Programma Bestuur & Middelen

Algemeen

Maatschappelijk effect

We willen bereiken dat het voor burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers hebben er vertrouwen in dat we zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel. We willen onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheer

Wat willen we bereiken?

We werken op basis van de uitgangspunten van good governance, waarbij we uitgaan een goed samenspel tussen College, Raad en Burgemeester. We zijn een toegankelijk en transparant bestuur, dat samenwerkt met bewoners, instellingen en bedrijven. Wij besturen de gemeente Nijmegen op een kwalitatief goede wijze.

Wat hebben we bereikt?

In het eerste kwartaal 2014 hebben we de verkiezingscampagne gefaciliteerd, daar waar het faciliteren van alle aan de verkiezingen deelnemende partijen betreft, en de lokale verkiezingen in maart 2104 georganiseerd.
Na de verkiezingen hebben we gewerkt aan een goed samenspel tussen het College, de Gemeenteraad en de Burgemeester. We hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke sturing op zestal grote begrotingsthema’s en over te hanteren werkwijzen bij de besluitvormingsprocessen.

Om onze ambitie voor een toegankelijk en transparant stadsbestuur te realiseren, dat
samenwerkt met bewoners, organisaties en maatschappelijke instellingen, hebben we in 2014 ingezet op het bevorderen van werken op basis van de uitgangspunten van good governance, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij de gesubsidieerde instellingen. Good governance behoorde tot een van de relevante criteria bij de beoordeling van subsidieaanvragen van alle maatschappelijke instellingen.

2014 was het jaar van de grote decentralisaties op het gebied van Werk-, Zorg- en Jeugdbeleid, zogeheten 3D. In dit jaar zijn  wij samen met burgers, organisaties en bedrijven op zoek geweest naar nieuwe verhoudingen die passen bij de koers die in de Stadsvisie is beschreven en bij een nieuwe rol die de gemeente binnen de grote decentralisatie heeft gekregen. Om aan deze nieuwe verhoudingen een gewenste inhoud te geven hebben we een reeks bijeenkomsten, ontmoetingen en rondetafelgesprekken georganiseerd, zowel met de burgers, deskundigen en verschillende klanten- en adviesgroepen als met vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke instellingen.

In 2014 hebben wij verder gewerkt aan de versterking van relaties en allianties met bedrijven, bedrijvenorganisaties, gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen en een aantal gemeenten binnen de Euregio (in het bijzonder met de gemeente Kleef en Duisburg).
Samenwerking met de regiogemeenten heeft geleid tot de vorming van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en daarbinnen de oprichting van het regionale Werkbedrijf. Bij alle regionaliseringstrajecten hebben wij een goed samenspel en rolverdeling tussen de Raad en het College nagestreefd en bijzondere aandacht besteed aan het aspect van democratische legitimatie.

Indicatoren

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Vertrouwen in het college

34%

+

Meeting in 2015

1.2 Vertrouwen in de raad

32%

+

idem

1.3 Participatie

5,4

+

idem

1.4 Adequate contacten met burgers/bedrijven

5,7

+

idem

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • De verkiezingscampagne gefaciliteerd en de lokale verkiezingen georganiseerd.
 • Bij de subsidietoekenningen de criteria van good governance gehanteerd..
 • Een reeks van interactieve bijeenkomsten in het kader van de grote decentralisaties georganiseerd.
 • Een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling en daarbinnen onder meer het regionale Werkbedrijf opgericht.
 • Actief samenwerkt met de gemeenten in de regio.

Legitiem en integer

Wat willen wij bereiken?

Het handelen en functioneren van de gemeente voldoet aan de wettelijke voorschriften en de eisen van legitimiteit en integriteit. Voor wat betreft de positie van de gemeente in het rechtsverkeer optimaliseren we de kansen en minimaliseren we de risico’s.

Wat hebben we bereikt?

