Programma Facilitaire diensten

Algemeen

Maatschappelijk effect

Onderzoek en Statistiek
Wij verzorgen objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over de stad, de wijken en de effecten van het beleid. Het doel is een goede onderbouwing te bieden voor de beleidsprogrammering, de beleidsuitvoering en de gemeentelijke dienstverlening en daarmee bij te dragen aan kwaliteit en de ontwikkeling van de stad en de wijken.

Middelenafdelingen
De middelenafdelingen vormen de vanzelfsprekende partner voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van alle ondersteunende diensten. Een organisatie waar onze klanten en de medewerkers trots op zijn. De ambitie is: de juiste service op de juiste plaats op het juiste tijdstip.

Communicatie

Wij leveren een bijdrage aan burgers die tevreden zijn over de informatie over de gemeentelijke organisatie en haar producten en diensten en over de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Wij leveren inzicht in het democratische proces bij inwoners van Nijmegen, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarmee bieden wij:

 • een basis voor interactie met diezelfde groepen,
 • draagvlak voor de uitvoering van ons beleid,
 • een positief beeld van de gemeente,
 • medewerkers die tevreden zijn over de informatie over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen

Maatschappelijk Vastgoed
Met Maatschappelijk Vastgoed maken wij mogelijk dat maatschappelijke effecten worden gerealiseerd via een groot aantal gemeentelijke programma’s. Met de gebouwen faciliteren en accommoderen we maatschappelijke instellingen. Steeds met het maatschappelijk doel voor ogen zoals dat door de beleidsinhoudelijke programma’s wordt  geformuleerd. In de kadernota Vastgoed hebben wij de condities vastgelegd waaronder de gemeente Nijmegen over eigen vastgoed beschikt. Bij het uitvoeren van de beleidsvoornemens zullen wij eveneens uitvoering geven aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.

Onderzoek en statistiek

Wat willen we bereiken?

We voeren de regie op het gemeentelijk onderzoek; vanuit kennis en ervaring adviseren we over -het al dan niet zelf uitvoeren van- onderzoek. We zijn een efficiënt kenniscentrum ten behoeve van gemeentelijk beleid en de  dienstverlening aan de Nijmeegse burgers. We stellen hiertoe jaarlijks een onderzoeksprogramma samen en dragen zorg voor een tijdige uitvoering van de onderzoeken hierin.

We voeren de metingen die ten grondslag liggen aan de bepaling van de klanttevredenheid niet meer op de traditionele manier uit. Via onze netwerken krijgen we efficiënt en doelmatig in beeld hoe het staat met de tevredenheid van onze klanten en kunnen we sneller inspelen op eventuele wijzigingen in klantenwensen.

Wat hebben we bereikt?

In het onderzoeksprogramma 2014 waren 65 door O&S uit te voeren projecten  opgenomen. De meeste hiervan zijn uitgevoerd en afgerond, een aantal loopt nog door in 2015. Enkele projecten zijn in overleg met portefeuillehouders/programmamanagers niet uitgevoerd, omdat nut en noodzaak bij nader inzien anders werd ingeschat. Mede hierdoor was er ruimte om verzoeken voor onderzoeken die in de loop van 2014 binnen kwamen uit te voeren.
Alle afgeronde onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website. Enkele voorbeelden daarvan zijn de het Mediaonderzoek 2014, de evaluatie van de Politieke Avond, een peiling over de winkel-openingstijden en een evaluatie van het leerlingenvervoer in Nijmegen.

Middelenafdelingen

Wat willen wij bereiken?

We willen een organisatie die effectief, efficiënt, transparant, toegankelijk en
aanspreekbaar functioneert. We richten ons daarbij op onze kerntaken en doen dit met onze vaste, kwalitatief hoogwaardige medewerkers. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.

Wat hebben we bereikt?

In 2014 hebben we uitvoering gegeven aan een deel van de onderzoeksopdracht Organisatie. In een aantal trajecten hebben we de bezuinigingen op de middelenafdeling voor 2014 gerealiseerd en de mogelijkheden voor bezuinigingen in de nog komende jaren onderzocht. Daarnaast hebben we stappen gezet in de regionalisering van de ICT-functie en zijn een aantal middelenafdelingen samengevoegd.

