Product Integraal waterbeheer

Omschrijving

Dit product richt zich rioolbeheer.
Ons beheer van regen- en afvalwater richt zich op beschermen van de volksgezondheid,
streven naar een duurzaam milieu (voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater en bodem) en handhaven van een goede leefomgeving (beperken van overlast voor de omgeving).
Deze doelstelling streven we na binnen ons rioolbeheer. Voor ons rioolbeheer geldt met ingang van 2011 als indicator ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’: dit betekent dat op het eind van een jaar de kwaliteit van ons stelsel op zijn minst op hetzelfde niveau is als aan het begin van dat jaar. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen.
Het product kent de volgende deelproducten:
60769-Opbrengst Rioolrecht woningen (=opbrengst rioolheffing)
60856-Rioolaansluitingsrecht (=opbrengst voor aansluiten panden op bestaand rioolsysteem)
60946-Opbrengst rioolrect niet-woningen (=opbrengst rioolheffing)
61032-Onderhoud: calamiteiten (=bijvoorbeeld herstel putten en kolken)
61173-Onderhoud (=vooral aan rioolleidingen, gemalen, zandfilter,..)
61174-Reparatie (=vooral planmatige reparaties)
61175-Onderzoek (=onderzoek naar status en werking stelsel)
61176-Planvorming (=met name beleidsadivsering en –ontwikkeling)
61177-Voorlichting en klachtenafhandeling (=onder meer Waterservicepunt)
61178-Beheer (=enkele diverse kostenposten)
61170-Bijzondere posten (=doorbelasting, met name straatvegen)180-Investeringslasten

Financieel overzicht

Integraal waterbeheer
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60856 Rioolaansluitingsrecht

71

71

90

-19

61032 Onderhoud: calamiteiten WO

520

950

1.065

-115

61173 GRP: Onderhoud

1.374

1.374

1.444

-70

61174 GRP: Reparatie

426

426

440

-14

61175 GRP: Onderzoek

218

218

282

-64

61176 GRP: Planvorming

358

358

441

-83

61177 GRP: Voorl en klachtenafh

164

164

106

58

61178 GRP: Beheer

262

262

180

83

61179 GRP: Bijzondere posten

2.787

2.787

2.784

3

61180 GRP: Investeringslasten

5.820

5.570

5.665

-95

61275 Waalsprong: investeringslasten

320

292

292

Totaal lasten product

12.320

12.472

12.789

-317

Financiele baten per product

60769 Opbrengst Rioolrecht woningen

-10.341

-10.091

-9.956

-134

60856 Rioolaansluitingsrecht

-71

-71

-80

10

60946 Opbrengst Rioolrecht niet-woningen

-1.588

-1.588

-1.769

181

61032 Onderhoud: calamiteiten WO

-430

-525

95

61173 GRP: Onderhoud

-150

61176 GRP: Planvorming

-6

Totaal baten product

-12.000

-12.180

-12.487

151

Totaal Integraal waterbeheer

320

292

302

-166

Toelichting financiën