Product Bestuurlijke- juridische zaken

Omschrijving

Het product van Bestuurlijk Juridische Zaken omvat drie deelproducten.
1. Beleid inzake de rechtsstatelijkheid van het functioneren en handelen van de gemeente.
2. Beleid inzake de juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht.
3. Beleid inzake diverse vraagstukken van algemeen bestuurlijke en juridische aard, waaronder behandeling van bezwaren en klachten.

Financieel overzicht

Bestuurlijke- juridische zaken
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60018 Algem.juridische advisering

1.555

1.532

1.536

-4

Totaal lasten product

1.555

1.532

1.536

-4

Totaal Bestuurlijke- juridische zaken

1.555

1.532

1.536

-4

Toelichting financiën

Het voordeel van € 10.000 op het product Bestuurlijke-Juridische Zaken is ontstaan doordat de uitgaven voor de commissie Bezwaarschriften lager zijn dan geraamd.