Indicatoren

Geen

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben gewerkt aan projecten om onze organisatie verder te professionaliseren. Dit betreffen projecten als de invoering van meer uniforme functieprofielen (HR21), de invoering van de werkkostenregeling, verminderen van dienstgebouwen door middel  van strategische huisvesting, verdere optimalisatie van ons betaalproces en de regionalisering van ICT.

Communicatie

Wat willen wij bereiken?

Met onze communicatie dragen wij bij aan:

 • een open relatie met de inwoners van Nijmegen;
 • een duurzame relatie met het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden;
 • de tevredenheid van inwoners van Nijmegen over de informatie over het bestuur, het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke producten;
 • inzicht in het democratisch proces bij inwoners van Nijmegen, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties en een basis voor interactie met diezelfde groepen;
 • betrokkenheid bij en draagvlak voor ons beleid;
 • bekendheid van, waardering voor en vertrouwen in ons bestuur;
 • een positief beeld van de gemeente;
 • communicatiebewustzijn en -competenties van de ambtelijke organisatie.
 • effectieve communicatie en informatieverstrekking aan in- en externe belanghebbenden.

Wat hebben we bereikt?

We informeerde inwoners, en relaties in en buiten de stad tijdig en begrijpelijk over de voor hen relevante onderwerpen,
We nodigden uit tot dialoog. We hebben  veel werk gemaakt van de woordvoering in de media en van de optredens van bestuurders in de stad. We zijn de slag aan het maken naar een communicatieve organisatie. In plaats van beleid begrijpelijk maken, begrijpelijk beleid maken. Dit doen we aan de hand van Factor C, een communicatiemethodiek dier door en voor het Rijks is ontwikkeld maar inmiddels door een groot aantal gemeenten is omarmd. Bij de transitie in het sociale domein is er veel werk gemaakt van de dienstverleningscommunicatie zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn en bij wie ze met hun hulpvraag terecht kunnen.
Bij de dijk-teruglegging doen we veel aan communicatie, citymarketing en promotie van het project. De doelgroepen variëren hier van internationale media tot de schoolklas. Dit leidt ook tot wereldwijde media-aandacht voor het bijzondere project . Er is een onderzoek verricht naar het gebruik onze media. We zien een stijgende belangstelling voor online media maar de papieren informatiebronnen zijn nog steeds koploper informatievoorziening.

Maatschappelijk  vastgoed

Wat willen wij bereiken?

In de Kadernota Maatschappelijk Vastgoed  beschrijven we hoe we omgaan met ons huidige vastgoed en langs welke lijnen we maatschappelijk vastgoedbeleid verder vorm gaan geven. Hierdoor krijgt het stadsbestuur meer inzicht in wat er is, waarom het er is en wat er zou moeten zijn aan gemeentelijk bezit. Dit werken we uit aan de hand van de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed. Deze beoogt het effectiever en efficiënter inzetten en gebruiken van ons maatschappelijk vastgoed en het slimmer en compacter huisvesten van door ons gesubsidieerde groepen en instellingen. We denken daarbij aan het beter benutten van leegstaande ruimten of het spreiden of juist bundelen van voorzieningen.

Onze basisuitgangspunten zijn als volgt:  

 • We faciliteren en accommoderen de beleidsprogramma’s en maatschappelijke instellingen. Dat doen we  door ons Maatschappelijk Vastgoed in te zetten voor maatschappelijke doelen van de programma’s Sport, Wijken, Cultuur, Cultuurhistorie, Welzijn, Onderwijs, Jeugd, Mobiliteit, Grondbeleid, Veiligheid  en Facilitaire Diensten.
 • We optimaliseren het maatschappelijk rendement tegen zo min mogelijk kosten (financieel rendement) en beheersen daarbij alle kosten van de totale levensduur van een gebouw.
 • Onze gebouwen zijn breed toegankelijk, veilig en voldoende onderhouden (NEN-2767).
 • Wij zorgen – fasegewijs - voor duurzame  gebouwen.
 • Wij zorgen voor een goede dienstverlening aan onze interne en externe klanten.
 • Wij investeren in aanpassingen van gebouwen aan de eisen van de tijd (“upgrading”),  renovatie, verbreding van de functionaliteit.

Wat hebben we bereikt?

