Product Herstructureringsprojecten

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van ca 100 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke producten. Binnen de stad wordt in specifieke daartoe aangewezen wijken een herstructurering van het woningbestand doorgevoerd. Nadruk ligt daarbij op het bezit aan huurwoningen van de woningcorporaties. Ook aanpassing van openbaar gebied en de realisatie van nieuwe woningen, eventueel in combinatie met nieuwe functies komen daarbij aan de orde. Voor de realisatie van dit type projecten, die in dit product Herstructurering zijn ondergebracht, worden planexploitaties geopend binnen het Ontwikkelingsbedrijf waar ook het financiële risico is ondergebracht. Binnen dit product wordt het totaal van deze planexploitaties verantwoord. Het gaat hier om de wijken Wolfskuil, Hatert, Willemskwartier en Dukenburg.

Financieel overzicht

Herstructureringsprojecten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61213 Projecten Herstruct.

6.334

4.428

6.762

-2.334

Totaal lasten product

6.334

4.428

6.762

-2.334

Financiele baten per product

61213 Projecten Herstruct.

-6.334

-4.428

-6.776

2.348

Totaal baten product

-6.334

-4.428

-6.776

2.348

Totaal Herstructureringsprojecten

-14

14

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.