Product Planologie&Ruimtelijke ordering

Omschrijving

Wij vinden het van groot belang dat de beperkte ruimte in en rond Nijmegen optimaal benut wordt. Bij toekomstige ruimtelijke (her)ontwikkeling willen we enerzijds recht doen aan kwantitatieve ruimtebehoeften en economische ontwikkelingskansen en anderzijds de ruimtelijke kwaliteit in stad en regio behartigen. Planologen stemmen daartoe de verschillende ruimtelijke plannen op elkaar af; zij signaleren trends en schakelen tussen de (inter)nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke schaalniveaus. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan integrale visies voor de ontwikkeling van de stad (wat kan waar wel of niet). Ook dragen zij bij aan ontwikkelingsstrategieën van plannen en werken zij mee aan de programmering van uitvoeringsprojecten. Zij bedrijven waar mogelijk ontwikkelingsplanologie, door het zo creatief mogelijk koppelen van markt-, maatschappij- en landschapsbehoeften. Daarnaast dragen zij bij aan (boven)lokale ruimtelijke beleidskaders. Op basis van ruimtelijke regelgeving en beleidskaders stellen we bestemmingsplannen op. Deze plannen reguleren het gebruik van de gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken. In een bestemmingsplan kan een feitelijke situatie worden geconserveerd of juist een ontwikkeling naar een gewenst toekomstbeeld worden weergegeven. Een bestemmingsplan is in die zin het eindproduct van integrale beleidsmatige afwegingen, waarbij rekening wordt gehouden met zienswijzen van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op basis van wettelijke en beleidsregels worden ontheffingen verleend van bestemmingsplanbepalingen, indien dat met het oog op de stedelijke dynamiek wenselijk is. Daar waar de uitkomsten van het ruimtelijke proces voor betrokkenen nadelige consequenties kunnen inhouden, staat de weg van een planschadeclaim open. Deze mogelijkheid wordt regelmatig benut. Hoewel niet elke claim honorering tot gevolg heeft, verdient dit financiele bedrijfsrisico wel onze onverdeelde aandacht.
We zien er op toe dat burgers, bedrijven en de gemeente zelf de ruimte in de stad bebouwen, verbouwen en gebruiken in overeenstemming met de daarvoor bindend vastgestelde bepalingen in de bestemmingsplannen. We doen dat door actieve handhaving van de bestemmingsplannen, op eigen initiatief dan wel naar aanleiding van verzoeken om handhaving. Uitgangspunten hierbij zijn rechtszekerheid, veiligheid en gelijkheid in aanpak.

Financieel overzicht

Planologie&Ruimtelijke ordering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60159 Actualisatie bestemmingsplannen

623

623

433

189

60162 Aanlegvergunningen

6

6

2

4

60164 Digitaliseren en standaardiseren

11

11

34

-23

60165 Planschade

79

66

80

-14

60166 Postzegelplannen

323

323

351

-28

60168 Voorbereidingsbesluiten art 3.7

5

5

2

3

60190 Beheer bestemmingsplannen

16

16

108

-92

60327 Randvoorw. & Aanbeveling

261

261

42

219

61077 Stedelijke ontwikkeling

77

77

148

-71

61078 Bestuurlijke vragen

4

4

4

61079 Gebiedsontwikkeling

149

149

48

101

E000219 Externe opdrachten PJZ

100

100

100

Totaal lasten product

1.654

1.642

1.252

390

Financiele baten per product

60159 Actualisatie bestemmingsplannen

-16

60162 Aanlegvergunningen

-20

60165 Planschade

-56

-56

-5

-51

60166 Postzegelplannen

-260

-260

-132

-128

60190 Beheer bestemmingsplannen

-19

-19

-4

-16

60327 Randvoorw. & Aanbeveling

-159

-159

-159

E000219 Externe opdrachten PJZ

-100

-100

-100

Totaal baten product

-594

-594

-175

-454

Totaal Planologie&Ruimtelijke ordering

1.061

1.048

1.077

-64

Toelichting financiën