Product Waalsprong

Omschrijving

Als onderdeel van de ontwikkeling van de Waalsprong worden een aantal grote infrastructurele (bijv. Prins Mauritssingel, westelijke parallelroute) en landschappelijke werken (zoals Landschapszone) uitgevoerd. Daarnaast worden terreinen voor bijzondere doeleinden, bedrijven en gemengde functies ontwikkeld en vindt ontzanding van plassen plaats. Samen zijn deze planexploitaties ondergebracht in één gemeentelijk totaal planexploitatie Waalsprong. Realisatie vindt plaats voor rekening en risico van het Ontwikkelingsbedrijf. Naast de gemeentelijke exploitatie is er een grondexploitatie voor de woningbouwterreinen en centrumvoorzieningen die wordt uitgevoerd door de Grondexploitatiemaatschappij GEM Waalsprong. In deze PPS onderneming participeert de gemeente voor 50%

Financieel overzicht

Waalsprong
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60333 Waalsprong algemeen

61210 Projecten Waalsprong

31.008

21.519

54.033

-32.514

Totaal lasten product

31.008

21.519

54.033

-32.514

Financiele baten per product

61210 Projecten Waalsprong

-31.008

-21.519

-54.113

32.594

Totaal baten product

-31.008

-21.519

-54.113

32.594

Totaal Waalsprong

-80

80

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.