Product Maatschappelijk Vastgoedprojecten

Omschrijving

Het instrument planexploitatie en grondbeleid wordt ook ingezet voor de realisatie van maatschappelijk vastgoed. Van Maatschappelijk vastgoed is sprake bij investeringen in onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen en culturele voorzieningen.
Bij sport gaat het om planexploitaties als Driehuizen, TIP Nijmegen en herstructurering van SCE in combinatie met woningbouw en de bouw van een nieuwe VMBO school of de herinrichting van de accommodatie van Voetbalvereniging Nijmegen als onderdeel van Park West.
Onderwijshuisvesting wordt gefaciliteerd via de gelijknamige planexploitatie. Voor culturele voorzieningen zijn de voorzieningencentra in het Willems- en Waterkwartier goede voorbeelden.

Financieel overzicht

Maatschappelijk Vastgoedprojecten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61216 Projecten Maat.vastg.

10.937

15.624

16.060

-436

Totaal lasten product

10.937

15.624

16.060

-436

Financiele baten per product

61216 Projecten Maat.vastg.

-10.937

-15.624

-16.035

410

Totaal baten product

-10.937

-15.624

-16.035

410

Totaal Maatschappelijk Vastgoedprojecten

25

-25

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.