Bij de afhandeling van bezwaren en klachten hebben we de indicatoren ten aanzien van percentages gegrond-verklaringen ruimschoots gehaald. We handelden meer klachten dan voorzien was. De instroom van klachten steeg dan ook van 302 in 2013 naar 334 in 2014. We handelden 309 klachten af in 2014. Daarnaast handelden we 1482 bezwaren af. De instroom van bezwaren was praktisch even groot als in 2013. In laatstgenoemd jaar ontvingen we 1515 bezwaren, in 2014 waren dat er 1520. Zowel voor klachten als voor bezwaren geldt dat we te maken hebben met een wettelijke termijn voor afhandeling. We handelden 92% van de bezwaren binnen de wettelijke termijn af. De doelstelling hiervoor is minimaal 70%. Voor klachten streven we naar een percentage van minimaal 80% afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Ook dat streven haalden we ruimschoots, met 90%.

Indicatoren

Legitiem en integer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Aantal afgehandelde klachten

300

244

309

2.2 Aantal gegrond verklaarde klachten

1%

5%

1,6%

2.3 Aantal afgehandelde bezwaarschriften

1494

1611

1.482

2.4 Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften

16,5%

18%

16%

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • We hebben maandelijks de instroom en het percentage gegrond verklaarde bezwaren per afdeling in beeld als bijdrage voor het dashboard van kritische procesindicatoren.
 • We hebben de verschillende betrokken afdelingen gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de in- en uitstroom van bezwaren en klachten door middel van tussenrapportages die we waar nodig mondeling hebben toegelicht. Daarnaast heeft ook terugkoppeling plaatsgevonden op basis van casuïstiek.
 • We hebben binnen de organisatie, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, aandacht gevraagd voor de rol die afdelingen kunnen spelen bij een informele aanpak waar conflicten met burgers dreigen, om op die manier de dienstverlening aan de burger te verbeteren en daarnaast de instroom van bezwaren te beperken.
 • We hebben voor de bezwaren binnen het sociale domein, ongeveer 65% van de totale instroom,  de digitale werkwijze geïmplementeerd. Binnen het fysieke domein bestond deze werkwijze al.
 • Bij voornoemde digitalisering hebben we het afhandelingsproces op punten aangepast om een efficiënte en tijdige afhandeling te bevorderen.
 • We hebben de beschikkingen op bezwaar begrijpelijker en prettiger leesbaar gemaakt, zonder verlies van juridische kwaliteit.
 • We hebben de kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen op een aantal algemene criteria getoetst.
 • We hebben gevraagd en ongevraagd bestuurlijk en juridisch advies aan het bestuur, de griffie en de gemeentelijke organisatie gegeven
 • We hebben maandelijks de instroom en het percentage gegrond verklaarde bezwaren per afdeling in beeld als bijdrage voor het dashboard van kritische procesindicatoren.
 • We hebben de verschillende betrokken afdelingen gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de in- en uitstroom van bezwaren en klachten door middel van tussenrapportages die we waar nodig mondeling hebben toegelicht. Daarnaast heeft ook terugkoppeling plaatsgevonden op basis van casuïstiek.
 • We hebben binnen de organisatie, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, aandacht gevraagd voor de rol die afdelingen kunnen spelen bij een informele aanpak waar conflicten met burgers dreigen, om op die manier de dienstverlening aan de burger te verbeteren en daarnaast de instroom van bezwaren te beperken.
 • We hebben voor de bezwaren binnen het sociale domein, ongeveer 65% van de totale instroom,  de digitale werkwijze geïmplementeerd. Binnen het fysieke domein bestond deze werkwijze al.
 • Bij voornoemde digitalisering hebben we het afhandelingsproces op punten aangepast om een efficiënte en tijdige afhandeling te bevorderen.
 • We hebben de beschikkingen op bezwaar begrijpelijker en prettiger leesbaar gemaakt, zonder verlies van juridische kwaliteit.
 • We hebben de kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen op een aantal algemene criteria getoetst.
 • We hebben gevraagd en ongevraagd bestuurlijk en juridisch advies aan het bestuur, de griffie en de gemeentelijke organisatie gegeven.