In 2014 hebben we uitvoering gegeven aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed. In een aantal trajecten hebben we de onderzocht hoe we de eerste jaarschijf van het bezuinigingstraject kunnen invullen. Daarbij zijn de eerste successen te melden op het gebied van opbrengstverhoging, met name bij maycrete-woningen en exploitatieverbetering door nog kritischer te sturen op het onderhoud en verzekeringen en het niet invullen van uitgestroomde beheercapaciteit.  We hebben ook een aantal gemeentelijke gebouwen onder de loep genomen op mogelijkheden om een hogere opbrengst en bezettingsgraad te bereiken. Uiteindelijk willen we alle gebouwen op deze wijze onderzoeken. De optuiging van het stedelijk voorzieningenplan en het makelpunt hebben daarbij goede ideeën voortgebracht.

Verder hebben we in 2014  een aantal concrete projecten uitgevoerd.
Dit betreft met name de renovatie van de St. Stevenstoren, de eerste fase van de aanpassingen aan de Vereeniging en de nieuwbouw van Doornroosje en voorzieningenhart Waterkwartier, de Biezantijn. Daarnaast is er hard gewerkt aan de renovatie van wijkcentrum Meijhorst en zijn de plannen voor de Jan Massinkhal en het DSB-gebouw nu gereed om uitgevoerd te worden.

Indicatoren

Bezoekersaantallen Accommodaties

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Bezoekersaantallen Jan Massinkhal

112.000

115.000

112.000

4.2 Bezoekersaantallen Leemkuil en Brakkefort

137.000

110.000

142.000

4.3 Bezoekersaantallen Wijkcentra incl Jongerencentra

1.023.000

1.169.000

965.000

4.4 Bezoekersaantallen Voorzieningenharten

1.530.000

1.235.000

1.512.000

Toelichting Bezoekersaantallen
De realisatie 2014 (lager dan de doelstelling) bij de wijkcentra/jongerencentra is terug te voeren op de verbouwing van wijkcentrum Dukenburg, het tijdelijk onderkomen van het gemeenschapshuis Waterkwartier in Sonnehaert en doordat er minder ‘accommodatie-gebonden’ jongerenwerk is uitgevoerd door Tandem.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2014 zijn we gestart om onze Vastgoedportefeuille in zijn geheel door te lichten. Dit ter uitvoering van de  onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed. Deze is als volgt geformuleerd:

Onderzoeksopdracht Maatschappelijk vastgoed
Het maatschappelijk vastgoed is een belangrijk instrument om beleid mede vorm te geven. Dit moet dan wel zo effectief en efficiënt mogelijk. Hoe kunnen wij bezuinigen door na te gaan hoe de huisvesting van groepen en instellingen, die wij subsidiëren,  slimmer kan, ook in panden die niet van de gemeente zijn.  Om naar de toekomst toe te komen tot een optimale invulling en verdeling van voorzieningen met door de gemeente ondersteunde groepen en instellingen, gaan we het volgende onderzoeken:
Welke maatregelen kunnen worden genomen om het gebruik van gebouwen, die binnen het domein van maatschappelijk vastgoed vallen, te optimaliseren. Wij verstaan onder gebouwen in dit kader zowel de gemeentelijke eigendommen als eigendommen van derden met een publiek gebruik. Ons doel is om minder  gebouwen effectiever en efficiënter te gebruiken tegen lagere kosten en/of hogere inkomsten. Daarbij kan onder andere gedacht  worden aan het beter benutten van leegstaande ruimten via het makelpunt, het spreiden of juist  bundelen van activiteiten, dan wel het stimuleren van zelfbeheer of beter verhuren, dan wel uiteindelijk afstoten van maatschappelijk vastgoed/accommodaties.

Deze maatregelen zullen uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke bezuiniging van € 800.000 in 2017. Op de marapmomenten zal hieromtrent worden gerapporteerd.

In 2014 hebben wij de winkel van het maatschappelijk vastgoed open gehouden (verhuur, onderhoud, projecten) en daarnaast hebben we ons gericht op de Onderzoeksopdracht Maatschappelijk Vastgoed (Bezuiniging). Eerste financiële resultaten moeten in 2015 gerealiseerd worden. In 2014 hebben we ons daarop voorbereid door een Makelpunt in te stellen waardoor er veel meer zicht op vraag en aanbod is ontstaan.  
We hebben de informatie beter op orde gebracht door het Vastgoedinformatiesysteem Planon nog beter in te richten,
We hebben diverse deelopdrachten uitgevoerd (beheerskosten, cultureel vastgoed, huurcontracten open breken en panden opnieuw in de markt zetten) en de eerste resultaten mogen begin 2015 verwacht worden.

