierbij leidend.
Wij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van basisvoorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Informatie en advies zijn in dit verband van cruciale betekenis om mensen zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen bij het vinden van ondersteuning.
Onze algemene voorzieningen moeten in beginsel toereikend zijn. Mensen met fysieke, verstandelijke of psychiatrische/psychische beperkingen kunnen een beroep doen op individuele voorzieningen als dat echt nodig is.
Wij ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. Zij maken het mogelijk dat tal van activiteiten worden verricht en zorgverlening wordt geboden, die anders niet of alleen tegen hoge kosten zouden kunnen plaatsvinden.
Wij gaan door met de ontwikkeling van woonservicegebieden. Wij streven naar voldoende geschikte woningen voor kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen in alle stadsdelen en wijken. De welzijns- en zorgvoorzieningen voor deze doelgroepen moeten op een adequaat niveau zijn.

Financieel overzicht

Welzijn
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60615 Bewonersactiviteiten

61

221

221

60616 Tandem ondersteuning

4.081

4.081

4.089

-8

60617 Participatie en belangenbehartiging

136

136

136

60643 Algemene hulp en begeleiding

2.406

2.409

2.389

19

60661 Ondersteuning vrijwilligers

570

570

560

10

60662 Rechtswinkelwerk

42

42

42

60663 Sociaal raadsliedenwerk

394

394

387

7

60666 Hobbywerkplaatsen

553

754

746

8

61082 Ondersteuning mantelzorgers

302

302

302

61146 Algemene voorzieningen gehandicapten

797

800

792

9

61147 Algemene voorzieningen ouderen

2.365

2.398

2.397

1

61198 AWBZ-pakketmaatregel

1.851

3.073

2.868

205

61307 Sociale wijkteams

-1

Totaal lasten product

13.558

15.180

14.929

251

Financiele baten per product

61146 Algemene voorzieningen gehandicapten

-52

-52

61147 Algemene voorzieningen ouderen

-38

-38

61198 AWBZ-pakketmaatregel

-1.016

-2.044

-1.908

-136

Totaal baten product

-1.016

-2.134

-1.997

-136

Totaal Welzijn

12.542

13.046

12.931

114

Toelichting financiën