Product Concern verrekeningen

Omschrijving


FINANCIERING
Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de bijbehorende risico’s, voortvloeiend uit of het gevolg zijn van de gemeentelijke activiteiten.

CONCERNPOSTEN EN CONCERNSTELPOSTEN
Concern(stel)posten bevatten lasten en baten die (nog) niet onder andere programma's kunnen worden ondergebracht, doordat:

  • er geen besluitvorming is over toewijzing van budgetten aan concrete programma's, of omdat
  • het (technische) correctieposten betreft posten die nog niet op budgetten van programma's zijn of kunnen worden verwerkt.

Ook worden algemene concernbrede stelposten hier opgenomen, zoals de stelpost voor onvoorziene uitgaven.
Door middel van begrotingswijzing worden de stelposten naar programma's overgeheveld.

SALDI DIRECTIE
Onder de saldi worden de bedrijfskostenresultaten opgenomen

MUTATIES RESERVES
De mutatie reserve financiering betreft de toevoeging aan de saldireserve van de bespaarde rente.
De mutatie reserve concernposten betreft voornamelijk mutaties in de saldireserve, reserve Waalsprong en het BTW-compensatiefonds.

BESPAARDE RENTE RESERVES
De bespaarde rente is het bedrag dat de gemeente bespaart, doordat een deel van de activa wordt gefinancierd vanuit het eigen vermogen in plaats van met vreemd vermogen.

Financieel overzicht

Concern verrekeningen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60778 Financiering

29.866

26.158

25.870

289

60779 Concernposten - Ove. Concernposten

700

668

32

60780 Concernposten - Stelposten

-578

-877

-877

60781 Saldo concernposten

-320

-390

-390

60783 Saldo directie DBO-Directie

-3.910

-3.615

-2.688

-927

60932 Mut. res. PG Financiering

5.287

4.274

4.274

60936 Mut. res. PG Concernposten

8.462

12.067

12.067

61009 Mut. res. PG Concernposten

225

225

61073 Bespaarde rente reserves

8

61125 Post Onvoorzien

441

441

441

Totaal lasten product

39.255

38.984

40.026

-1.042

Financiele baten per product

60778 Financiering

-34.826

-33.519

-33.674

155

60779 Concernposten - Ove. Concernposten

-1.366

-1.828

-2.129

301

60781 Saldo concernposten

-445

-445

60932 Mut. res. PG Financiering

-1.927

60936 Mut. res. PG Concernposten

-4.821

-4.821

-4.821

61073 Bespaarde rente reserves

-5.295

-4.274

-4.274

Totaal baten product

-48.236

-44.887

-44.898

11

Totaal Concern verrekeningen

-8.980

-5.903

-4.872

-1.031

Toelichting financiën