Bovenop de bezuinigingsopdracht hebben we geconstateerd bij de najaarsnota dat steeds meer huurders van ons moeite krijgen om de huur te betalen, waardoor het risico op financiële tegenvallers toeneemt. In 2015 doen we onderzoek naar mogelijke ontwikkelingen en trends waar we in de toekomst rekening mee kunnen of moeten houden.

In vogelvlucht vermelden we hierna de belangrijkste activiteiten, die we vanuit het programma Facilitaire zaken voor de verschillende soorten objecten hebben gedaan:

Cultuur
Nieuwbouw Doornroosje
Op 1 november 2014 is de nieuwbouw van Doornroosje, de studentenwoningen van SSHN en het fietstransferium opgeleverd. Doornroosje is per 1 oktober in gebruik genomen, de studentenwoningen per 1 november. Een aantal restpunten moet nog worden opgelost. Wegens de restpunten en verschil van mening met de aannemer zal de juridische en financiële  afronding van dit project in 2015 doorlopen.

De Vereeniging 
Het eerste deel van de renovatie (fase 1a) heeft in de zomerperiode van 2014 plaatsgevonden, binnen planning en budget. De klimaatinstallatie van de grote zaal is vernieuwd, samen met de theater technische installaties en de zolderverdieping. Tegelijkertijd is het tweede deel van de renovatie verder uitgewerkt. Dit deel wordt in de zomerperiode van 2015 uitgevoerd.   

Vasim
Cultuurspinnerij De Vasim is gevestigd in het gelijknamige gebouw en biedt onderdak aan ruim 40 kunstenaars en culturele bedrijven met verschillende achtergronden, maar met een gemene deler: kunst en cultuur beoefenen in een creatieve economie. VSA beheert in opdracht van Grondbeleid het gebouw.
Er zijn in 2014 gesprekken gevoerd met de Cultuurspinnerij om te komen tot een samenwerking met het Vrijheidsmuseum. In november is het besluit gevallen om het Vrijheidsmuseum definitief niet te vestigen in Nijmegen. Dat betekent dat we (i.c. vanuit programma Grondbeleid )opnieuw in overleg gaan met de Cultuurspinnerij.

Cultuurhistorie
De Bastei
De Raad is akkoord gegaan met de realisatie van De Bastei. Het bestemmingsplan is in werking. De omgevingsvergunning is  gepubliceerd. De verwachting is dat in januari 2015 gestart kan worden met de bouw. De einddatum voor de bouw is naar verwachting eind 2015.

Mariënburgkapel
Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis is gevestigd in de Mariënburgkapel. Het huis heeft een aantal succesvolle tentoonstellingen (over bombardement 1944, 25 jaar archeologie in Nijmegen), lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in meer dan 25.000 bezoekers. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het Huis voor de komende jaren gecontinueerd wordt in de Mariënburgkapel.

Besiendershuis
2014 is het laatste jaar voor het AIR Besiendershuisproject. In het Besiendershuis zijn bijzondere projecten tot stand gekomen voor de stad die veel bezoekers hebben getrokken: o.a een samenwerkingsproject met filmfestival Go Short, een samenwerkingsproject met de stg. Valkhofkwartier over de beleving van het Valkhofkwartier, een orgelconcert met videomapping in de St. Stevenskerk, de Gelderlanderconcerten, openstelling Open Monumentendag en Kunstnacht. In de jaren 2015-2018 zal het Besiendershuis worden benut als Huis voor de creatieve stad.

Onderwijs en Jeugd
We beheren en verhuren een aantal panden ten behoeve van onderwijshuisvesting. Dit betreft o.a. onderwijsvoorzieningen in de voorzieningenharten De Klif en De Ster in Nijmegen noord, en het voorzieningenhart ’t Hert in Willemskwartier. Het voorzieningenhart De Biezantijn in het Waterkwartier is opgeleverd in september 2014. Hierin zijn twee schoollocaties van Aquamarijn opgenomen.
Daarnaast beheren en verhuren we ook schoolvoorzieningen in zelfstandige gebouwen, zoals de school Petrus Canisius, een gedeelte van de scholen NSVII en Hazensprong aan Jagerspad 2, een pand  aan de Hatertseweg 400 voor Kristallis, het pand van Eigenwijs aan de Dobbelmanweg en een pand aan het Flexcollege aan de Streekweg. Daarnaast beheren wij 10 jongerencentra  

