Product Koers West

Omschrijving

Voor de ontwikkeling van westflank van Nijmegen heeft uw raad op 15 oktober 2003 het zgn. Koersdocument met bijbehorende planexploitatie vastgesteld. In 2007 is er een definitief GO-besluit door de raad genomen.
Het plangebied voor Koers West is het gebied vanaf de Hezelpoort tot aan het Maas Waalkanaal, alles ten noorden van de Weurtseweg. Ook het bedrijventerrein Noord Oostkanaalhaven maakt onderdeel uit van Koers West. Tenslotte maakt de nieuwe stadsbrug onderdeel uit van de plannen. Het gebied is verdeeld in een 3-tal planexploitaties: het Waalfront, de Stadsbrug en het bedrijventerrein NoordOostKanaalhavens.

Financieel overzicht

Koers West
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61215 Projecten Koers West

19.506

26.599

18.845

7.753

Totaal lasten product

19.506

26.599

18.845

7.753

Financiele baten per product

61215 Projecten Koers West

-19.506

-26.599

-18.809

-7.790

Totaal baten product

-19.506

-26.599

-18.809

-7.790

Totaal Koers West

37

-37

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.