B&V-cyclus als centraal kader

Wat willen wij bereiken?

De begrotings- en verantwoordingscyclus functioneert om het centrale kader vast te stellen, de uitvoering te volgen en verantwoording af te leggen.
Met de Perspectiefnota geven we de inhoudelijke en financiële kaders voor de opstelling van de Stadsbegroting. Samen met de Perspectiefnota vormt de Stadsbegroting  het centrale beleidskader voor de gemeentelijke organisatie en de jaarlijkse toewijzing van middelen voor bestuurlijke programma's. We volgen de uitvoering in de Voor- en Najaarsnota. In de Stadsrekening leggen we verantwoording af over zowel de inhoud als de inzet van middelen. De gemeentelijke organisatie voert haar taken uit binnen de gemeenschappelijke kaders en doelen.

Wat hebben we bereikt?

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar door de start van een nieuwe raadsperiode en de vorming van een nieuw college. In maart/april is een coalitieakkoord opgesteld voor de nieuwe raadsperiode. Op basis daarvan hebben we in mei de Perspectiefbrief 2015 uitgebracht. Verder hebben we  in het voorjaar 2014 verantwoording afgelegd over het jaar 2013. In oktober hebben we de Stadsbegroting 2015 uitgebracht. En ten slotte hebben we twee keer- bij de Voorjaarsnota en bij de Najaarsnota – tussentijds verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting 2014. In 2014 is de digitale vormgeving en daarmee de toegankelijkheid van jaarrekening en stadsbegroting verder verbeterd. Voor het eerst zijn webversies gemaakt, met doorklikmogelijkheden. In juli 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om vanaf 2015 de planning-  en controlcyclus nog verder te stroomlijnen. Ons jaarverslag 2013 is genomineerd voor de “Kordes Award”, de toonaangevende prijs voor het beste jaarverslag in de publieke sector.

Indicatoren

B&V-cyclus als centraal kader

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Begrotingsonrechtmatigheid <=1%

<= 0,5 mln

Binnen de norm

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben op een efficiënte wijze uitvoering gegeven aan de jaarcyclus. Conform de jaarplanning hebben we alle planning- en controldocumenten tijdig en op een kwalitatief goed niveau opgeleverd. De perspectiefnota hebben we in 2014 vervangen door een (beperkte) perspectiefbrief.

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Wat willen wij bereiken?

De beleidsuitvoering en verantwoording voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Wat hebben we bereikt?

Evenals voorgaande jaren hebben wij de doelstellingen met het predicaat getrouw, rechtmatig en volledigheid gerealiseerd.

Indicatoren

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 RM: oordeel accountant jaarrekening

gk

gk

onderhanden

4.2 DM: 1x per jaar een bedrijfsdoorlichting van een organisatie onderdeel i.r.t. art. 213 a onderzoeken

irt.art. 213a

irt.art. 213a

bedrijfsvoering

Wat hebben we ervoor gedaan?

 • Op het gebied van de financiële rechtmatigheid zijn ook in 2014 alle financiële materiële processen gecontroleerd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de accountantscontrole bij de jaarrekening 2014. Hierbij is aandacht voor alle gemeentebrede processen waaronder de processen inkoop en aanbestedingen. Verder is de financiële rechtmatigheid van de  Verbonden Partijen getoetst.
 • Op het gebied van risicomanagement is in 2014 uitvoering gegeven aan het door uw Raad vastgestelde beleid met betrekking tot risicomanagement: met behulp van het gemeentebrede risicomanagementsysteem NARIS  hebben de verschillende organisatieonderdelen inzicht gegeven in de actuele risico’s en beheersmaatregelen.  
 • Op het gebied van doelmatigheid is in 2014 uitvoering gegeven aan het college onderzoeksprogramma,  bedrijfsvoering, artikel 213a Gemeentewet. De resultaten van de verschillende onderdelen zijn gedurende 2014 aan ons College gepresenteerd.