In het kader van het bewegingsonderwijs beheren en verhuren we sporthallen en gymzalen. Voor de komende jaren treedt op basis van de jongste cijfers nog geen capaciteitstekort op.
Wel heeft de sterke groei van het aantal leerlingen in het Citadel College in Nijmegen als gevolg, dat de capaciteit van het bewegingsonderwijs in sporthal De Triangel sneller dan gepland vol zit. De komende jaren verwachten we toch dat er nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Daarbij gaan we uit van een bezetting van 40 klokuren per zaal/week.
De sportzaal van de Stichting Lindenhout in Neerbosch is in gebruik bij de school van  Kristallis. De huur van deze zaal is gecontinueerd tot 2015. We zijn met De stichting Lindenhout in onderhandeling over aankoop van de sportzaal en terrein. Deze zaal is in gebruik ten behoeve van de leerlingen van Kristallis aan de Scherpenkampweg. In het Programma Onderwijs is  een investeringskrediet opgenomen van € 950.000  voor het bewegingsonderwijs van de school aan de Scherpenkampweg. Indien tot aankoop van de bestaande sportzaal wordt overgegaan, wordt dit investeringskrediet ingezet voor renovatie van deze sportzaal.

Wijken
Nijmegen heeft 27 wijkcentra, voorzieningenharten, buurthuizen en dependances.  De accommodaties zijn over de stad verspreid te vinden. Met onze accommodaties sluiten we aan op de diversiteit in de wijken en geven daarmee ruimte aan leefbaarheid en dragen bij aan sociale cohesie. Dit geven wij vorm door het assortiment  van producten en voorzieningen in de accommodaties af te stemmen op de gebruikers en de bewoners van de wijk.

De volgende doelen hadden wij voor 2014 voor ogen:

 • een goede spreiding en laagdrempeligheid van onze accommodaties
 • multifunctioneel gebruik  
 • bestendiging van het aantal gebruikers en bezoekers in 2014
 • betrokkenheid van bewoners en de sociale cohesie in wijken versterken
 • beheerders uitrusten voor de eisen in de nabije toekomst.

Deze doelen streven onze beheerders  continu in hun dagelijkse werkzaamheden na. Het komt echter voor dat, in het streven naar een evenwichtige exploitatie, de ruimte voor multifunctioneel gebruik in omvang afneemt. De ruimte wordt dan permanent verhuurd aan maatschappelijke organisaties, die actief zijn  in de stad. Daarmee blijft het gebruik van de accommodaties in ieder geval gericht op de sociale cohesie in Nijmegen.
Verder blijven wij ernaar streven allochtone zelforganisaties, die nu nog beschikken over een ‘eigen onderkomen’, een plek te geven binnen de wijkaccommodaties.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is voor ons een belangrijke bouwsteen in hoe we willen aansluiten op de wijken. We startten in 2013 met pilots burgerparticipatie binnen accommodaties en hebben die in 2014 verder vormgegeven. We vragen daarbij bewoners meer en vaker om zelf een rol te nemen in de accommodatie. We organiseren geen activiteiten vóór wijkbewoners, maar stimuleren ze om zelf activiteiten te organiseren en bieden de faciliteiten.   Het verst zijn we daarbij in de ontwikkeling van Wijkatelier Lindenholt. Met de vorming van het Wijkatelier hebben we een ontmoetingsplek weten te scheppen die gemaakt wordt voor en door wijkbewoners van Lindenholt. Samenkomen, elkaar samen vinden op één gezamenlijke plek met als doel onderlinge binding vergroten, het versterken van maatschappelijke participatie en, juist door deze positieve impulsen, sociaal isolement tot een minimum te beperken, liefst helemaal te voorkomen.
Los van het Wijkatelier Lindenholt geven we ook op andere plaatsen de gelegenheid actief bezig te zijn met participatie. Daar waar bewonersinitiatieven op de grenzen van wet- en regelgeving stuiten, zoeken we actief naar de mogelijkheden om die initiatieven vooral te laten slagen. We werpen zo min mogelijk belemmeringen op maar kijken wat en hoe iets kan.

De voor 2014 geplande evaluatie van de klantenpanels heeft niet plaatsgevonden. Het meten van klanttevredenheid willen we echter zeker vorm blijven geven. We geven in 2015 aan hoe we dat het liefste doen.

