Product Heffingen

Omschrijving

Door het heffen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. De gemeentelijke heffingen bestaan uit de belastingen en de rechten.
In het coalitieakkoord 2010-2014 “Werken aan een duurzame toekomst“ is opgenomen dat vanuit de visie op een duurzaam, sociaal en economisch sterk Nijmegen gestreeft wordt naar een redelijke verdeling van lokale lasten tussen burgers en bedrijven. De verhouding met de gemiddelde lokale lasten in Nederland speelt daarbij een rol, net als het principe “de gebruiker betaalt” en het uitgangspunt dat de sterkste schouders zwaarder belast kunnen worden. Op de lastenontwikkeling wordt verder ingegaan in de paragraaf lokale heffingen. Voor de rechten geldt met het beginsel van de kostentoerekening aldus het principe dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft een handreiking kostentoerekening gemaakt welke aanbevelingen geeft om te komen tot transparante en juist berekende tarieven. In onze gemeente is op basis van deze handreiking een richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven opgesteld volgens welke wij in Nijmegen werken.
Het grootste deel van de kosten van inzameling en verwerking van afval wordt gedekt door de onroerende zaakbelastingen (OZB), de zogenaamde integratie in de OZB, zodat wij kunnen voldoen het draagkrachtbeginsel.

Financieel overzicht

Heffingen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60498 kwijtschelding hondenbelasting

110

110

112

-2

60737 Aanslagen woningen

127

127

123

4

60738 Bezwaar & beroep woningen

100

100

158

-58

60739 Gegevensuitlevering woningen

26

26

26

60740 Gegevensverzameling woningen

539

539

531

8

60741 Inning en dwanginvordering woningen

1

1

1

60744 Overige kosten woningen

14

14

48

-34

60745 Waardebepaling woningen

324

324

317

7

60746 Waardevastelling woningen

27

27

29

-1

60747 Aanslagen niet-woningen

28

28

30

-2

60748 Bezwaar & beroep niet woningen

81

81

339

-257

60749 Gegevensuitlevering niet-woningen

7

7

44

-36

60750 Gegevensverzameling niet-woningen

136

136

134

2

60751 Inning en dwanginv. niet-woningen

1

1

1

60754 Overige kosten niet-woningen

14

14

14

60755 Waardebepaling niet-woningen

407

407

400

7

60756 Waardevaststelling niet-woningen

17

17

10

7

60757 Aanslagen Hondenbelasting

27

27

22

4

60759 Hondencontrole

232

232

223

9

60763 Bezwaar & beroep Reinigingsrecht

1

-1

60766 Aanslagen Rioolrecht

49

49

22

27

60767 Bezwaar & beroep Rioolrecht

1

1

5

-3

60770 Aanslagen Precariobelasting

22

22

13

9

Totaal lasten product

2.291

2.291

2.600

-308

Financiele baten per product

60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel

-30.594

-30.594

-30.775

181

60752 Opbr. OZB niet-woningen eig.deel

-19.467

-19.467

-19.182

-286

60753 Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

-13.836

-13.836

-13.014

-821

60761 Opbrengst Hondenbelasting

-1.119

-1.119

-1.099

-20

60767 Bezwaar & beroep Rioolrecht

-75

-75

-75

60768 Inn. en dwanginv. Rioolrecht

-1

-1

-1

60773 Opbrengst Precariobelasting

-540

-540

-491

-49

Totaal baten product

-65.632

-65.632

-64.637

-995

Totaal Heffingen

-63.341

-63.341

-62.038

-1.303

Toelichting financiën