Product Raad

Omschrijving

Het product Raad bevat alle werkzaamheden die het functioneren van de gemeenteraad mogelijk maken. Dat betekent dat hierin zijn opgenomen alle werkzaamheden en kosten van de Poltieke Avonden, de vergoedingen van raadsleden, presentiegelden, fractievergoedingen en tenslotte de kosten van de Griffie. De Griffie ondersteunt de Raad in de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en de volksvertegenwoordigende rol. Jaarlijks vinden gemiddeld 22 Politieke Avonden plaats, waarin de gemeenteraad debatteert en besluit over door het College voorgelegde raadsvoorstellen en over de voorstellen die op initiatief van de Raad tot stand zijn gekomen.  De Griffie ondersteunt het Seniorenoverleg, de Agendacommissie, de Auditcommissie en raadsbrede werkgroepen.

Financieel overzicht

Raad
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60013 Fractie ondersteuning

204

204

204

60014 Griffie

895

895

895

60015 Raad

2.120

2.120

2.120

60017 Rekenkamer

337

337

337

Totaal lasten product

3.556

3.556

3.556

Totaal Raad

3.556

3.556

3.556

Toelichting financiën