Waar mogelijk, hebben we met bewoners uit de wijk ontwikkeld om zo tot een, op de behoefte van de wijk aansluitend, activiteiten-aanbod te komen.

Planmatig onderhoud
Op basis van een onderhoudsplanning onderhouden wij de diverse wijkaccommodaties. Urgente aanpassingen krijgen voorrang als die noodzakelijk zijn en als het verantwoord is de planning aan te passen. In 2014 hebben we een nieuwe Europese aanbesteding voorbereid die in januari 2015 van start zal gaan.

Kwaliteitsimpuls
Upgrading van de wijkaccommodaties is een doorlopend proces. Elk jaar proberen we een accommodatie aan te pakken. In 2014 zetten we de renovatie van het wijkcentrum Dukenburg voort en zijn aanpassingen aan De Ster in gang gezet.

Voorzieningenhart Waterkwartier/ de Biezen
We hebben in  2014 de Biezantijn, het nieuwe voorzieningenhart in het Waterkwartier mogen openen. Het gebouw sluit aan op de behoeften van de buurt door de onmiddellijke nabijheid van de zorgwoningen boven het voorzieningenhart.
Er is een programmaraad in wording  waarin wijkbewoners in combinatie met professionals de programmering voor het voorzieningenhart vorm gaan geven.
Multifunctionaliteit en gerichte programmering van de accommodaties geven een positieve impuls aan de bezoekersaantallen.

Sport
Sportpark Brakkenstein
De vervanging van de toplaag + infill van het kunstgrasveld is uitgevoerd.

Jan Massinkhal
In 2014 zijn de plannen voor de verbouwing van de Jan Massinkhal uitgewerkt.
Deze wordt in 2015 verbouwd om de exploitatie voor zowel sport-als evenementen te verhogen. Hierbij wordt de hele voorgevel vernieuwd en wordt de ingang, kantine en kleedkamers verplaatst. .

Talent Centraal
In november 2014 is definitief besloten om het top- en breedtesportcentrum Talent Centraal Nijmegen op sportpark de Dennen te bouwen. In Talent Centraal worden STJN (judo), de Hazenkamp (turnen), en talentbegeleiding  (Topsport Gelderland)gehuisvest. In 2015 wordt gestart met de bouw, in 2016 wordt Talent Centraal Nijmegen opgeleverd.

Zwembad Dukenburg
De energievoorziening voor het zwembad en wijkcentrum Meijhorst is gecombineerd. Deze installatie dient vervangen te worden. De voorbereiding van de aanbesteding is in gang gezet en er wordt ingezet op vervanging van de warmtekrachtkoppeling in de zomer van 2015.

Facilitaire Diensten
Binnen dit programma valt het beheer en onderhoud van 530 objecten van de Gemeente Nijmegen.
We hebben in 2014 een begin gemaakt met het kritisch doornemen van onze contracten en een onderzoek naar hoe we de exploitaties van onze gebouwen kunnen verbeteren. Echte leegstand hebben we niet, maar er zijn een aantal gebouwen met ingebruikgevingscontracten. Daar kijken we hoe we hier meer opbrengst kunnen genereren. We zijn ook in 2014 gestart met de nieuwe aanbesteding van ons onderhoud. Deze zal in de eerste helft van 2015 zijn beslag krijgen. In het kader van duurzaamheid voerden we het masterplan duurzaamheid uit. Voorts hebben we met ons bulkkrediet van € 750.000 een aantal gebouwen in het kader van veiligheid en wettelijke aanpassingen kunnen verbeteren.  Ten slotte werd medio september 2014 van NEC vernomen dat deze voetbalclub door de degradatie uit de eredivisie in mei 2014 niet in staat is om aan de huurverplichtingen jegens de gemeente te voldoen. Daardoor zijn er achterstanden ontstaan in de huurbetalingen voor het Goffertstadion en amateurcomplex De Eendracht.
Na besluitvorming in college en raad volgen we de volgende marsroute binnen de door de raad aangegeven kaders:

Voor het seizoen 2014-2015 uitstel van betaling geven tot 1 juli 2015, mits voldoende is geborgd dat huurbetaling daarna weer begint en de huurachterstand daarna ook nog op een nader te bepalen manier wordt ingelopen. Met NEC is afgesproken dat de huurbetaling over de zogenaamde eredivisie periode
voor 1 juli 2015 is ingelopen.

