Product Ruimtelijke inrichting en vormgeving

Omschrijving

Nijmegen heeft een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat, dat in belangrijke mate wordt ontleend aan de ligging aan de Waal, de verschillende specifieke landschapstypen en de rijke historische ontwikkeling. Wij vinden dit van groot belang en willen deze kwaliteiten behouden en verder ontwikkelen.
We doen dit in sterke relatie met het Programma Grondbeleid, samen met marktpartijen, bewoners en gebruikers. We ontwikkelen ruimtelijke kaders voor specifieke locaties en maken of begeleiden stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. We streven hierbij naar hoge ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling. We willen een klimaat scheppen dat ruimte biedt voor bijzondere architectuur en hoogwaardige eigentijdse gebouwen. We ontwikkelen beleid t.a.v. beeldkwaliteit, waarbij we ook zoeken naar vermindering van de regelgeving, zonder de beeldkwaliteit daarbij teniet te doen.
Aan belangstellenden van buiten de stad (vertegenwoordigers van andere gemeenten en hogere overheden, ontwikkelaars, ontwerpers e.a.) laten we de prestaties op dit terrein graag zien om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het imago van Nijmegen als aantrekkelijke en dynamische stad. Er liggen tevens nadrukkelijke verbindingen met de Programma’s Klimaat&Energie, Groen &Water, Wonen, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel overzicht

Ruimtelijke inrichting en vormgeving
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60172 Beleid beeldkwaliteit

79

79

133

-55

60176 Ondersteuning ACN

1

1

1

60177 Archivering/documentatie

2

2

1

1

60181 Advisering bestuurlijke opdrachten

58

58

37

21

60183 Excursies

3

3

1

2

60184 Lezingen, publicaties

11

11

6

5

60187 Exposities, tentoonstellingen etc.

6

6

8

-2

E000192 Externe opdrachten Stedenbouw

172

172

7

165

Totaal lasten product

331

331

193

138

Financiele baten per product

60172 Beleid beeldkwaliteit

-60

60

60181 Advisering bestuurlijke opdrachten

-26

-26

-10

-16

E000192 Externe opdrachten Stedenbouw

-175

-175

-175

Totaal baten product

-201

-201

-70

-131

Totaal Ruimtelijke inrichting en vormgeving

130

130

123

7

Toelichting financiën