Flexibele organisatie en informatiebeleid

Wat willen wij bereiken?

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt vanuit een veranderende overheidsrol, een goede werkomgeving, werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.
Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven.

Wat hebben we bereikt?

Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie voor jong en oud, die vanuit een regierol meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We blijven de organisatie ondersteunen en adviseren bij het verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Onze activiteiten om dit te verwezenlijken zijn opgenomen in de vastgestelde HRM-agenda 2013-2017  en rapportage hierover is terug te zien in ons sociaal jaarverslag.

Indicatoren

Flexibele organisatie en informatiebeleid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Mobiliteit doorstroom

7%

7,2%

5.2 Zorg-, ziekteverzuim

4,9%

4,4%

3,9%

5.3 Budgettaire afwijking loonsom incl. inhuur

0%

3,5%

5.4 Tevredenheid- rapportcijfer voor de gemeente als werkgever

7

7,1

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ook dit jaar hebben we onze organisatie ondersteund en geadviseerd bij de verdere organisatieontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onze maandelijkse personeelsplanning.
We doen dit door ons fundament op orde te hebben. Daarbij hebben we de leiderschapsestafette afgerond door leidinggevenden te laten reflecteren op het leiderschapsproces. We hebben de verdiepingscursussen via Insights verder vervolgd en we hebben de keuze gemaakt om verder te gaan met het nieuwe functiegebouw HR21.
Ook na het vertrekarrangement in 2013 hebben we aandacht besteed aan Mobiliteit. We hebben nieuwe jonge medewerkers aangetrokken; een begin gemaakt met onze stage-aanpak en een loopbaanplein ingericht. We proberen op deze manier het hoofd te bieden aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voorts hebben we een analyse gemaakt van het gebruik en het aantrekken van onze flexibele schil.
Daarnaast is er aandacht voor onze lopende zaken. We hebben de voorbereidingen voor de werkkostenregeling afgerond zodat we deze kunnen invoeren per 2015.
Op het Arbo-terrein hebben we een besluit genomen over de aanpak van de RI&E; is er een begin gemaakt met de uitrol van de kadernota agressie in de organisatie en hebben we de scholing op dit gebied aanbesteed en zijn we gestart met de cursussen.
Op het gebied van arbeidszaken zijn de onderhandelingen hervat voor een nieuwe lokale CAO; daarbij overleggen we onder meer over aanpassing van het Sociaal Statuut en de leidraad bij privatisering en het KIAN. De voorbereiding van de invoering van het Individueel Keuze Budget en een nieuwe salarisregeling per 2016 loopt. De mogelijkheden voor een generatiepact worden in beeld gebracht.
Tot slot zijn we aan de slag geweest met doorlopende activiteiten als een nieuwe organisatieregeling; formatiebeheer en de digitalisering van onze processen.

Gemeentelijke belastingen

Wat willen we bereiken?

We heffen gemeentelijke belastingen om financiële middelen te genereren voor ons lokaal beleid. We streven naar een redelijke verdeling van lokale lasten tussen burgers en bedrijven. We gaan daarbij uit van het principe “de gebruiker betaalt” en het uitgangspunt dat de sterkste schouders zwaarder belast kunnen worden. We zetten in op een verlaging van de OZB-tarieven voor bedrijven om niet meer de duurste stad te zijn voor bedrijven.

Wat hebben we bereikt?

Door het heffen van lokale belastingen hebben wij financiële middelen gegenereerd om lokaal beleid te realiseren.
Voor 2014 stond Nijmegen voor OZB eigenaren van niet -woningen in het Coelo overzicht (belastingoverzicht grote gemeenten) op de derde plaats. Ten opzichte van 2013 betekent dat we één plaats gedaald zijn. Voor OZB gebruiker niet-woningen stond Nijmegen, net als 2013, op de tweede plaats na Leiden.