In vervolg op de motie van 7 maart 2012 “Onderzoek verkoop Goffertstadion” en het gestelde in het coalitieakkoord, de komende tijd gebruiken om in onderhandeling te gaan met NEC over verkoop van het stadion. Bij verkoop zal een geëigende taxatiemethode worden gehanteerd.

Het voorkómen van staatssteun zal hierbij een belangrijke randvoorwaarde zijn, ook tegen de achtergrond van het lopende onderzoek door de Europese Commissie naar staatssteun bij de Eendracht-overeenkomst uit 2011. We zijn in afwachting zijn van een besluit van deze Commissie, tot op heden is hierover nog geen uitsluitsel gegeven.

Grondbeleid
Wij voeren het “tijdelijk beheer” over de aangekochte panden, die op termijn gesloopt dienen te worden in het kader van de herontwikkeling. Ze zijn opgenomen in  planexploitaties.  
Wij zorgen daarbij voor veiligheid in en rondom leegstaande  panden. Daarnaast hebben we als doel voorkoming van kraakacties en ongestoorde uitvoering van sloopwerkzaamheden.

Mobiliteit
Voor het  programma  mobiliteit wordt het onderhoud verricht aan onze parkeergarages en fietsenstallingen. In 2014 hebben we 200 parkeerplaatsen in gebruik genomen onder Plein 44 en het fietstransferium bij Doornroosje.

Financiële gegevens

Facilitaire diensten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Communicatie

2.506

2.506

2.506

Onderzoek en Statistiek

1.230

1.230

1.231

-1

Middelen afdelingen

65

65

65

Maatschappelijk vastgoed

43.079

41.224

41.525

-301

Totaal lasten product

46.880

45.025

45.327

-302

Financiele baten per product

Communicatie

Onderzoek en Statistiek

-37

-37

-12

-25

Middelen afdelingen

Maatschappelijk vastgoed

-38.839

-36.205

-36.384

180

Totaal baten product

-38.876

-36.242

-36.396

155

Totaal Facilitaire diensten

8.005

8.784

8.931

-147

Toelichting financiën

Het programma Facilitaire Diensten sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 0,1 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,3%. Het negatieve resultaat op het programma bestaat uit een nadeel  van € 26.000 bij het product Onderzoek en Statistiek en een nadeel van
€ 121.000 bij het product Maatschappelijk Vastgoed. Het resultaat wordt vooral bepaald door forse dalingen in de verhuur en horeca-opbrengsten in onze accommodaties, het tekort op het externe projectvolume  en een niet  begrote verkoopopbrengst aan het einde van het jaar. We lichten de belangrijkste verschillen hieronder verder toe.

-83.000

De gemeente huurde een pand aan de Berg en Dalseweg en verhuurde dit door. Dit contract is in de zomer 2014  beëindigd

84.000

Lagere energiekosten door zachte winter en doordat er in het kader van duurzaamheid voorzieningen in de gemeentelijke panden zijn aangebracht. De lagere energiekosten i.v.m. duurzaamheid zijn al in de begroting 2015 e.v. verwerkt

-89.000

Effect aanbesteding schoonmaken. Aan de SocialReturn voorwaarde bij de aanbesteding is invulling gegeven door de inzet van Breed-medewerkers. Voor de kosten van begeleiding, coördinatie  en vervanging bij ziekte van deze medewerkers brengt de contractpartij kosten in rekening.

-126.000

Bij de horeca-activiteiten is een algemene tendens van een lagere omzet. De recessie heeft een duidelijke invloed op de bestedingen o.a. door het wegvallen van horeca gevoelige activiteiten als bijvoorbeeld bingo's.

-55.000

Hogere kapitaallasten. Dit is een begrotingstechnisch effect.

95.000

Door diverse renovaties van gebouwen vallen de kosten voor huurdersonderhoud in een aantal panden lager uit

-258.000

Door de economische situatie is het volume van de externe opdrachten van bijvoorbeeld kinderopvang en politie lager. Een aanzienlijk deel van de geraamde opbrengsten is daardoor niet gerealiseerd.

-50.000

De accommodaties van de gemeente kunnen onder vastgestelde voorwaarde met name als het activiteiten voor en door de wijk zijn tegen het 0-tarief worden gehuurd. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van  deze mogelijkheid. Dit hangt ook samen met het beleid waarbij de wijken en hun bewoners meer zelf aan zet zijn.

