Product Woningbouwprojecten

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van zeker 100 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke producten. Op basis van gemeentelijk beleid en woningbouwprogrammering ontwikkelen wij, in meer of minder intensieve samenwerking met private partijen, woningbouwlocaties. Afhankelijk van de situatie kiezen wij hierbij voor de meer actieve rol door middel van grondverwerving, planontwikkeling en het produceren van bouwrijpe grond. Deels worden de initiatieven genomen door marktpartijen en beperken wij ons tot het inbrengen van gemeentelijk beleid in een af te sluiten bouwexploitatieovereenkomst met daarin opgenomen een kostentoerekening.

Financieel overzicht

Woningbouwprojecten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61211 Projecten Woningbouw

382

1.126

5.837

-4.712

61230 Bommen en granaten

1.226

1.226

Totaal lasten product

382

2.352

7.063

-4.712

Financiele baten per product

61211 Projecten Woningbouw

-382

-1.126

-5.833

4.707

Totaal baten product

-382

-1.126

-5.833

4.707

Totaal Woningbouwprojecten

1.226

1.231

-5

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.