Product Stadscentrum

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van ca 100 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke producten. In het
product Stadscentrum zijn ondergebracht de ontwikkelingsprojecten die zijn gesitueerd in de beneden- en binnenstad en de randen daarvan. Door hun ligging hebben ze een samenhang onderling maar ook in de relatie tot allerlei specifiek binnenstadsbeleid zoals de markt, winkel- en horecastructuur, parkeerbeleid met garages etc. Het ontwikkelen en realiseren van dit type complexe risicodragende vastgoedprojecten is structurerend in de binnenstad en door de specifieke functie van het centrum als "huiskamer van de stad" daarmee belangrijk voor het profiel van de stad als geheel. De functie van de binnenstad als grote werkgelegenheidslocatie en regionaal voorzieningencentrum is hierbij dominant aanwezig.

Financieel overzicht

Stadscentrum
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61214 Projecten Stadscentrum

2.557

7.345

8.948

-1.603

Totaal lasten product

2.557

7.345

8.948

-1.603

Financiele baten per product

61214 Projecten Stadscentrum

-2.557

-7.345

-8.918

1.573

Totaal baten product

-2.557

-7.345

-8.918

1.573

Totaal Stadscentrum

31

-31

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.