Product Concern-inkomsten

Omschrijving

Gemeentefonds
Via het Gemeentefonds stelt het Rijk aan de gemeenten middelen beschikbaar om de gemeentelijke taken uit te voeren. Het Rijk publiceert periodiek circulaires waarin informatie wordt verstrekt over de actualiteiten binnen het gemeentefonds.
Het Gemeentefonds bestaat uit drie soorten uitkeringen: de Algemene uitkering, de Decentralisatie-uitkeringen en de Integratie-uitkeringen. De uitkeringen hebben met elkaar gemeen dat gemeenten zich voor de besteding van de middelen niet hoeven te verantwoorden bij het Rijk.
Algemene uitkering
Deze uitkering is via de Financiële verhoudingswet gekoppeld aan bepaalde uitgaven uit de rijksbegroting. Stijgen die uitgaven dan stijgt de algemene uitkering, dalen de uitgaven dan daalt ook de uitkering. Deze normeringssystematiek wordt ook wel de trap-op-trap-af methode genoemd. Het Rijk verdeelt de uitkering over alle Nederlandse gemeenten via de maatstaven. Dit zijn statistische gegevens over aantallen inwoners, minderheden, uitkeringsontvangers, oppervlakte en dergelijke. Het Rijk heeft drie jaar de tijd om de maatstaven vast te stellen. Door vermenigvuldiging van de aantallen met een bedrag per eenheid wordt voor iedere gemeente de bijdrage berekend. Het restant aan middelen wordt vervolgens over alle gemeenten verdeeld door de berekende bijdrage met een factor te vermenigvuldigen, de uitkeringsfactor.
Decentralisatie-uitkeringen
Dit zijn uitkeringen die het Rijk aan een beperkt aantal gemeenten verstrekt voor een specifieke taak. Hoewel een gemeente over de besteding van de middelen geen verantwoording hoeft af te leggen naar het Rijk toe, is het wel mogelijk dat er tussen Rijk en gemeente afspraken worden gemaakt over de te behalen outcome-doelen. De looptijd kan per uitkering verschillen.
Integratie-uitkeringen
Deze uitkeringen zijn te vergelijken met de decentralisatie-uitkeringen met dien verstande dat het de bedoeling is dat de integratie-uitkering op termijn overgaat in de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

BELEGGINGEN
Hier worden de dividenduitkeringen verantwoord van een tweetal beleggingen: BNG en DAR.

Financieel overzicht

Concern-inkomsten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele baten per product

60775 Uitkeringen gemeentefonds

-206.791

-209.593

-207.226

-2.367

60777 Opbrengst beleggingen

-523

-1.169

-1.169

1

Totaal baten product

-207.313

-210.762

-208.396

-2.366

Totaal Concern-inkomsten

-207.313

-210.762

-208.396

-2.366

Toelichting financiën

Gemeentefonds:

Gemeentefondsuitkering 2014
De uitkering gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) is € 2,4  miljoen lager dan geraamd in de dynamische begroting.

Gemeentefonds eerdere jaren
In 2014 is het jaar 2012 definitief vastgesteld. We hebben € 488.000 terugbetaald in verband met de definitieve vaststelling WOZ waardes.

Bij de opmaak van de jaarrekening 2013 was de verwachting dat we nog €1,2 miljoen zouden ontvangen. Gedurende 2014 heeft het Rijk een aantal maatstaven vastgesteld hetgeen een nadeel van € 0,05 miljoen tot gevolg heeft. Wij verwachten dat we in 2015 nog €0,3 miljoen ontvangen over 2013 omdat het Rijk de maatstaven huishoudens laag inkomen en WOZ-waardes nog niet definitief heeft vastgesteld. Per saldo melden we over 2013 een nadeel van €0,95 miljoen.

Gemeentefonds 2014
De stand van het gemeentefonds 2014  na verwerking van de Najaarsnota 2014 is in de begroting € 209.593.00.
Inmiddels hebben we een aantal maatstaven opnieuw beoordeeld en zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige stand € 928.000 lager is en uit komt op € 208.665.000. Maatstaven met het meeste effect zijn omgevingsadressendichtheid en WOZ-waardes. In 2014 hebben we werkelijk € 207.600.000 ontvangen. Het verschil tussen de huidige stand en het werkelijk ontvangen bedrag nemen we op als vordering op het Rijk.

Opbrengst beleggingen
De raming voor opbrengsten uit beleggingen over 2014 bedraagt € 1.168.500.
De realisatie  is € 1.169.108.