Product Bedrijvigheidsprojecten

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van ca 100 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke producten. Op basis van gemeentelijk economisch beleid worden op actieve wijze dan wel in nauwe samenwerking met de markt bedrijvigheidslocaties ontwikkeld. Ook herstructurering of verplaatsing van bedrijfslocaties (Zoals in Koers West) zijn onderdeel van dit product. In de gevallen waarbij de gemeente initiatiefnemer is worden op basis van een door de Raad vastgestelde planexploitatie gronden verworven, plannen ontwikkeld en terrein bouwrijp gemaakt en uitgegeven.

Financieel overzicht

Bedrijvigheidsprojecten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61212 Projecten Bedrijvigheid

2.771

5.119

4.688

431

Totaal lasten product

2.771

5.119

4.688

431

Financiele baten per product

61212 Projecten Bedrijvigheid

-2.771

-5.119

-4.676

-443

Totaal baten product

-2.771

-5.119

-4.676

-443

Totaal Bedrijvigheidsprojecten

12

-12

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten opgenomen in het rekeningresultaat. Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)die infebruari 2014 is aangeboden. Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.