Product Instrumenten Grondbeleid

Omschrijving

De Kadernota Grondbeleid geeft het instrumentarium om de gewenste doelstellingen en projecten voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te kunnen realiseren.
Het gaat hier ondermeer om: de planexploitatie, de planexploitatie in ontwikkeling (PIO), strategische gronden en deelnemingen. Dit instrumentarium wordt soms afzonderlijk maar ook gezamenlijk ingezet om projecten te kunnen realiseren.
Planexploitaties
Een planexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader –vastgesteld door de Raad- waarbinnen (haalbaar gebleken) plannen en projecten worden uitgevoerd.
Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Kadernota Grondbeleid en de Voortgangsrapportage Grote Projecten waarin deze planexploitaties zijn opgenomen.
Eind 2014 zijn er ca. 48 Planexploitaties in uitvoering.
Planexploitaties in Ontwikkelling
Om grondbeleid te kunnen voeren, gronden aan te kopen, exploitaties te kunnen voorleggen aan de Raad, haalbaarheidsstudie te kunnen doen of strategische gronden aan te kopen, is veel vooronderzoek nodig. Dat geschiedt in de vorm van haalbaarheidsstudies waarbij op risicobasis globale verkenningen worden uitgevoerd op relevante thema's, veelal vooruitlopend op gemeentelijke programmering en door de Raad vast te stellen planexploitaties.
De resultaten worden vastgelegd en kosten verantwoord in een Planexploitatie in Ontwikkeling. De PIO-formule wordt ook toegepast indien zich onverwachte verwervingsmogelijkheden bij een terrein voordoen waarbij bebouwingsmogelijkheden en functionele invulling onderzocht moeten worden.
Na positieve beoordeling van de haalbaarheid wordt vervolgens een definitieve planexploitatie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd en daarmee onderdeel van gemeentelijk beleid.
Op dit moment zijn er ca. 40 haalbaarheidsstudies (Pio’s) in uitvoering.
Strategische gronden
Het instrument strategische gronden wordt regelmatig ingezet om - vooruitlopend op definitieve plannen - toch al actief tot verwerving over te gaan.
Spelregels hoe hier mee om te gaan zijn vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid.
In 2011 is een traject ingezet om een deel van het strategische bezit te heroverwegen en waar mogelijk te verkopen of ontwikkelingen naar voren te trekken. Het college heeft hiertoe in juni 2011 expliciet besluiten genomen.
De komende jaren zal hier verder inhoud aan worden gegeven.
Deelnemingen
Het deelnemen, samen met andere overheden en/of private bedrijven, in een risicodragende onderneming welke is opgericht ter realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en grondbeleid.
Samen met een andere gemeente krijgt deze de vorm van een gemeenschappelijke regeling, zoals Bijsterhuizen en Bergerden, samen met private partijen (de echte PPS) wordt een per geval passende juridische en fiscale entiteit zoals een BV, CV of VOF gevormd (Waalsprong, Brabantse Poort e.a.)
Het te storten aandelenkapitaal dat in de ondernemingen moet worden ingebracht komt ten laste van de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf. Daar wordt ook het risico's ondergebracht. Eventuele winstuitkeringen komen ten gunste van die ABR.
Bij een GR is er sprake van gelijke verdeling van winst en risico over de deelnemende gemeenten, bij de deelnemingen is dat verschillend en afhankelijk van de aandelenverhouding tussen partijen.
In het begrotingshoofdstuk Verbonden Partijen wordt uitgebreid gerapporteerd over hoe deze deelnemingen werken, de rechtspositie, verantwoordelijkheden, etc.
Administratieve afhandelingen
Dit betreft een onderdeel dat puur om administratieve redenen onderdeel is gemaakt van dit product. Heeft geen feitelijke doelstellingen om te realiseren maar maakt wel onderdeel uit van het programma en de financiële huishouding.

Financieel overzicht

Instrumenten Grondbeleid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60325 Resultaat afgesloten planexploitatie

-530

1.723

10.882

-9.159

60331 Beheer Stategische gronden

268

730

961

-231

60347 Administratieve afhandeling

-45

-45

-45

60353 Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

5.712

4.829

4.829

61001 Mut res. Planexpl totaal

1.669

1.715

1.715

E000018 Anterieure overeenk wb ed (verkort)

18

18

20

-2

Totaal lasten product

7.092

8.970

18.407

-9.437

Financiele baten per product

60325 Resultaat afgesloten planexploitatie

-2.401

2.401

60331 Beheer Stategische gronden

-368

-830

-1.061

231

60347 Administratieve afhandeling

-37

-37

-37

61001 Mut res. Planexpl totaal

-1.125

-3.424

-10.256

6.832

E000018 Anterieure overeenk wb ed (verkort)

-18

-18

-20

2

Totaal baten product

-1.548

-4.309

-13.776

9.466

Totaal Instrumenten Grondbeleid

5.544

4.661

4.631

30

Toelichting financiën