Product Communicatie

Omschrijving

In een samenleving waar communicatie van iedereen is, adviseert afdeling Communicatie vanuit expertise en met effectiviteit alle lagen van de gemeente Nijmegen met als hoofddoel de samenleving zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Afdeling Communicatie doet dit door gedurende het gehele proces zichtbaar betrokken te zijn. Daarmee wordt gevraagd en ongevraagd kritisch meegedacht met onze gemeentelijke opdrachtgevers. Daarnaast volgt Communicatie de doorontwikkelingen op het eigen vakgebied en vertalen die naar een Nijmeegs kader.
Wat we doen:
We maken gemeentelijk beleid openbaar en lichten dat toe, van voorbereiding tot en met
besluitvorming en uitvoering. We informeren gemeentelijke doelgroepen gevraagd en ongevraagd op een begrijpelijke manier over voor hen relevante onderwerpen. We adviseren het college en ambtenaren bij hun communicatie over strategische plan- en beleidsontwikkeling en voeren dit uit. We ontwikkelen algemene communicatiestrategie van bestuur en gemeente en geven die vorm. De lokale, regionale en nationale pers is daarbij een belangrijke intermediaire doelgroep. We informeren hen helder en tijdig. We zetten massamediale externe communicatiemiddelen in. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van sociale media en zetten die media in waar nodig en mogelijk. Ook haken we aan op de ontwikkelingen in e-participatie. Op het snijvlak van burgerparticipatie en social media adviseren wij en formuleren we uitgangspunten. In de vorming van een social media strategie zoeken we collega’s op in de gehele gemeentelijke organisatie.
We ontwikkelen strategische kaders voor onze huisstijl en geven die vorm. We bereiden
de communicatie rond rampen en calamiteiten voor, beheren die en voeren die uit.
Wij adviseren, ontwikkelen en beheren de communicatie-infrastructuur die de
Bestuurlijke en ambtelijke organisatie ten dienste staat teneinde:
· De uitvoering van het gemeentelijk beleid openbaar te maken en toe te lichten;
· De participatie van inwoners bij het beleid te verhogen en de toegankelijkheid van overheidvoorzieningen te verlagen;
· Het publiek tijdig en toegankelijk te informeren over de gemeentelijke organisatie en haar producten en diensten;
· Medewerkers tijdig en toegankelijk te informeren over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen.
Verder hebben we een grote rol bij de plaatselijke maar ook de regionale rampencommunicatie. De communicatiefunctie bij rampen en calamiteiten is anders dan de hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer en Ghor) geen parate dienst maar ondergebracht bij communicatiedeskundigen van de gemeenten. De gemeente Nijmegen speelt als enige grote gemeente in de Veiligheidsregio daarbij een prominente rol.
We kijken niet alleen naar binnen maar zorgen er ook voor dat burgers en bedrijven en instellingen de weg naar de gemeente vinden. Ook als communicatieafdeling gaan we samenwerkingsrelaties aan met partners in en buiten de stad. (Universiteit, ziekenhuizen, verenigingen en instellingen, onderwijsveld, partners in de rampenorganisaties en gemeenten in de Veiligheidsregio, andere buurgemeenten enz.) We steken energie in het onderhouden van die relaties en proberen die te optimaliseren ten dienste van effectieve en efficiënte dienstverlening aan burger en bestuur.

Financieel overzicht

Communicatie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60005 Concerncommunicatie

94

94

94

61045 Advies bestuurscommunicatie

1.222

1.222

1.222

61046 Projecten bestuurscommunicatie

219

219

219

61047 Persvoorlichting

94

94

94

61048 Adviescommunicatie dienstverlening

783

783

783

61050 Redactie intraweb & eindred.internet

63

63

63

61051 De Brug

31

31

31

Totaal lasten product

2.506

2.506

2.506

Totaal Communicatie

2.506

2.506

2.506

Toelichting financiën

Het product Communicatie kent in de begroting alleen lasten. Deze zijn in 2013 conform begroting gerealiseerd.