Product Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van zeker 100 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke producten. In het product Stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn ondergebracht de complexe, risicodragende projecten op stedelijk niveau, waarbij veelal naast de productie van bouwrijpe grond tevens grote investeringen in de openbare ruimte aan de orde zijn. Betreffende activiteiten vinden deels plaats in samenwerking met private partijen, waarbij de ontwikkeling, realisering en afzet van vastgoed veelal onderdeel is van de samenwerking. Dit type projecten is structurerend in de stad en daarmee richtinggevend voor de toekomst en het profiel van Nijmegen. Er ligt een nauwe relatie met de structuurvisie en het ruimtelijke Kansenboek zoals dat door de Raad is vastgesteld. Projecten als Koers West, Brabantse Poort, Winkelsteeg/Goffert en Spoorzone zijn voorbeelden van structurerende projecten.

Financieel overzicht

Stedelijke Ontwikkelingsprojecten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61209 Projecten sted.ontw.

17.480

15.456

23.419

-7.963

Totaal lasten product

17.480

15.456

23.419

-7.963

Financiele baten per product

61209 Projecten sted.ontw.

-17.480

-15.456

-23.358

7.901

Totaal baten product

-17.480

-15.456

-23.358

7.901

Totaal Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

62

-62

Toelichting financiën

De ramingen en de realisatie op het programma Grondbeleid betreffen vrijwel geheel de
inkomsten en uitgaven van de lopende planexploitaties/projecten in 2014 die zijn
verantwoord op het producten Stedelijke Ontwikkelingsprojecten tot en met
Maatschappelijk Vastgoedprojecten. Deze cijfers bieden geen inzicht in de voortgang en
de resultaten op de projecten. De looptijd van de projecten strekt zich immers uit over
meerdere jaren. Er zijn derhalve ook geen voor- of nadelige effecten van de projecten
opgenomen in het rekeningresultaat.
Informatie over de voortgang en de resultaten per project en in totaal inclusief de
financiële stand van zaken treft u aan in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
die in februari 2014 is aangeboden.
Daarin zijn ook de effecten voor de verschillende projecten uitgebreid in beeld gebracht.