Product Dijkteruglegging

Omschrijving

Financieel overzicht

Dijkteruglegging
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61269 Dijkteruglegging

104.038

104.501

73.752

30.749

Totaal lasten product

104.038

104.501

73.752

30.749

Financiele baten per product

61269 Dijkteruglegging

-104.038

-104.501

-73.829

-30.672

Totaal baten product

-104.038

-104.501

-73.829

-30.672

Totaal Dijkteruglegging

-77

77

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.