Indicatoren

Gemeentelijke belastingen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

6.1 Niet meer op de eerste plaats op de ranglijst van OZB-tarieven voor bedrijven (eigenaar en gebruiker)

2

2

3

6.2 Positie op de ranglijst van woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning

-

20

Wat hebben we ervoor gedaan?

De volgende acties hebben wij ondernomen;

 • Wij hebben eind februari 2014 95,1% van de WOZ-beschikkingen/gecombineerde belastingaanslagen over 2014 verzonden. Op 31-12-2014 was 98,9% van de WOZ-beschikkingen/gecombineerde Belastingaanslagen over 2014 verzonden.
 • Van de  2.313 ingediende bezwaarschriften WOZ 2014 hebben wij 98,2% afgehandeld.
 • Van de 2.271 afgedane WOZ bezwaren 2014 was 72% ongegrond.
 • De gegevens aan derden, zoals het Waterschap Rivierenland en de belastingdienst, hebben wij binnen de gestelde termijnen verstrekt.
 • De Waarderingskamer heeft ons wederom een goedkeurende verklaring gegeven. Dit betekent dat de processen en de modellen voor het modelmatig waarderen goedgekeurd zijn en dat wij de OZB aanslagen mochten opleggen.

Financiële gegevens

Bestuur & Middelen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Dagelijks Bestuur

3.661

3.634

4.857

-1.223

Raad

3.556

3.556

3.556

Bestuurlijke- juridische zaken

1.555

1.532

1.536

-4

Bestuursondersteuning

1.690

1.690

1.653

37

Heffingen

2.291

2.291

2.600

-308

Concern-inkomsten

Concern verrekeningen

39.255

38.984

40.026

-1.042

Stadscontrol

1.328

1.328

1.284

44

Personeel & Organisatie

2.873

2.974

2.981

-7

Begroten & verantwoorden

2.274

2.274

2.274

Totaal lasten product

58.483

58.263

60.766

-2.503

Financiele baten per product

Bestuursondersteuning

Heffingen

-65.632

-65.632

-64.637

-995

Concern-inkomsten

-207.313

-210.762

-208.396

-2.366

Concern verrekeningen

-48.236

-44.887

-44.898

11

Stadscontrol

Personeel & Organisatie

-5

-5

-5

Begroten & verantwoorden

Totaal baten product

-321.186

-321.286

-317.931

-3.354

Totaal Bestuur & Middelen

-262.703

-263.023

-257.165

-5.858

Toelichting financiën

Het programma Bestuur en Middelen sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 5,8 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de lasten begroting komt dit neer op een afwijking van 2,2 %.