-90.000

De verhuur in onze accommodaties trekt weer licht aan maar is nog niet op het niveau van 2011. Daarnaast ondervinden we nog steeds het effect van de bezuinigingen op de gesubsidieerde instellingen. De daardoor vervallen huuropbrengsten  kunnen slechts deels worden opgevangen.

381.000

Er is eind 2014 een pand, en verder een aantal grondstroken,  verkocht. Door het moment van verkoop waren  deze netto baten niet begroot.

44.000

Diverse kleine verschillen

Gespecificeerd en gesplitst naar lasten en baten is het beeld als volgt:

Lasten (Nadeel € 302.000):

133.000

Beëindiging huur/verhuur Berg en Dalseweg

84.000

Energie

-89.000

Aanbesteding schoonmaak

33.000

Lagere omzet horeca

-55.000

Hogere kapitaallasten

95.000

Renovaties van gebouwen/lagere kosten

-36.000

Verkoop pand en grondstroken

-485.000

Specifieke en additionele opdrachten van derden o.a. Veiligheidsregio en GEM-Waalsprong welke niet zijn begroot. Deze zijn volledig in rekening gebracht

18.000

Diverse kleine verschillen

Baten (Voordeel € 155.000 ):

-216.000

Beëindiging huur/verhuur Berg en Dalseweg

-159.000

Lagere omzet horeca accommodaties

-258.000

Lager projectvolume externe opdrachten

-50.000

Effect 0-tarief gemeentelijke accommodaties

-90.000

Lagere huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties

417.000

Verkoop pand en grondstroken

485.000

Opbrengsten specifieke en additionele opdrachten van derden o.a. Veiligheidsregio en GEM-Waalsprong welke niet zijn begroot. Zie ook  lasten.

26.000

Diverse kleine verschillen

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1043 Facilitaire diensten

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

38.876

46.880

8.005

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-2.234

-1.828

406

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-27

-27

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-400

400

Totaal Wijzigingen

-2.634

-1.855

779

Risico's

De volgende risico’s zijn nog steeds actueel:

 • De uitkomst van een aanbesteding valt tegen. De tegenvallende aanbesteding kan als gevolg hebben dat een oorspronkelijk plan/ontwerp/traject heroverwogen wordt en dat er mogelijk -(te) dure- elementen uit het oorspronkelijke idee, bewust worden geschrapt.
 • Door onvolledigheden en of onvolkomenheden in het inkoopproces wordt een claim ingediend wat leidt tot financiële schade voor de gemeente.
 • Een nieuwbouwpand komt niet tijdig beschikbaar wat leidt tot de noodzaak om tijdelijke voorzieningen te treffen waaraan financiële gevolgen voor de gemeente zijn verbonden.
 • De economische situatie al dan niet gecombineerd met tariefsverhogingen en/of subsidieverlagingen leidt ertoe dat in gebouwen (Welzijn, Sport, Vastgoed) leegstand ontstaat. Dit leidt tot minder huuropbrengsten voor de gemeente.
 • Na de ingebruikname van een sport- of welzijnsaccommodatie blijken de kosten in de beheerfase hoog te zijn wat leidt tot structurele financiële nadelen voor de gemeente.
 • Het aantreffen van asbest in één van de gemeentelijke gebouwen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en dient, in bepaalde gevallen, onmiddellijk verwijderd te worden.
 • Een gebruiker van een gemeentelijke sport- of welzijnsaccommodatie raakt besmet met legionella, wordt ziek, met tijdelijke of blijvende gevolgen, wat leidt tot claims bij en imago-verslechtering van de gemeente.
 • Door gewijzigde richtlijnen stijgt het aantal verplichte overdrachten van objecten vanuit het ontwikkelbedrijf (geen ontwikkel- plannen meer of ontwikkeling afgerond en pand gaat in exploitatie) of vanuit Onderwijs (object heeft geen onderwijsfunctie meer) naar VSA. De vereiste middelen zijn niet altijd beschikbaar hetgeen leidt tot een tekort. Als de budgetten voor bijv. onderhoud, ozb, waterschap e.d. ontoereikend leidt dit tot structureel financieel tekort. Dit geldt ook als een pand  zonder huurder over komt naar VSA (dus leegstand)  maar er in de Stadsbegroting wel huurbaten zijn opgenomen.


Daarnaast achten wij het niet nakomen van de afspraken in het NEC-dossier een risico.