Het negatieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 2,5 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • De lasten van het Dagelijks Bestuur zijn € 1,2 miljoen hoger door pensioenverplichtingen van (oud) wethouders.
 • Op product Heffingen zien we aan de lastenkant een nadeel van € 0,3 miljoen. De oorzaak hiervan zit in de kosten voor bezwaar en beroep over de laatste 3 belastingjaren. Er is een duidelijke toename te zien, onder andere door de zogenaamde 'no-cure-no-pay' bedrijven die zich nu ook steeds op de Niet-woningen markt begeven.
 • Concern Verrekeningen: De hogere lasten van € 1,0 miljoen is een optelsom van meerdere deelproducten.
 • Financieringskosten: Wij hebben door de gunstige kapitaalmarkt onze langlopende leningen kunnen aantrekken onder gunstige rentevoorwaarden. De rentelasten zijn daardoor € 0,3 miljoen lager.
 • Taakstellingen & stelposten: Binnen het product zijn een aantal taakstellingen & stelposten  opgenomen die  deels niet zijn geëffectueerd cq  geclaimd en binnen andere programma's  tot voordelen leiden. Grootste post hierbij is de negatieve stelpost van € 1,8 miljoen welke hier jaarlijks als verwachte onderuitputting op diverse programma's wordt geraamd. Binnen het programma middelen levert dit een nadeel (realisatie 0 ;raming 1,8 miljoen) op van € 1,8 miljoen welke op andere programma's tot niet aanwijsbare voordelen leidt.
 • het niet benutten van de post onvoorzien van € 0,4 miljoen geeft een voordeel op dit programma.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 3,4  miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • Heffingen: we hebben € 1,0 miljoen minder belastinginkomsten dan begroot. Dit zit voornamelijk op de OZB voor niet-woningen. De oorzaak moet met name gezocht worden in de woondelenvrijstelling vastgesteld  in het Arrest van de Hoge Raad  van 15 november 2013. Die stelt dat de verzorgingstehuizen niet meer volledig als niet-woning gezien mogen worden, maar nu ook deels als woning. Gevolg hiervan is minder inkomsten doordat het woningtarief aanzienlijk lager ligt dan het niet-woning tarief. Deze maatregel heeft een terugwerkende kracht. Dit nadeel vloeit derhalve voort uit meerdere belastingjaren.
 • Concern-inkomsten: wij hebben van het gemeentefonds een lagere uitkering van € 2,4 miljoen ontvangen. Er heeft over de jaren 2012 - 2014 bijstelling van een aantal maatstaven plaatsgevonden waaronder WOZ, huishoudens laag inkomen en omgevingsadressendichtheid.  De bijstelling heeft in december plaatsgevonden en was ten tijde van de najaarsnota niet bekend.
 • Concernverrekeningen: De hogere baten zijn beperkt maar worden voortschrijdend toegelicht vanwege de  melding in de najaarsnota. Het resultaat is een optelsom van meerdere deelproducten:
 • Belastingdossiers Rijksbelastingdienst: Bij de Najaarsnota hebben wij een positief risico gemeld van € 0,7 miljoen voor de afwikkeling van belastingdossiers. Wij hebben hierop per saldo  € 0,3  miljoen ontvangen.
 • Rentebaten: Wij hebben hogere rente ontvangsten geboekt voor een bedrag van € 0,1 miljoen.
 • Kostenplaatsresultaat: het kostenplaatsresultaat, de organisatiekosten die niet direct aan programma's toegerekend konden worden,  van  € 0,4 miljoen nadelig is hier verantwoord. Veroorzaakt door verschillende geringere afwijkingen. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een nadere analyse gegeven van enkele elementen uit het kostenplaatsresultaat.

Het resultaat op de lasten en baten zijn van incidentele aard.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

Risico's

 • Als de rente stijgt boven het in de meerjarenbegroting opgenomen rentepercentage zijn de rentekosten bij herfinanciering hoger dan waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden.
 • Als gevolg van personele bezuinigingen bestaat het risico op frictiekosten. We baseren de hoogte van het risico op het aantal te bezuinigen fte in het komende jaar. Verwachting is dat voor ca. 30 fte, ca 1,1 mln, potentieel frictierisico wordt gelopen. De verwachting is dat dit voor ca 50% binnen de afdelingsbudgetten kan worden bijgestuurd.
 • Fiscale Afwikkeling: Er is een positief risico waarbij er gelden vrij kunnen vallen. De gemeente Nijmegen heeft de Belastingdienst in meerdere dossiers verzocht om teruggave van in verleden betaalde BTW.
 • We voeren al een aantal jaar een strijd met een object van aanzienlijke grootte over de WOZ waarde. Nu zijn we zover dat er een financieel compromis wordt gesloten.
 • Werktuigenvrijstelling ziekenhuizen. Bij het bepalen van de WOZ waarde van de ziekenhuizen mogen voortaan niet alle ‘werktuigen’ meegenomen worden. Gevolg is dus een lagere waarde en voor 2015 een eventueel lagere opbrengst. Momenteel is deze maatregel in procedure bij de Hoge raad.